Oprea Ion

Primarul comunei Sacele
Domiciliul:
Strada Orhideelor, Nr.23, Comuna Sacele, Jud.Constanta
Telefon: 0726.227798

 
Data nasterii: 19.08.1956

Experienta profesionala:
De la 18.04.1978 pana la 31.08.1978 profesor suplinitor la Liceul Industrial Isaccea, judetul Tulcea.
De la 16.01.1979 pana la 18.09.1980 vanzator la Intreprinderea Comerciala Locala de Stat pentru Marfuri Alimentare Tulcea.
De la 18.09.1980 pan la 24.10.1989 sef unitati comerciale la Cooperativa de Consum Sacele, judetul Constanta.
De la 05.02.1990 pana la 04.10.1990 presedinte Cooperativa de Consum Sacele, judetul Constanta.
De la 01.01.1999 pana la 01.02.2000 asistent social la ISTPH Constanta.
De la 19.06.2000 pana la 25.07.2002 viceprimar la Consiliul Local Sacele, judetul Constanta.
De la 30.06.2004 si pana  in prezent Primar al Comunei Sacele, judetul Constanta.

Educatie si formare:
De la 25.07. 2005 pana la 31.07.2005 „Managementul dezvoltarii locale”

Limbi straine :
Limba engleza : vorbit
Limba franceza : citit, vorbit

Aptitudini si competente organizatorice :
Activitati in administratia publica

Aptitudini si competemte tehnice:
Operare PC

Permis de conducere:
Categoria B
Declaratia de avere

Declaratia de interese

Contact

Atributiile primarului

- atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
- atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
- atributii referitoare la bugetul local;
- atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
- alte atributii stabilite prin lege.
- îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului.
-prezinta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
-prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
- elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
- exercita functia de ordonator principal de credite;
- întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
- initiaza, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;
- verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.
- coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
- ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
- ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
- ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
- numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
- asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
- emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative;
- asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
-pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
-numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, având anexat contractul de management.

În exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensamânt, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului în comuna sau în orasul în care a fost ales.
În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.