Legislatie

Lege nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

(publicata in Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003)


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CARTEA I
Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei

TITLUL I
Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante

ART. 1
(1) In vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabili, persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a aduce la cunostinta publica lista contribuabililor, cu exceptia microintreprinderilor, astfel cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, cu modificarile ulterioare, care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic pentru asigurari sociale de sanatate si la bugetele locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, totalul obligatiilor bugetare datorate in anii fiscali precedenti in care s-au inregistrat obligatii restante, cuantumul obligatiilor restante, precum si modalitatea de colectare a acestora aplicata de organele competente ale autoritatilor publice sus-mentionate.
(2) Lista contribuabililor si informatiile prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta publica pe pagina proprie de Internet a fiecareia dintre institutiile si autoritatile publice respective sau prin alte mijloace, dupa caz.

ART. 2
Inainte de a fi aduse la cunostinta publica, sumele reprezentand obligatii bugetare restante vor fi notificate debitorilor de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, unde acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. In cazul contribuabililor cu sucursale si puncte de lucru, notificarea se face contribuabililor persoane juridice atat pentru activitatea proprie, cat si pentru cea a sucursalelor si a punctelor de lucru.

ART. 3
(1) Actualizarea listei debitorilor si a obligatiilor restante inregistrate de catre acestia se face trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare.
(2) In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor datorate Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, fiecare creditor bugetar opereaza modificarile la fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii.

ART. 4
(1) Prevederile prezentului titlu nu se aplica persoanelor juridice in privinta carora a fost declansata procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, reglementata de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Obligatiile bugetare stabilite prin titluri de creanta impotriva carora contribuabilul a exercitat caile de atac prevazute de lege nu sunt facute publice pana la solutionarea cailor de atac.

ART. 5
(1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a comunica Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si autoritatilor administratiei publice locale lista contribuabililor mari carora li se aplica prevederile prezentului titlu.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi va fi publicata lista contribuabililor mari care inregistreaza obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2002. Pentru obligatiile bugetare restante inregistrate la aceeasi data de catre ceilalti contribuabili, lista va fi publicata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Administratiei Publice emit instructiuni de aplicare.

TITLUL II
Transparenta in administrarea informatiilor si serviciilor publice prin mijloace electronice

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 6
(1) Prezentul titlu stabileste obiectivele, principiile, termenii si conditiile de utilizare a procedurii electronice de acces la informatiile si serviciile publice si furnizarea acestora, precum si regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a transparentei informatiilor si serviciilor publice ca parte integranta a reformei administratiei publice.
(2) Autoritatile administratiei publice vor furniza informatiile si serviciile publice prin mijloace electronice concomitent cu procedurile traditionale.

ART. 7
Obiectivele prezentului titlu sunt urmatoarele:
a) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocratiei si a coruptiei la nivelul institutiilor publice;
b) cresterea gradului de transparenta a modului de utilizare si administrare a fondurilor publice;
c) imbunatatirea accesului la informatii si servicii publice in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si liberul acces la informatiile de interes public;
d) eliminarea contactului direct intre functionarul de la ghiseu si cetatean sau agentul economic;
e) furnizarea de informatii si servicii publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice;
f) intarirea capacitatii administrative a institutiilor publice de a-si indeplini rolul si obiectivele si de a asigura furnizarea, intr-o maniera transparenta, de informatii si servicii publice;
g) promovarea colaborarii dintre institutiile publice pentru furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice;
h) redefinirea relatiei intre cetatean si administratia publica, respectiv intre mediul de afaceri si administratia publica, in sensul facilitarii accesului acestora la serviciile si informatiile publice, prin intermediul tehnologiei informatiei;
i) promovarea utilizarii Internetului si a tehnologiilor de varf in cadrul institutiilor publice.

ART. 8
(1) Principiile care stau la baza furnizarii de informatii si servicii publice prin mijloace electronice sunt:
a) transparenta in furnizarea de informatii si servicii publice;
b) accesul egal, nediscriminatoriu, la informatii si servicii publice, inclusiv pentru persoanele cu handicap;
c) eficienta utilizarii fondurilor publice;
d) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului datelor cu caracter personal;
e) garantarea disponibilitatii informatiilor si a serviciilor publice.
(2) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure respectarea principiilor prevazute la alin. (1) in relatia cu persoanele fizice sau juridice interesate sa utilizeze procedura electronica pentru accesul la informatii si servicii publice, precum si pentru schimbul de informatii.

ART. 9
(1) Prin prezentul titlu se infiinteaza Sistemul Electronic National ca sistem informatic de utilitate publica, in scopul asigurarii accesului la informatii publice si furnizarii de servicii publice catre persoane fizice si juridice.
(2) Operatorii Sistemului Electronic National sunt:
a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei din subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, pentru "Sistemul e-guvernare";
b) Ministerul Administratiei Publice, pentru "Sistemul e-administratie";
c) autoritatea stabilita de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in conditiile aprobate de acesta, pentru Sistemul de aparare si siguranta nationala.
(3) Operatorii vor lua masurile necesare pentru dezvoltarea Sistemului Electronic National si vor asigura actiunile de promovare a acestuia.
(4) Operatorii vor utiliza standarde si proceduri de securitate care sa asigure un grad ridicat de fiabilitate si siguranta a operatiunilor desfasurate in cadrul Sistemului Electronic National, in acord cu practicile internationale in domeniu.

ART. 10
In cadrul Sistemului Electronic National pot participa si alte persoane fizice sau juridice, precum banci, notari publici, experti, in conditiile legii.

ART. 11
In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) guvernare electronica este utilizarea de catre autoritatile administratiei publice centrale a aplicatiilor bazate pe tehnologia informatiei, in scopul:
1. imbunatatirii accesului la informatiile si serviciile publice ale autoritatilor administratiei publice centrale;
2. eliminarii procedurilor birocratice si simplificarii metodologiilor de lucru;
3. imbunatatirii schimbului de informatii si servicii intre autoritatile administratiei publice centrale;
4. imbunatatirii calitatii serviciilor publice la nivelul administratiei publice centrale;
b) administratie electronica este utilizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a aplicatiilor bazate pe tehnologia informatiei, in scopul:
1. imbunatatirii accesului si furnizarii informatiilor si serviciilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale catre cetateni;
2. eliminarii procedurilor birocratice si simplificarii metodologiilor de lucru;
3. imbunatatirii schimbului de informatii intre componentele autoritatilor administratiei publice locale;
4. imbunatatirii eficacitatii, eficientei si calitatii serviciilor publice la nivelul autoritatilor administratiei publice locale;
c) portalul pentru acces la servicii de guvernare electronica si la formulare administrative in format electronic ale administratiei publice centrale este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro, denumit in continuare "Sistem e-guvernare";
d) portalul pentru acces la servicii de administratie electronica si la formulare administrative in format electronic ale administratiei publice locale este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.e-administratie.ro, denumit in continuare "Sistem e-administratie";
e) Sistemul Electronic National este ansamblul unitar alcatuit din "Sistemul e-guvernare" si "Sistemul e-administratie", accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro;
f) procedura electronica este modalitatea prin care o persoana fizica sau juridica beneficiaza de facilitatile tehnice oferite de Sistemul Electronic National;
g) interactiunea unidirectionala este procedura electronica prin care destinatarii informatiilor publice si beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa si tipari in vederea depunerii sau transmiterii acestora catre autoritatile administratiei publice prin mijloace traditionale;
h) interactiunea bidirectionala este procedura electronica prin care destinatarii informatiilor publice si beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa si trimite catre autoritatile administratiei publice prin mijloace electronice;
i) interoperabilitatea este capacitatea sistemelor informatice, produselor-program, aplicatiilor sau serviciilor accesibile prin Sistemul Electronic National de a comunica si schimba informatii intr-o modalitate efectiva si compatibila.

ART. 12
(1) Serviciile publice de baza ce vor fi furnizate prin intermediul mijloacelor electronice sunt:
a) declararea, notificarea si efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele si impozitele datorate de catre persoane fizice si juridice la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic pentru asigurari sociale de sanatate si la bugetele locale;
b) servicii de cautare a unui loc de munca prin intermediul agentiilor de ocupare a fortei de munca, precum: evidenta locurilor de munca, evidenta somerilor, completarea cererilor pentru gasirea unui loc de munca, notificarea cu privire la locurile de munca disponibile;
c) servicii privind obtinerea de autorizatii sau certificate, precum: completarea cererilor pentru obtinerea certificatelor de urbanism, obtinerea autorizatiilor de constructie sau de desfiintare, completarea si transmiterea electronica a documentelor necesare eliberarii autorizatiilor si certificatelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea in vederea eliberarii autorizatiilor sau a certificatelor;
d) servicii privind obtinerea de licente de functionare, precum: completarea cererilor pentru obtinerea de licente, completarea si transmiterea electronica a documentelor necesare eliberarii licentelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea in vederea eliberarii licentelor;
e) servicii privind obtinerea de permise legate de mediu, precum: completarea cererilor pentru obtinerea permiselor legate de mediu, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
f) servicii privind achizitiile publice efectuate prin mijloace electronice, inclusiv efectuarea de plati prin mijloace electronice de plata;
g) servicii privind inregistrarea unui comerciant sau efectuarea de mentiuni in registrul comertului, precum: transmiterea cererii de inregistrare in registrul comertului, transmiterea electronica a statutului, a contractului de societate sau a altor documente, rezervarea denumirii, programarea in vederea eliberarii autorizatiilor legale;
h) servicii in legatura cu evidenta informatizata a persoanei, precum: completarea cererilor de eliberare a pasapoartelor, cartilor de identitate si a permiselor de conducere, notificarea schimbarii domiciliului sau resedintei, transmiterea electronica a documentelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea in vederea eliberarii unor astfel de documente, declararea furtului sau pierderii unor astfel de documente, urmarirea solutionarii reclamatiilor, publicarea listelor de documente pierdute;
i) servicii in legatura cu inregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea cu privire la achizitionarea unui nou vehicul, rezervarea optionala a numarului de inmatriculare, completarea formularelor necesare in vederea inmatricularii, programarea in vederea inmatricularii si prezentarii documentelor doveditoare;
j) servicii de sanatate publica, precum: informatii interactive cu privire la disponibilitatea serviciilor din unitati medicale, efectuarea de programari pentru servicii medicale, efectuarea de plati pentru serviciile medicale prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
k) servicii privind accesul la biblioteci publice, precum: consultarea cataloagelor, intocmirea catalogului national virtual, consultarea de carti sau publicatii in format electronic;
l) inscrierea in diferite forme de invatamant, in special invatamantul liceal si superior: completarea si transmiterea electronica a cererilor de inscriere si a documentelor;
m) servicii privind colectarea de date statistice de catre Institutul National de Statistica, in special: notificari cu privire la demararea anchetelor statistice, completari de chestionare in format electronic, verificarea corelatiilor in timp real si notificarea in caz de erori, agregarea, procesarea si publicarea datelor;
n) servicii privind inregistrarea unei asociatii sau fundatii, precum: cererea de rezervare a denumirii, consultarea Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
o) servicii privind declaratiile vamale, precum: intocmirea si transmiterea declaratiilor vamale, efectuarea de plati pentru taxele si comisioanele in vama prin mijloace electronice de plata;
p) servicii privind consultarea si eliberarea propriului cazier fiscal;
q) servicii de consultare a Monitorului Oficial al Romaniei.
(2) Prin hotarare a Guvernului se pot introduce in Sistemul Electronic National si alte servicii decat cele prevazute la alin. (1).

ART. 13
Trimestrial, operatorii Sistemului Electronic National, impreuna cu autoritatile administratiei publice, elaboreaza rapoarte privind gradul de utilizare a serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice in raport cu ponderea tuturor serviciilor publice furnizate si le inainteaza Guvernului Romaniei.

CAP. 2
Procedura electronica
ART. 14
Autoritatile administratiei publice au obligatia de a aplica procedura electronica prevazuta in prezentul capitol pentru furnizarea de informatii si servicii publice prin mijloace electronice catre persoane fizice sau juridice.

ART. 15
Furnizarea serviciilor publice prevazute la art. 12, prin intermediul Sistemului Electronic National, se realizeaza gradual, in urmatoarele etape:
a) publicarea prin intermediul mijloacelor electronice a informatiilor de interes public;
b) interactiunea unidirectionala;
c) interactiunea bidirectionala;
d) efectuarea de plati prin mijloace electronice de plata.

ART. 16
Dezvoltarea si operarea Sistemului Electronic National se fac in conformitate cu urmatoarele criterii:
a) furnizarea de servicii si informatii publice prin intermediul procedurii electronice se face pe categorii de utilizatori, persoane fizice sau juridice, intr-o modalitate integrata, pe baza de functionalitati, si nu pe baza competentei unei institutii publice;
b) asigurarea accesibilitatii serviciilor si informatiilor publice relevante pentru persoane fizice sau juridice prin intermediul unui unic punct: Sistemul Electronic National;
c) accesul la serviciile si informatiile publice va fi integrat la nivel central, judetean sau local prin informatiile si serviciile publice furnizate prin procedura electronica;
d) accesul la informatia detinuta de mai multe institutii publice va fi realizat astfel incat sa asigure protectia datelor cu caracter personal, conform legislatiei in vigoare.

ART. 17
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Administratiei Publice stabilesc proceduri si norme, inclusiv cele legate de securitate, care sa asigure gradul necesar de confidentialitate si siguranta in utilizare, in scopul bunei desfasurari a procedurii electronice.

ART. 18
(1) Toate documentele transmise in cadrul procedurii electronice trebuie sa fie prezentate in forma electronica si semnate electronic, in conditiile stabilite de operatorii Sistemului Electronic National.
(2) Orice document in forma electronica trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii, in conformitate cu procedura stabilita de operatorii Sistemului Electronic National.
(3) Orice document in forma electronica trebuie confirmat la primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.
(4) Formatul documentului electronic, precum si conditiile generarii, transmiterii si stocarii acestuia sunt stabilite de catre operatorii Sistemului Electronic National si aprobate prin hotarare a Guvernului.

ART. 19
(1) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 271/2001, aproba proiectele din domeniul guvernarii electronice, propune Guvernului alocarea fondurilor necesare prin bugetele anuale ale autoritatilor administratiei publice si supervizeaza implementarea serviciilor publice prin procedura electronica, tinand cont de:
a) prioritatile stabilite prin strategiile sectoriale din domeniu;
b) planificarea fondurilor si controlul investitiilor realizate in domeniul tehnologiei informatiei;
c) securitatea informatiilor;
d) protectia datelor cu caracter personal;
e) accesibilitatea, diseminarea si modul de conservare a informatiilor publice;
f) accesibilitatea tehnologiei informatiei pentru persoanele cu handicap;
g) alte elemente legate de guvernare electronica.
(2) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania exercita si urmatoarele atributii:
a) propune alocarea resurselor necesare dezvoltarii si administrarii efective a initiativelor de guvernare electronica;
b) recomanda adaptari ale strategiei si prioritatilor nationale cu privire la guvernarea electronica;
c) promoveaza utilizarea inovatiei in domeniul tehnologiei informatiei de catre autoritatile administratiei publice, initiative ce implica cooperarea intre mai multe autoritati publice, prin sprijinirea proiectelor pilot, a proiectelor de cercetare si a utilizarii tehnologiei informatiei;
d) monitorizeaza modul de implementare a proiectelor de tehnologia informatiei, prin intermediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministerului Administratiei Publice;
e) coordoneaza, prin intermediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, programele implementate la nivelul administratiei publice centrale, in scopul furnizarii de servicii de guvernare electronica, si va urmari eficientizarea utilizarii tehnologiei informatiei de catre institutiile publice ale administratiei publice centrale;
f) coordoneaza, prin intermediul Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, programele implementate la nivelul administratiei publice locale, in scopul furnizarii de servicii de administratie electronica, si va urmari eficientizarea utilizarii tehnologiei informatiei de catre institutiile publice ale administratiei publice locale;
g) coordoneaza activitatea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in stabilirea politicilor care vor contribui la adoptarea, la nivel national, a unui set de standarde si recomandari in domeniul tehnologiei informatiei privind eficienta si securitatea sistemelor de guvernare electronica;
h) coordoneaza activitatea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Administratiei Publice in stabilirea politicilor care vor contribui la adaptarea, la nivel national, a unui set de standarde si recomandari in domeniul tehnologiei informatiei privind interconectivitatea si interoperabilitatea sistemelor de guvernare electronica si a bazelor de date aferente.

ART. 20
(1) In scopul acoperirii costurilor de operare si utilizare a Sistemului Electronic National, fiecare persoana juridica ce utilizeaza procedura electronica pentru obtinerea de servicii trebuie sa plateasca, dupa caz, operatorilor Sistemului Electronic National un tarif anual de utilizare.
(2) Cuantumul tarifului de utilizare si categoriile de utilizatori exceptate de la plata acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Obligatia de plata a tarifului de utilizare prevazut la alin. (1) se naste in momentul inregistrarii in sistem.
(4) Persoanele fizice si institutiile publice nu datoreaza tarife de utilizare.
(5) Tariful prevazut la alin. (1) se constituie venit la bugetul operatorilor Sistemului Electronic National.

ART. 21
Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei vor elabora strategii de dezvoltare a Sistemului Electronic National, in conformitate cu prioritatile si directiile stabilite de Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania.

ART. 22
In fiecare an, pana la data de 31 martie, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Informatiilor Publice vor inainta Guvernului, cu avizul Grupului de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania, un raport cu privire la stadiul furnizarii de servicii si informatii publice prin intermediul procedurii electronice.

CAP. 3
Conditii de participare la procedura electronica
ART. 23
Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a accesa prin procedura electronica, in conditiile Legii nr. 544/2001 si ale prezentului titlu, informatiile si serviciile publice.

ART. 24
(1) Participarea la procedura electronica se poate face numai dupa inregistrarea in Sistemul Electronic National.
(2) Conditiile si procedura de inregistrare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Orice persoana fizica sau juridica din Romania are dreptul sa solicite inregistrarea in Sistemul Electronic National.
(4) Toate autoritatile administratiei publice au obligatia sa se inregistreze si sa utilizeze Sistemul Electronic National.

CAP. 4
Implementarea Sistemului Electronic National
ART. 25
(1) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc autoritatile administratiei publice care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentului titlu, precum si formularele administrative si serviciile publice, respectiv termenele de la care acestea vor participa la procedura electronica.
(2) Inregistrarea in Sistemul Electronic National a autoritatilor administratiei publice interesate sa participe la procedura electronica se realizeaza gradual, cu avizul operatorilor acestui sistem, prin hotarare a Guvernului.

ART. 26
In termen de 60 de zile de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice va transmite Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Administratiei Publice formularele administrative tipizate care se utilizeaza in raporturile cu persoanele fizice si juridice, care vor fi disponibile prin intermediul Sistemului Electronic National.

ART. 27
(1) In termen de 6 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice are obligatia de a utiliza formulare administrative in format electronic prin intermediul Sistemului Electronic National, stabilite conform art. 25.
(2) In termen de 12 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, institutiile publice ale administratiei publice centrale au obligatia de a implementa si utiliza, gradual, servicii publice furnizate prin intermediul Sistemului Electronic National, stabilite conform art. 25, in concordanta cu sistemele informatice existente in cadrul acestora.
(3) In termen de 24 de luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, institutiile publice ale administratiei publice locale au obligatia de a implementa si utiliza, gradual, servicii publice furnizate prin intermediul Sistemului Electronic National, stabilite conform art. 25, in concordanta cu resursele si sistemele informatice existente in cadrul acestora.

ART. 28
(1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, toate autoritatile administratiei publice vor transmite Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Informatiilor Publice date cu privire la existenta unei pagini proprii de Internet, prin care informatiile publice si serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice.
(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, toate autoritatile administratiei publice vor transmite Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Informatiilor Publice date cu privire la sistemele informatice existente in cadrul acestora si la serviciile publice oferite prin intermediul acestora, precum si la categoriile de utilizatori carora li se adreseaza.

ART. 29
In termen de 6 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice, stabilita conform art. 25, are obligatia de a-si crea o pagina proprie de Internet.

ART. 30
Realizarea paginilor de Internet ale autoritatilor administratiei publice se face avand in vedere urmatoarele criterii de performanta:
a) viteza de regasire a informatiilor;
b) accesibilitatea si disponibilitatea informatiilor si serviciilor publice oferite;
c) relevanta informatiei prezentate;
d) structurarea informatiilor;
e) existenta unor masuri pentru protectia datelor cu caracter personal;
f) existenta unor masuri de securitate pentru protejarea informatiei.

CAP. 5
Dispozitii finale
ART. 31
Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pot adopta, acolo unde se impune, norme obligatorii pentru utilizarea Sistemului Electronic National, in functie de gradul de dezvoltare a tehnologiei si de cerintele de securitate necesare.

ART. 32
(1) Ministerul Administratiei Publice va infiinta, pana la data de 31 ianuarie 2004, prin hotarare a Guvernului, Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei Publice, care va intretine, dezvolta si promova "Sistemul e-administratie".
(2) Incepand cu data de 1 februarie 2004, operatorul "Sistemului e-administratie" este Centrul Informatic National al Bazelor de Date Integrate ale Ministerului Administratiei Publice.

ART. 33
Prevederile prezentului titlu intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

TITLUL III
Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 34
Prezentul titlu reglementeaza prevenirea si combaterea criminalitatii informatice, prin masuri specifice de prevenire, descoperire si sanctionare a infractiunilor savarsite prin intermediul sistemelor informatice, asigurandu-se respectarea drepturilor omului si protectia datelor personale.

ART. 35
(1) In prezentul titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) prin sistem informatic se intelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in relatie functionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu ajutorul unui program informatic;
b) prin prelucrare automata a datelor se intelege procesul prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul unui program informatic;
c) prin program informatic se intelege un ansamblu de instructiuni care pot fi executate de un sistem informatic in vederea obtinerii unui rezultat determinat;
d) prin date informatice se intelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte intr-o forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic. In aceasta categorie se include si orice program informatic care poate determina realizarea unei functii de catre un sistem informatic;
e) prin furnizor de servicii se intelege:
1. orice persoana fizica sau juridica ce ofera utilizatorilor posibilitatea de a comunica prin intermediul sistemelor informatice;
2. orice alta persoana fizica sau juridica ce prelucreaza sau stocheaza date informatice pentru persoanele prevazute la pct. 1 si pentru utilizatorii serviciilor oferite de acestea;
f) prin date referitoare la traficul informational se intelege orice date informatice referitoare la o comunicare realizata printr-un sistem informatic si produse de acesta, care reprezinta o parte din lantul de comunicare, indicand originea, destinatia, ruta, ora, data, marimea, volumul si durata comunicarii, precum si tipul serviciului utilizat pentru comunicare;
g) prin date referitoare la utilizatori se intelege orice informatie care poate conduce la identificarea unui utilizator, incluzand tipul de comunicatie si serviciul folosit, adresa postala, adresa geografica, numere de telefon sau alte numere de acces si modalitatea de plata a serviciului respectiv, precum si orice alte date care pot conduce la identificarea utilizatorului;
h) prin masuri de securitate se intelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul carora accesul la un sistem informatic este restrictionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori;
i) prin materiale pornografice cu minori se intelege orice material care prezinta un minor avand un comportament sexual explicit sau o persoana majora care este prezentata ca un minor avand un comportament sexual explicit ori imagini care, desi nu prezinta o persoana reala, simuleaza, in mod credibil, un minor avand un comportament sexual explicit.
(2) In sensul prezentului titlu, actioneaza fara drept persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu este autorizata, in temeiul legii sau al unui contract;
b) depaseste limitele autorizarii;
c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, potrivit legii, sa o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfasura cercetari stiintifice sau de a efectua orice alta operatiune intr-un sistem informatic.

CAP. 2
Prevenirea criminalitatii informatice
ART. 36
Pentru asigurarea securitatii sistemelor informatice si a protectiei datelor personale, autoritatile si institutiile publice cu competente in domeniu, furnizorii de servicii, organizatiile neguvernamentale si alti reprezentanti ai societatii civile desfasoara activitati comune si programe de prevenire a criminalitatii informatice.

ART. 37
Autoritatile si institutiile publice cu competente in domeniu, in cooperare cu furnizorii de servicii, organizatiile neguvernamentale si alti reprezentanti ai societatii civile promoveaza politici, practici, masuri, proceduri si standarde minime de securitate a sistemelor informatice.

ART. 38
Autoritatile si institutiile publice cu competente in domeniu, in cooperare cu furnizorii de servicii, organizatiile neguvernamentale si alti reprezentanti ai societatii civile organizeaza campanii de informare privind criminalitatea informatica si riscurile la care sunt expusi utilizatorii de sisteme informatice.

ART. 39
(1) Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe constituie si actualizeaza continuu baze de date privind criminalitatea informatica.
(2) Institutul National de Criminologie din subordinea Ministerului Justitiei efectueaza studii periodice in scopul identificarii cauzelor care determina si a conditiilor ce favorizeaza criminalitatea informatica.

ART. 40
Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe desfasoara programe speciale de pregatire si perfectionare a personalului cu atributii in prevenirea si combaterea criminalitatii informatice.

ART. 41
Proprietarii sau administratorii de sisteme informatice la care accesul este interzis sau restrictionat pentru anumite categorii de utilizatori au obligatia de a avertiza utilizatorii cu privire la conditiile legale de acces si utilizare, precum si cu privire la consecintele juridice ale accesului fara drept la aceste sisteme informatice. Avertizarea trebuie sa fie accesibila oricarui utilizator.

CAP. 3
Infractiuni si contraventii

SECTIUNEA 1
Infractiuni contra confidentialitatii si integritatii datelor si sistemelor informatice

ART. 42
(1) Accesul, fara drept, la un sistem informatic constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta prevazuta la alin. (1), savarsita in scopul obtinerii de date informatice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(3) Daca fapta prevazuta la alin. (1) sau (2) este savarsita prin incalcarea masurilor de securitate, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.

ART. 43
(1) Interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care este destinata unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaza in cadrul unui sistem informatic constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si interceptarea, fara drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce contine date informatice care nu sunt publice.

ART. 44
(1) Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fara drept, constituie infractiune si de pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.

ART. 45
Fapta de a perturba grav, fara drept, functionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la aceste date constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani.

ART. 46
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani:
a) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42-45;
b) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42-45.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si detinerea, fara drept, a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau data informatica dintre cele prevazute la alin. (1) in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42-45.

ART. 47
Tentativa infractiunilor prevazute la art. 42-46 se pedepseste.

SECTIUNEA a 2-a
Infractiuni informatice
ART. 48
Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

ART. 49
Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

ART. 50
Tentativa infractiunilor prevazute la art. 48 si 49 se pedepseste.


SECTIUNEA a 3-a
Pornografia infantila prin sisteme informatice
ART. 51
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi producerea in vederea raspandirii, oferirea sau punerea la dispozitie, raspandirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice ori detinerea, fara drept, de materiale pornografice cu minori intr-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice.
(2) Tentativa se pedepseste.

SECTIUNEA a 4-a
Contraventii
ART. 52
Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 41 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.

ART. 53
(1) Constatarea contraventiei prevazute la art. 52 si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de catre ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, precum si de catre personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.
(2) Contraventiei prevazute la art. 52 ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

CAP. 4
Dispozitii procedurale
ART. 54
(1) In cazuri urgente si temeinic justificate, daca exista date sau indicii temeinice cu privire la pregatirea sau savarsirea unei infractiuni prin intermediul sistemelor informatice, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorilor, se poate dispune conservarea imediata a datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informational, fata de care exista pericolul distrugerii ori alterarii.
(2) In cursul urmaririi penale conservarea se dispune de procuror, prin ordonanta motivata, la cererea organului de cercetare penala sau din oficiu, iar in cursul judecatii, de instanta prin incheiere.
(3) Masura prevazuta la alin.(1) se dispune pe o durata ce nu poate depasi 90 de zile si poate fi prelungita, o singura data, cu o perioada ce nu poate depasi 30 de zile.
(4) Ordonanta procurorului sau incheierea instantei se transmite, de indata, oricarui furnizor de servicii sau oricarei persoane in posesia careia se afla datele prevazute la alin. (1), aceasta fiind obligata sa le conserve imediat, in conditii de confidentialitate.
(5) In cazul in care datele referitoare la traficul informational se afla in posesia mai multor furnizori de servicii, furnizorul de servicii prevazut la alin. (4) are obligatia de a pune, de indata, la dispozitia organului de urmarire penala sau a instantei informatiile necesare identificarii celorlalti furnizori de servicii, in vederea cunoasterii tuturor elementelor din lantul de comunicare folosit.
(6) Pana la terminarea urmaririi penale, procurorul este obligat sa incunostinteze, in scris, persoanele fata de care se efectueaza urmarirea penala si ale caror date au fost conservate.

ART. 55
(1) In termenul prevazut la art. 54 alin. (3) procurorul, pe baza autorizatiei motivate a procurorului anume desemnat de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel sau, dupa caz, de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, ori instanta de judecata dispune cu privire la ridicarea obiectelor care contin date informatice, date referitoare la traficul informational sau date referitoare la utilizatori, de la persoana sau furnizorul de servicii care le detine, in vederea efectuarii de copii, care pot servi ca mijloc de proba.
(2) Daca obiectele care contin datele informatice sau datele referitoare la traficul informational nu sunt puse de bunavoie la dispozitia organelor judiciare pentru efectuarea de copii, procurorul prevazut la alin. (1) sau instanta de judecata dispune ridicarea silita. In cursul judecatii, dispozitia de ridicare silita se comunica procurorului, care ia masuri de aducere la indeplinire, prin organul de cercetare penala.
(3) Copiile prevazute la alin. (1) se realizeaza cu mijloace tehnice si proceduri adecvate de natura sa asigure integritatea informatiilor continute de acestea.

ART. 56
(1) Ori de cate ori pentru descoperirea si strangerea probelor este necesara cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, organul competent prevazut de lege poate dispune efectuarea unei perchezitii.
(2) Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata apreciaza ca ridicarea obiectelor care contin datele prevazute la alin. (1) ar afecta grav desfasurarea activitatii persoanelor care detin aceste obiecte, poate dispune efectuarea de copii, care pot servi ca mijloc de proba si care se realizeaza
potrivit art. 55 alin. (3).
(3) In cazul in care, cu ocazia cercetarii unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, se constata ca datele informatice cautate sunt cuprinse intr-un alt sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice si sunt accesibile din sistemul sau suportul initial, se poate dispune, de indata, autorizarea efectuarii perchezitiei in vederea cercetarii tuturor sistemelor informatice sau suporturilor de stocare a datelor informatice cautate.
(4) Dispozitiile din Codul de procedura penala referitoare la efectuarea perchezitiei domiciliare se aplica in mod corespunzator.

ART. 57
(1) Accesul intr-un sistem informatic, precum si interceptarea si inregistrarea comunicarilor desfasurate prin intermediul sistemelor informatice se efectueaza cand sunt utile pentru aflarea adevarului, iar stabilirea situatiei de fapt sau identificarea faptuitorilor nu poate fi realizata in baza altor probe.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) se realizeaza cu autorizarea motivata a procurorului anume desemnat de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel sau, dupa caz, de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie ori de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, de catre organele de cercetare penala, cu sprijinul unor persoane specializate, care sunt obligate sa pastreze secretul operatiunii efectuate.
(3) Autorizatia prevazuta la alin. (2) se da pentru cel mult 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii in aceleasi conditii, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurii autorizate nu poate depasi 4 luni.
(4) Pana la terminarea urmaririi penale, procurorul este obligat sa incunostinteze in scris persoanele fata de care s-au dispus masurile prevazute la alin. (1).
(5) Dispozitiile Codului de procedura penala referitoare la inregistrarile audio sau video se aplica in mod corespunzator.

ART. 58
Dispozitiile prezentului capitol se aplica in urmarirea penala sau judecarea cauzelor privind infractiunile prevazute in prezentul titlu si a oricaror alte infractiuni savarsite prin intermediul sistemelor informatice.

ART. 59
In cazul infractiunilor prevazute in prezentul titlu si al oricaror alte infractiuni savarsite prin intermediul sistemelor informatice, pentru a garanta aducerea la indeplinire a confiscarii speciale prevazute la art. 118 din Codul penal se pot lua masurile asiguratorii prevazute de Codul de procedura penala.

CAP. 5
Cooperare internationala
ART. 60
(1) Autoritatile judiciare romane coopereaza in mod direct, in conditiile legii si cu respectarea obligatiilor decurgand din instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, cu institutiile avand atributii similare din alte state, precum si cu organizatiile internationale specializate in domeniu.
(2) Cooperarea, care se organizeaza si se desfasoara potrivit alin. (1), poate avea ca obiect, dupa caz, asistenta judiciara internationala in materie penala, extradarea, identificarea, blocarea, sechestrarea si confiscarea produselor si instrumentelor infractiunii, desfasurarea anchetelor comune, schimbul de informatii, asistenta tehnica sau de alta natura pentru culegerea si analiza informatiilor, formarea personalului de specialitate, precum si alte asemenea activitati.

ART. 61
(1) La solicitarea autoritatilor competente romane sau ale altor state, pe teritoriul Romaniei se pot desfasura anchete comune, in vederea prevenirii si combaterii criminalitatii informatice.
(2) Anchetele comune prevazute la alin. (1) se desfasoara in baza acordurilor bilaterale sau multilaterale incheiate de autoritatile competente.
(3) Reprezentantii autoritatilor competente romane pot participa la anchete comune desfasurate pe teritorii ale altor state, cu respectarea legislatiilor acestora.

ART. 62
(1) Pentru asigurarea cooperarii internationale imediate si permanente in domeniul combaterii criminalitatii informatice se infiinteaza, in cadrul Sectiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Serviciul de combatere a criminalitatii informatice, ca punct de contact disponibil permanent.
(2) Serviciul de combatere a criminalitatii informatice are urmatoarele atributii:
a) acorda asistenta de specialitate si ofera date despre legislatia romana in materie punctelor de contact similare din alte state;
b) dispune conservarea imediata a datelor, precum si ridicarea obiectelor care contin datele informatice sau datele referitoare la traficul informational solicitate de o autoritate straina competenta;
c) executa sau faciliteaza executarea, potrivit legii, a comisiilor rogatorii solicitate in cauze privind combaterea criminalitatii informatice, cooperand cu toate autoritatile romane competente.

ART. 63
(1) In cadrul cooperarii internationale, autoritatile straine competente pot solicita Serviciului de combatere a criminalitatii informatice conservarea imediata a datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informational, existente intr-un sistem informatic de pe teritoriul Romaniei, cu privire la care autoritatea straina urmeaza sa formuleze o cerere de asistenta judiciara internationala in materie penala.
(2) Cererea de conservare imediata prevazuta la alin. (1) cuprinde urmatoarele:
a) autoritatea care solicita conservarea;
b) o scurta prezentare a faptelor care fac obiectul urmaririi penale si incadrarea juridica a acestora;
c) datele informatice care se solicita a fi conservate;
d) orice informatie disponibila, necesara pentru identificarea detinatorului de date informatice si a localizarii sistemului informatic;
e) utilitatea datelor informatice si necesitatea conservarii lor;
f) intentia autoritatii straine de a formula o cerere de asistenta judiciara internationala in materie penala.
(3) Cererea de conservare se executa potrivit art. 54 pentru o perioada care nu poate fi mai mica de 60 de zile si este valabila pana la luarea unei decizii de catre autoritatile romane competente cu privire la cererea de asistenta judiciara internationala in materie penala.

ART. 64
Daca in executarea cererii formulate potrivit art. 63 alin. (1) se constata ca un furnizor de servicii al altui stat este in posesia unor date referitoare la traficul informational, Serviciul de combatere a criminalitatii informatice va informa de indata despre aceasta autoritatea straina solicitanta, comunicand totodata informatiile necesare identificarii respectivului furnizor de servicii.

ART. 65
(1) O autoritate straina competenta poate avea acces la sursele publice romane de date informatice publice, fara a fi necesara formularea unei solicitari in acest sens catre autoritatile romane.
(2) O autoritate straina competenta poate avea acces sau poate primi, prin intermediul unui sistem informatic existent pe teritoriul sau, date informatice stocate in Romania, daca are aprobarea persoanei autorizate, potrivit legii, sa le puna la dispozitie prin intermediul acelui sistem informatic, fara a fi necesara formularea unei solicitari in acest sens catre autoritatile romane.

ART. 66
Autoritatile romane competente pot transmite, din oficiu, autoritatilor straine competente, cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal, informatiile si datele detinute, necesare pentru descoperirea infractiunilor savarsite prin intermediul sistemelor informatice sau pentru solutionarea de catre autoritatile straine competente a cauzelor referitoare la aceste infractiuni.

ART. 67
Art. 29 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002, se abroga.

TITLUL IV
Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice
si functiilor publice

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 68
Prezentul titlu reglementeaza conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor ce pot interveni in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice.

ART. 69
(1) Prevederile prezentului titlu se aplica persoanelor care exercita urmatoarele demnitati publice si functii publice:
a) Presedinte al Romaniei;
b) deputat si senator;
c) consilier prezidential si consilier de stat din Administratia Prezidentiala;
d) prim-ministru, ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora, prefect si subprefect;
e) magistrati;
f) alesi locali;
g) functionari publici.
(2) Functiile asimilate celor de ministru, secretar de stat si subsecretar de stat din cadrul unor autoritati publice centrale sunt cele prevazute in actele normative privind organizarea si functionarea acestor autoritati.
(3) Prin alesi locali se intelege primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, consilierii locali si consilierii judeteni.

CAP. 2
Conflictul de interese

SECTIUNEA 1
Definitie si principii
ART. 70
Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative.

ART. 71
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice sunt:
impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public.

SECTIUNEA a 2-a
Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului si a altor functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala
ART. 72
(1) Persoana care exercita functia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligata sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in exercitarea functiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentrul sotul sau ori rudele sale de gradul I.
(2) Obligatiile prevazute in alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative.

ART. 73
(1) Incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) constituie abatere administrativa, daca nu este o fapta mai grava, potrivit legii.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice incheiate prin incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
(3) Verificarea sesizarilor privind incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) se face de catre Corpul de control al primului-ministru. Rezultatul verificarilor se prezinta primului-ministru, care dispune, prin decizie, asupra masurilor ce se impun.
(4) Daca din verificarile efectuate potrivit alin. (3) rezulta ca cel in cauza a realizat foloase materiale prin savarsirea abaterii administrative prevazute la alin. (1), primul-ministru dispune, dupa caz, sesizarea organelor de urmarire penala competente sau a comisiilor competente de cercetare a averii, constituite potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici.
(5) Decizia primului-ministru poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea curtii de apel este supusa recursului.
(6) Hotararea judecatoreasca irevocabila sau, dupa caz, decizia primului-ministru, neatacata in termenul prevazut la alin. (5), se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(7) Persoana care a savarsit o abatere administrativa constatata potrivit alin. (3)-(6) este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie publica dintre cele prevazute la art. 72 alin. (1) pentru o perioada de 3 ani de la data publicarii hotararii judecatoresti sau, dupa caz, a deciziei primului-ministru.

ART. 74
(1) In cazul conflictului de interese prevazut in prezenta sectiune, primul-ministru poate fi sesizat de orice persoana sau se poate sesiza din oficiu.
(2) Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunica, in scris, modul de solutionare a sesizarii, in termen de 30 de zile de la data solutionarii acesteia.

ART. 75
Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim ca urmare a existentei unui conflict de interese prevazut in prezenta sectiune se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii, in functie de natura actului emis sau incheiat.

SECTIUNEA a 3-a
Conflictul de interese privind alesii locali
ART. 76
(1) Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti sunt obligati sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu emita o dispozitie, in exercitarea functiei, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau ori rudele sale de gradul I.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice incheiate ori dispozitiile emise cu incalcarea obligatiilor prevazute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
(3) Daca in urma controlului asupra legalitatii actelor juridice incheiate sau emise de persoanele prevazute la alin. (1) rezulta ca alesul local in cauza a realizat foloase materiale, prefectul dispune, dupa caz, sesizarea organelor de urmarire penala competente sau a comisiilor competente de cercetare a averii, constituite potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici.
(4) Orice persoana interesata poate sesiza, in scris, prefectul in legatura cu faptele prevazute la alin. (1). Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

ART. 77
Conflictele de interese pentru presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene sau consilierii locali si judeteni sunt prevazute in art. 47 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 78
Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim ca urmare a existentei unui conflict de interese prevazut in prezenta sectiune se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii, in functie de natura actului emis sau incheiat.

SECTIUNEA a 4-a
Conflictul de interese privind functionarii publici
ART. 79
(1) Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial;
b) participa in cadrul aceleiasi comisii, constituite conform legii, cu functionari publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice.
(2) In cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sa-l informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct.
Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice, in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1), conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic caruia ii este subordonat direct functionarul public in cauza, va desemna un alt functionar public, care are aceeasi pregatire si nivel de experienta.
(4) Incalcarea dispozitiilor alin. (2) poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila ori penala, potrivit legii.

CAP. 3
Incompatibilitati

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
ART. 80
Incompatibilitatile privind demnitatile publice si functiile publice sunt cele reglementate de Constitutie, de legea aplicabila autoritatii sau institutiei publice in care persoanele ce exercita o demnitate publica sau o functie publica isi desfasoara activitatea, precum si de dispozitiile prezentului titlu.

SECTIUNEA a 2-a
Incompatibilitati privind calitatea de parlamentar
ART. 81
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, potrivit Constitutiei, cu exceptia celei de membru al Guvernului.
(2) Prin functii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de senator, se intelege functiile din administratia publica asimilate celor de ministru, functiile de secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate celor de secretar de stat si subsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate din subordinea Guvernului sau a ministerelor, functiile din Administratia Prezidentiala, din aparatul de lucru al Parlamentului si al Guvernului, functiile de conducere specifice ministerelor, celorlalte autoritati si institutii publice, functiile de consilieri locali si consilieri judeteni, de prefecti si subprefecti si celelalte functii de conducere din aparatul propriu al prefecturilor, functiile de primar, viceprimar si secretar ai unitatilor administrativ-teritoriale, functiile de conducere si executie din serviciile publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe din unitatile administrativ-teritoriale si din aparatul propriu si serviciile publice ale consiliilor judetene si consiliilor locale, precum si functiile care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le detin sa candideze in alegeri.

ART. 82
(1) Calitatea de deputat si senator este, de asemenea, incompatibila cu:
a) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice;
b) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. a);
c) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. a);
d) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
e) calitatea de comerciant persoana fizica;
f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
(2) In mod exceptional, Biroul permanent al Camerei Deputatilor sau Senatului, la propunerea Guvernului si cu avizul comisiilor juridice, poate aproba participarea deputatului sau a senatorului ca reprezentant al statului in adunarea generala a actionarilor ori ca membru in consiliul de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, de interes strategic sau in cazul in care un interes public impune aceasta.
(3) Deputatii si senatorii pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.

ART. 83
(1) Deputatul sau senatorul care la data intrarii in vigoare a prezentului titlu se afla in una dintre incompatibilitatile prevazute de art. 81 si 82 va informa, in termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei din care face parte.
(2) In termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), deputatul sau senatorul va opta intre mandatul de parlamentar si functia care genereaza incompatibilitatea, demisionand din una dintre functii.
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), daca starea de incompatibilitate continua sa existe, deputatul sau senatorul este considerat demisionat din functia de deputat sau de senator. Demisia se aduce la cunostinta Camerei din care face parte parlamentarul. Hotararea Camerei prin care se constata demisia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Procedura de constatare a incompatibilitatii este cea prevazuta in Regulamentul Camerei Deputatilor si in Regulamentul Senatului.

SECTIUNEA a 3-a
Incompatibilitati privind functia de membru al Guvernului si alte functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala
ART. 84
(1) Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:
a) orice alta functie publica de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau de senator ori a altor situatii prevazute de Constitutie;
b) o functie de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;
c) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice;
d) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. c);
e) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. c);
f) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
g) calitatea de comerciant persoana fizica;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
(2) Functia de secretar de stat, functia de subsecretar de stat si functiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei functii publice de autoritate, precum si cu exercitarea functiilor prevazute la alin. (1) lit. b)-i).
(3) In mod exceptional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) ca reprezentanti ai statului in adunarea generala a actionarilor ori ca membri in consiliul de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, de interes strategic sau in cazul in care un interes public impune aceasta.
(4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si persoanele care indeplinesc functii asimilate acestora pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.

ART. 85
(1) Functia de prefect si subprefect este incompatibila cu:
a) calitatea de deputat sau senator;
b) functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti;
c) functia de consilier local sau consilier judetean;
d) o functie de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;
e) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice;
f) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. e);
g) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. e);
h) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
i) calitatea de comerciant persoana fizica;
j) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
k) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
(2) Prefectii si subprefectii pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.

ART. 86
(1) Persoana care exercita una dintre functiile publice de autoritate prevazute la art. 84 si 85 este obligata, la data depunerii juramantului sau, dupa caz, la data numirii in functie, sa declare ca nu se afla in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de lege.
(2) In cazul in care, in timpul exercitarii functiei publice de autoritate prevazute la art. 84 si 85, apare unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de lege, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru functia de prim-ministru, ministru si ministru delegat, se aplica dispozitiile corespunzatoare din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor;
b) pentru functia de secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora, precum si pentru functia de prefect si subprefect, constatarea cazului de incompatibilitate se face de ministrul administratiei publice, care il va informa pe primul-ministru, pentru a dispune masurile necesare.

SECTIUNEA a 4-a
Incompatibilitati privind alesii locali
ART. 87
(1) Functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibila cu:
a) functia de consilier local;
b) functia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca, indiferent de durata acestuia;
d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice;
e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala;
f) functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national;
g) calitatea de comerciant persoana fizica;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) calitatea de deputat sau senator;
j) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta functie asimilata acestora;
k) orice alte functii publice sau activitati remunerate, in tara sau in strainatate, cu exceptia functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale.
(2) Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti nu pot detine, pe durata exercitarii mandatului, functia de consilier judetean.
(3) Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.

ART. 88
(1) Functia de consilier local sau consilier judetean este incompatibila cu:
a) functia de primar sau viceprimar;
b) functia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local respectiv sau in aparatul propriu al consiliului judetean ori al prefecturii din judetul respectiv;
d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile autonome si societatile comerciale de interes local infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judetean respectiv sau la regiile autonome si societatile comerciale de interes national care isi au sediul sau care detin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes national care isi are sediul sau care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
f) functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora.
(2) O persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier local si un mandat de consilier judetean.

ART. 89
(1) Calitatea de ales local este incompatibila si cu calitatea de actionar semnificativ la o societate comerciala infiintata de consiliul local, respectiv de consiliul judetean.
(2) Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale alesului local detin calitatea de actionar semnificativ la unul dintre agentii economici prevazuti la alin. (1).
(3) Prin actionar semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

ART. 90
(1) Consilierii locali si consilierii judeteni care au functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de conducere, precum si calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitati administrativ-teritoriale nu pot incheia contracte comerciale de prestari de servicii, de executare de lucrari, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritatile administratiei publice locale din care fac parte, cu institutiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judetean respectiv ori cu societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau consiliile judetene respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care functiile sau calitatile respective sunt detinute de sotul sau rudele de gradul I ale alesului local.

ART. 91
(1) Starea de incompatibilitate intervine numai dupa validarea mandatului, iar in cazul prevazut
la art. 88 alin. (2), dupa validarea celui de-al doilea mandat, respectiv dupa numirea sau angajarea alesului local, ulterior validarii mandatului, intr-o functie incompatibila cu cea de ales local.
(2) In cazul prevazut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, sotul sau ruda de gradul I a acestuia devin actionari.
(3) Alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta functie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei sectiuni este obligat sa demisioneze din una dintre functiile incompatibile in cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(4) In situatia in care alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu renunta la una dintre cele doua functii incompatibile in termenul prevazut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului de ales local la data implinirii termenului de 15 zile sau, dupa caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unitatii administrativ-teritoriale. Orice persoana poate sesiza secretarul unitatii administrativ-teritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanta de contencios administrativ competenta.
(6) In cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar, iar in cazul consilierilor locali si consilierilor judeteni, se va proceda la validarea mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 92
(1) Incalcarea dispozitiilor art. 90 atrage incetarea de drept a mandatului de ales local la data incheierii contractelor.
(2) Consilierii locali si consilierii judeteni care au contracte incheiate cu incalcarea art. 90 au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa renunte la contractele incheiate. Orice persoana poate sesiza secretarul unitatii administrativ-teritoriale.
(3) Incalcarea obligatiei prevazute la alin. (2) atrage incetarea de drept a mandatului de ales local.
(4) Constatarea incetarii mandatului de consilier local sau consilier judetean se face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanta de contencios administrativ competenta.
(6) Prevederile alin. (1) si (3) nu se aplica daca, pana la emiterea ordinului de catre prefect, se face dovada ca incalcarea dispozitiilor art. 90 a incetat.

ART. 93
(1) Prevederile art. 90 se aplica si persoanelor incadrate cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judetean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societatile infiintate de consiliile locale sau consiliile judetene respective.
(2) Incalcarea de catre persoanele prevazute la alin. (1) a dispozitiilor art. 90 atrage incetarea de drept a raporturilor de munca.
(3) Constatarea incetarii raporturilor de munca se face prin ordin sau dispozitie a conducatorilor autoritatilor publice sau ai agentilor economici prevazuti la alin. (1). Prevederile art. 92 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 5-a
Incompatibilitati privind functionarii publici
ART. 94
(1) Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica.
(2) Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:
a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;
b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale;
c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, in cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizata;
d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.
(3) Functionarii publici care, in exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ de natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) nu pot sa-si desfasoare activitatea si nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor publici.
(4) Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita.
(5) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), la incheierea mandatului demnitarului, functionarul public este reincadrat in functia publica detinuta sau intr-o functie similara.

ART. 95
(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care seful ierarhic direct are calitatea de demnitar.
(3) Persoanele care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) vor opta, in termen de 60 de zile, pentru incetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de demnitar.
(4) Orice persoana poate sesiza existenta situatiilor prevazute la alin. (1) sau (2).
(5) Situatiile prevazute la alin. (1) si neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se constata de catre seful ierarhic superior al functionarilor publici respectivi, care dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre functionarii publici soti sau rude de gradul I.
(6) Situatiile prevazute la alin. (2) si neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se constata, dupa caz, de catre primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar si functionarul public sot sau ruda de gradul I.

ART. 96
(1) Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.
(2) In situatia functionarilor publici care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1), documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea sau institutia publica la care acestia sunt numiti.

ART. 97
(1) Functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit intr-o functie de demnitate publica.
(2) Raportul de serviciu al functionarului public se suspenda:
a) pe durata campaniei electorale, pana in ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales;
b) pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica, in cazul in care functionarul public a fost ales sau numit.

ART. 98
(1) Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice si sa exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic.
(3) Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria inaltilor functionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functia publica.

CAP. 4
Alte conflicte de interese si incompatibilitati
ART. 99
(1) Persoanelor care exercita urmatoarele demnitati publice si functii publice de autoritate din cadrul autoritatilor si institutiilor aflate exclusiv sub control parlamentar:
a) membrii Curtii de Conturi;
b) presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie;
c) Avocatul Poporului si adjunctii sai;
d) membrii Consiliului Concurentei;
e) membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
f) guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consilului de administratie si angajatii cu functii de conducere ai Bancii Nationale a Romaniei;
g) directorul Serviciului Roman de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii sai;
h) directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii sai;
i) membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
j) membrii Consiliului National al Audiovizualului;
k) membrii consiliilor de administratie si ai comitetelor directoare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune;
l) membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
m) directorul general si membrii consiliului director al Agentiei Nationale de Presa ROMPRES li se aplica dispozitiile art. 72 si regimul incompatibilitatilor prevazut in prezentul titlu pentru ministri si, respectiv, secretari de stat, precum si incompatibilitatile prevazute in legi speciale.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.
(3) Dispozitiile art. 73 si 74 se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. (1) de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului.
(4) Persoanele care ocupa demnitatile publice si functiile publice de autoritate din cadrul autoritatilor si institutiilor prevazute la alin. (1), daca se afla intr-un caz de incompatibilitate, vor informa, in termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului.
(5) In termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute la alin. (1) vor opta intre aceste functii si cele care sunt incompatibile cu acestea, demisionand din functia care a generat cazul de incompatibilitate.
(6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (5), daca starea de incompatibilitate continua sa existe, persoana care ocupa functia sau demnitatea publica este considerata demisionata din aceasta functie. Demisia se aduce la cunostinta Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului. Hotararea Camerei prin care se constata demisia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 100
(1) Consilierilor prezidentiali si consilierilor de stat din Administratia Prezidentiala li se aplica
dispozitiile art. 72 si regimul incompatibilitatilor prevazut in prezentul titlu pentru ministri si, respectiv, secretari de stat.
(2) Consilierii prezidentiali si consilierii de stat din Administratia Prezidentiala pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.
(3) Dispozitiile art. 73 si 74 se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. (1) de catre Presedintele Romaniei.
(4) Procedurile de constatare a incompatibilitatilor pentru persoanele prevazute la alin. (1) sunt cele stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Prezidentiale.

CAP. 5
Reglementari privind magistratii
ART. 101
Functia de judecator si procuror este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.

ART. 102
Magistratilor le este interzis:
a) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
b) sa aiba calitatea de asociat, membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale ori regii autonome;
c) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.

ART. 103
(1) Magistratii nu se subordoneaza scopurilor si doctrinelor politice.
(2) Magistratii nu pot sa faca parte din partide politice ori sa desfasoare activitati cu caracter politic.
(3) Magistratii au obligatia ca, in exercitarea atributiilor, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.

ART. 104
Magistratilor le este interzisa orice manifestare contrara demnitatii functiei pe care o ocupa ori de natura sa afecteze impartialitatea sau prestigiul acesteia.

ART. 105
(1) Magistratilor le este interzis sa participe la judecarea unei cauze, in calitate de judecator sau procuror:
a) daca sunt soti sau rude pana la gradul IV inclusiv intre ei;
b) daca ei, sotii sau rudele lor pana la gradul IV inclusiv au vreun interes in cauza.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si magistratului care participa, in calitate de judecator sau procuror, la judecarea unei cauze in caile de atac, atunci cand sotul sau ruda pana la gradul IV inclusiv a magistratului a participat, ca judecator sau procuror, la judecarea in fond a acelei cauze.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila si ale Codului de procedura penala referitoare la incompatibilitati, abtinere si recuzare.

ART. 106
(1) Judecatorul care devine avocat nu poate pune concluzii la instanta unde a functionat, timp de 2 ani de la incetarea calitatii de judecator.
(2) Procurorul care devine avocat nu poate acorda asistenta juridica la organele de urmarire penala din localitatea unde a functionat, timp de 2 ani de la incetarea calitatii de procuror.

ART. 107
Magistratii au obligatia de a aduce de indata la cunostinta presedintelui instantei sau, dupa caz, a procurorului general in subordinea caruia functioneaza orice ingerinta in actul de justitie, de natura politica sau economica, din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de persoane.

ART. 108
(1) Incalcarea dispozitiilor art. 101-105 si 107 constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza, in raport cu gravitatea abaterilor, cu:
a) suspendarea din functie pe timp de maximum 6 luni;
b) indepartarea din magistratura.
(2) Sanctiunile disciplinare se aplica de catre Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit procedurii stabilite in Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Judecatorul sau procurorul sanctionat cu indepartarea din magistratura nu poate ocupa nici o functie de specialitate juridica timp de 3 ani.

ART. 109
(1) Magistratii pot participa la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrari literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.
(2) Magistratii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de elaborare a unor proiecte de acte normative, a unor documente interne sau internationale.

ART. 110
Dispozitiile art. 101-104, 107 si 109 se aplica in mod corespunzator si judecatorilor Curtii Constitutionale.

CAP. 6
Dispozitii comune
ART. 111
(1) Persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu vor depune o declaratie de interese, pe propria raspundere, cu privire la functiile si activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de mandatul sau functia publica pe care o exercita.
(2) Functiile si activitatile care se includ in declaratia de interese sunt:
a) functiile detinute in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale ori partide politice;
b) activitatile profesionale remunerate;
c) calitatea de actionar sau asociat la societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare si financiare.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1), care nu indeplinesc alte functii sau nu desfasoara alte activitati decat cele legate de mandatul sau functia pe care o exercita, depun o declaratie in acest sens.

ART. 112
(1) Declaratia de interese se depune in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau in termen de 15 zile de la data validarii mandatului ori, dupa caz, de la data numirii in functie.
(2) Persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu vor actualiza declaratiile de interese ori de cate ori intervin schimbari care, potrivit art. 111 alin. (2), trebuie inscrise in aceste declaratii. Actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data inceperii, modificarii sau incetarii functiilor sau activitatilor.

ART. 113
(1) Declaratiile de interese sunt publice si se depun dupa cum urmeaza:
a) Presedintele Romaniei, la seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
b) deputatii si senatorii, la secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;
c) consilierii prezidentiali si consilierii de stat din Administratia Prezidentiala, la seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
d) membrii Guvernului, secretarii de stat si subsecretarii de stat, la secretarul general al Guvernului;
e) persoanele care indeplinesc functii asimilate celei de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat, la secretarul general al autoritatii publice sub controlul careia se afla;
f) magistratii, la presedintele instantei sau la conducatorul parchetului la care functioneaza; presedintii instantelor si conducatorii parchetelor, la presedintii instantelor si, respectiv, conducatorii parchetelor superioare; presedintele Curtii Supreme de Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie si procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, la Consiliul Superior al Magistraturii;
g) prefectii si subprefectii, la secretarul general al prefecturii;
h) alesii locali, la secretarul unitatii administrativ-teritoriale;
i) functionarii publici, la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau, dupa caz, al unitatilor din care fac parte.
(2) Numele persoanelor prevazute la alin. (1), care, in mod nejustificat, nu depun declaratia de interese potrivit art. 112, se publica pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritati ori institutii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judetene, dupa caz.
(3) Evidenta declaratiilor de interese se consemneaza intr-un registru special, denumit "Registrul declaratiilor de interese", al carui model se stabileste prin hotarare a Guvernului.

ART. 114
(1) Se interzice folosirea de catre o persoana care exercita o demnitate publica sau o functie publica dintre cele prevazute in prezentul titlu, in interes privat, a simbolurilor care au legatura cu exercitiul demnitatii sau functiei sale.
(2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele insotit de calitatea persoanei care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu in orice forma de publicitate a unui agent economic roman sau strain, precum si a vreunui produs comercial, national sau strain.
(3) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea publica, numele, vocea sau semnatura persoanei care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu pentru orice forma de publicitate privitoare la o activitate care aduce profit, cu exceptia publicitatii gratuite pentru scopuri caritabile.
(4) Se interzice persoanelor care exercita o demnitate publica sau o functie publica dintre cele prevazute in prezentul titlu folosirea sau exploatarea directa sau indirecta a informatiilor care nu sunt publice, obtinute in legatura cu exercitarea atributiilor, in scopul obtinerii de avantaje pentru ei sau pentru altii.

CAP. 7
Dispozitii finale
ART. 115
Alte cazuri de incompatibilitati si interdictii sunt cele stabilite prin legi speciale.

ART. 116
(1) Prefectii sunt obligati sa verifice, in cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, situatia tuturor alesilor locali din judet. In acest scop, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, precum si conducatorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt obligati sa puna la dispozitia prefectului si a persoanelor imputernicite de acesta datele solicitate, necesare stabilirii persoanelor carora le sunt aplicabile incompatibilitatile si interdictiile prevazute de prezentul titlu.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage aplicarea de sanctiuni, potrivit legii.

ART. 117
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, art. 30, art. 60 alin. (1) lit. b), art. 62, art. 72 alin. (2) lit. b), art. 131 si teza finala a art. 152 "iar consilierii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi vor exercita mandatul pana la urmatoarele alegeri locale" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionarii publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 378/2002.

TITLUL V
Grupurile de interes economic

CAP. 1
Grupurile de interes economic

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
ART. 118
(1) Grupul de interes economic - G.I.E. reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.
(2) Grupul de interes economic este persoana juridica cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.
(3) Numarul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.
(4) Activitatea grupului trebuie sa se raporteze la activitatea economica a membrilor sai si sa aiba doar un caracter accesoriu fata de aceasta.
(5) Grupul nu poate:
a) exercita, in mod direct sau indirect, o activitate de administrare ori de supraveghere a activitatii membrilor sai sau a unei alte persoane juridice, in special in domeniile personalului, finantelor si investitiilor;
b) sa detina actiuni, parti sociale sau de interes, in mod direct sau indirect, la una dintre societatile comerciale membre;
detinerea de actiuni, parti sociale sau de interes in alta societate comerciala este permisa doar in masura in care aceasta este necesara pentru indeplinirea obiectivelor grupului si daca se face in numele membrilor;
c) angaja mai mult de 500 de persoane;
d) fi folosit de catre o societate comerciala in scopul creditarii, in alte conditii decat cele prevazute expres de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui administrator ori director al societatii comerciale sau a sotului, rudelor sau afinilor pana la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului respectiv; de asemenea, daca operatiunea de creditare priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris;
e) fi folosit de catre o societate comerciala in scopul transmiterii de bunuri, in alte conditii decat cele prevazute expres de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la si de la administratorul sau directorul societatii comerciale ori sotul, rudele sau afinii pana la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului respectiv; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte;
f) sa fie membru al altui grup de interes economic sau grup european de interes economic.
(6) Grupul de interes economic nu poate emite actiuni, obligatiuni sau alte titluri negociabile.

ART. 119
(1) Membrii grupului de interes economic raspund nelimitat pentru obligatiile grupului si solidar, in lipsa unei stipulatii contrare cu tertii co-contractanti. Creditorii grupului se vor indrepta mai intai impotriva acestuia pentru obligatiile lui si, numai daca acesta nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva membrilor grupului.
(2) Prin derogare, la prevederile alin. (1) si in masura in care actul constitutiv o permite, un membru nou al grupului poate fi exonerat de obligatiile acestuia, nascute anterior aderarii sale; hotararea de exonerare este opozabila tertilor de la data mentionarii in registrul comertului si a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

SECTIUNEA a 2-a
Constituirea grupului de interes economic
ART. 120
(1) Grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toti membrii si incheiat in forma autentica, denumit act constitutiv.
(2) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea grupului sunt considerati fondatori.
(3) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, dare de mita, luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infractiunile prevazute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiunile de spalare a banilor prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu modificarile ulterioare.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica, in mod corespunzator, si persoanelor cu functii de administrator, cenzor si lichidator al grupului de interes economic.

ART. 121
(1) Grupul de interes economic se poate constitui cu sau fara capital.
(2) In cazul in care membrii grupului decid afectarea unui anume capital pentru desfasurarea activitatii grupului, aporturile membrilor nu trebuie sa aiba o valoare minima si pot avea orice natura.
(3) Drepturile membrilor grupului nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile; orice clauza contrara se considera nula.

ART. 122
(1) Actul constitutiv al grupului de interes economic stabileste modul de organizare a grupului, in conditiile stabilite de prezentul titlu, si va cuprinde:
a) denumirea, precedata sau urmata de sintagma "grup de interes economic" ori de initialele "G.I.E.", sediul si, daca este cazul, emblema grupului;
b) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia membrilor, persoane fizice; denumirea, forma juridica, sediul si nationalitatea membrilor, persoane juridice;
c) codul numeric personal al membrilor, persoane fizice; codul de identificare a membrilor, persoane juridice, in functie de forma juridica a acestora;
d) obiectul de activitate al grupului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si a naturii comerciale sau necomerciale a activitatii;
e) capitalul subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui membru si a modului de varsare a acestuia, valoarea aportului in natura si a modului de evaluare, in cazul in care grupul se constituie cu capital;
f) durata grupului;
g) membrii care reprezinta si administreaza grupul sau administratorii nemembri, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit acestora si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat, precum si conditiile in care acestia pot fi revocati;
h) clauze privind controlul gestiunii grupului de catre organele statutare, controlul acesteia de catre membri, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;
i) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate
juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu grupul, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
j) modul de dizolvare si de lichidare a grupului.
(2) Orice modificare a actului constitutiv va fi realizata in conditiile prevazute la incheierea sa, va fi mentionata in registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; modificarile sunt opozabile de la data publicarii.

ART. 123
(1) In cursul existentei sale, grupul de interes economic poate accepta membri noi, cu votul unanim al membrilor sai.
(2) Orice membru al grupului se poate retrage in conditiile prevazute de actul constitutiv, cu conditia indeplinirii prealabile a obligatiilor sale specifice de membru.

ART. 124
(1) La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei. Se va prezenta, de asemenea, dovada ca grupul are, in baza unor acte legale, un sediu la adresa indicata.
(2) Sediul grupului trebuie stabilit:
a) fie la locul in care se afla administratia centrala a grupului;
b) fie la locul in care se afla administratia centrala a unuia dintre membrii grupului sau, in cazul unei persoane fizice, activitatea principala a acesteia, daca grupul exercita o activitate in locul mentionat.
(3) La sediul indicat de grup vor putea functiona mai multe persoane juridice, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat sau membru in fiecare dintre aceste persoane juridice.
(4) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv, daca din documentatia prezentata nu rezulta ca sunt indeplinite conditiile legale.

SECTIUNEA a 3-a
Inmatricularea grupului de interes economic
ART. 125
(1) In termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii grupului ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea grupului in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul grupul.
(2) Cererea va fi insotita de:
a) actul constitutiv al grupului;
b) dovada efectuarii varsamintelor, in conditiile actului constitutiv, daca este cazul;
c) daca este cazul, actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
d) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul grupului si aprobate de membri;
e) dovada sediului declarat;
f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor si cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de prezentul titlu.
(3) Autorizatiile de functionare a grupului vor fi solicitate de catre Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 126
(1) In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul-delegat, prin incheiere pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea grupului si va dispune inmatricularea lui in registrul comertului, in conditiile prevazute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Incheierea de inmatriculare va reda mentiunile actului constitutiv prevazute la art. 122.

ART. 127
(1) Grupul de interes economic dobandeste personalitate juridica de la data inmatricularii sale in registrul comertului.
(2) Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului-delegat prin care se autorizeaza inmatricularea grupului.
(3) Inmatricularea nu prezuma calitatea de comerciant a grupului.
(4) Grupul de interes economic avand calitatea de comerciant poate indeplini, in nume propriu, cu titlu principal si intr-o maniera obisnuita, toate faptele de comert necesare realizarii scopului sau.

ART. 128
Vor fi supuse inregistrarii obligatorii, in conditiile legii, urmatoarele:
a) orice modificare a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare in componenta grupului;
b) infiintarea sau desfiintarea tuturor sucursalelor, reprezentantelor si celorlalte entitati fara personalitate juridica;
c) hotararea judecatoreasca prin care se declara nulitatea grupului;
d) hotararea de desemnare a administratorului sau administratorilor grupului, numele/denumirea acestora, mentiunea daca administratorii pot actiona individual sau impreuna, precum si incetarea atributiilor acestora;
e) cesiunea, in tot sau in parte, a partilor de interes ale unui membru;
f) hotararea membrilor grupului sau hotararea judecatoreasca de dizolvare a grupului;
g) hotararea de desemnare a lichidatorilor grupului, numele/denumirea acestora, precum si incetarea atributiilor acestora;
h) terminarea lichidarii grupului;
i) propunerea de mutare a sediului intr-un stat strain;
j) clauza prin care noii membri sunt exonerati de la plata datoriilor grupului, nascute anterior admiterii lor in grup.

ART. 129
Grupul de interes economic este obligat sa publice integral, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in conditiile legii:
a) actul constitutiv al grupului;
b) actele modificatoare ale acestuia;
c) mentiunile referitoare la codul de inregistrare al grupului, data si locul inregistrarii, precum si radierea grupului;
d) documentele si mentiunile prevazute la art. 128 lit. b)-j).

ART. 130
Dispozitiile referitoare la constituirea, inmatricularea si functionarea filialelor si sucursalelor societatilor comerciale, prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator filialelor si, respectiv, sucursalelor grupului de interes economic.

ART. 131
(1) Sediul grupului de interes economic poate fi mutat intr-un stat strain, prin decizia membrilor grupului, luata in unanimitate.
(2) In termen de 15 zile de la adoptarea deciziei prevazute la alin. (1), aceasta va fi mentionata, prin grija administratorilor grupului, in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3) In termen de doua luni de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, orice persoana interesata poate face opozitie la decizia de transfer al sediului, pentru motive de ordine publica, in conditiile prevazute de art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Hotararea judecatoreasca irevocabila prin care se solutioneaza opozitia la decizia de transfer al sediului se mentioneaza, din oficiu, in registrul comertului.
(5) Inregistrarea grupului in registrul corespunzator din statul strain nu va fi opozabila tertilor decat dupa momentul in care decizia de schimbare a sediului devine efectiva.
(6) Radierea grupului din registrul comertului este posibila doar ulterior prezentarii dovezii efectuarii inregistrarii grupului in registrul din statul strain.
(7) Pana la efectuarea mentiunii cu privire la radierea grupului, in registrul comertului, tertii se pot prevala de sediul grupului din Romania, cu exceptia cazului in care grupul face dovada ca acestia au cunoscut existenta sediului din statul strain.

ART. 132
(1) Reprezentantii grupului sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data completarii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii grupului, in termen de 15 zile de la alegere.
(2) Dispozitia alin. (1) se aplica in mod corespunzator si conducatorilor sucursalelor.

SECTIUNEA a 4-a
Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a grupului de interes economic

ART. 133
Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea grupului, judecatorul-delegat, din oficiu sau la cererea oricarui membru ori a altor persoane interesate, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care membrii sau reprezentantii grupului inlatura asemenea neregularitati. Judecatorul-delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.

ART. 134
In cazul in care fondatorii sau reprezentantii grupului nu au cerut inmatricularea sa in termen legal, oricare membru poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.

ART. 135
(1) In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, grupul este obligat sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.
(2) Daca grupul nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.
(3) Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de 6 luni de la data inmatricularii grupului.

ART. 136
Fondatorii, reprezentantii grupului, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale grupului raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile prevazute la art. 133-135.

ART. 137
(1) Actele sau faptele pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care grupul face dovada ca acestia le cunosteau.
(2) Operatiunile efectuate de grup inainte de a 16-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii judecatorului-delegat nu sunt opozabile tertilor, daca acestia dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta de ele.

ART. 138
Tertii pot invoca insa actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.

ART. 139
Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unui grup in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia pe seama grupului, in afara de cazul in care grupul, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale grupului inca de la data incheierii lor.

ART. 140
(1) Nici grupul si nici tertii nu pot opune, pentru a se sustrage de la obligatiile asumate, o neregularitate in numirea reprezentantilor, administratorilor sau a altor persoane care fac parte din organele grupului, atunci cand aceasta numire a fost publicata in conformitate cu dispozitiile legale.
(2) Grupul nu poate invoca fata de terti numirile in functiile mentionate la alin. (1) sau incetarea acestor functii, daca ele nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile legale.

ART. 141
(1) In raporturile cu tertii, grupul este angajat prin actele organelor sale, chiar daca aceste acte depasesc obiectul de activitate, in afara de cazul in care el dovedeste ca tertii cunosteau sau, in imprejurarile date, trebuiau sa cunoasca depasirea acestuia. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singura, dovada cunoasterii.
(2) Clauzele actului constitutiv ori hotararile organelor statutare ale grupului, care limiteaza puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile tertilor, chiar daca au fost publicate.
(3) Actul constitutiv va putea prevedea ca grupul va raspunde in mod valabil doar in cazul in care doi sau mai multi administratori actioneaza impreuna. O asemenea clauza este opozabila tertilor numai in conditiile publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in conditiile prevazute la art. 129.

ART. 142
Nulitatea unui grup de interes economic inmatriculat in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:
a) lipseste actul constitutiv sau cand acesta nu a fost incheiat in forma autentica;
b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii grupului;
c) obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipseste incheierea judecatorului-delegat de inmatriculare a grupului;
e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a grupului, in cazurile in care aceasta autorizare este prevazuta in legile speciale pentru desfasurarea anumitor activitati, precum cea bancara sau de asigurari;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul si obiectul de activitate al grupului.

ART. 143
Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal, cu exceptia situatiei in care nulitatea este cauzata de caracterul ilicit sau contrar ordinii publice al obiectului grupului.

ART. 144
(1) Tribunalul sesizat cu o cerere de nulitate poate stabili, chiar din oficiu, un termen pentru acoperirea nulitatii.
(2) In cazul in care, pentru acoperirea nulitatii, este necesara convocarea membrilor grupului sau comunicarea catre acestia a textului proiectului de hotarare impreuna cu documentatia aferenta, tribunalul va acorda, prin incheiere, termenul necesar pentru ca membrii sa adopte hotararea.

ART. 145
(1) Pe data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, grupul inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea grupurilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator.
(2) Prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidatorii grupului.
(3) Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotarari oficiului registrului comertului, care, dupa mentionare, il va trimite Monitorului Oficial al Romaniei spre publicare.
(4) Membrii grupului raspund pentru obligatiile acestora pana la acoperirea lor in conformitate cu prevederile art. 119.

ART. 146
(1) Declararea nulitatii grupului nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.
(2) Nici grupul si nici membrii sai nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea grupului.

ART. 147
Prevederile cap. V "Unele dispozitii procedurale" din cadrul titlului II "Constituirea societatilor comerciale" al Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica, in mod corespunzator, in ceea ce priveste grupurile de interes economic.

SECTIUNEA a 5-a
Functionarea grupurilor de interes economic
ART. 148
(1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al grupului, in afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.
(2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile grupului, la consiliile administratorilor si la organele de conducere similare acestora.

ART. 149
(1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta grupul nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.
(2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), grupul poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.
(3) Administratorul care fara drept isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse grupului.

ART. 150
Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt cele prevazute de prezentul titlu si de dispozitiile referitoare la mandat.

ART. 151
(1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
b) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
c) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.
(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor grupului, insa acestia o vor putea exercita numai atunci cand, prin operatiunile efectuate pentru realizarea obiectului de activitate al grupului, nu sunt achitate la scadenta, in mod repetat, obligatiile grupului sau in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 152
(1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect, scrisoare, anunt, publicatie sau alte documente, emanand de la un grup, trebuie sa se precizeze:
a) denumirea, insotita de mentiunea "grup de interes economic" sau de initialele "G.I.E.";
b) sediul;
c) codul unic de inregistrare si oficiul registrului comertului in care a fost inmatriculat grupul;
d) acolo unde este cazul, mentiunea ca grupul se afla in lichidare;
e) acolo unde este cazul, mentiunea ca administratorii trebuie sa actioneze impreuna, conform prevederilor art. 128 lit. d).
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

ART. 153
(1) Adunarea generala a membrilor grupului poate adopta orice hotarare, inclusiv dizolvarea anticipata sau prelungirea duratei grupului, in conditiile stipulate prin actul constitutiv.
(2) Actul constitutiv poate prevedea ca toate hotararile sau o parte din acestea sa fie adoptate in anumite conditii privind cvorumul si majoritatea necesara. In lipsa unei asemenea stipulatii, hotararile se adopta cu votul unanim al membrilor.
(3) Prin actul constitutiv al grupului se poate stipula ca aceste hotarari sau unele dintre acestea pot fi luate prin consultarea in scris a membrilor; actul constitutiv va preciza in acest caz procedura de consultare si adoptare a hotararilor.
(4) Votul unanim al tuturor membrilor este obligatoriu pentru adoptarea hotararilor privind:
a) modificarea obiectului grupului;
b) modificarea numarului de voturi repartizat fiecarui membru;
c) modificarea conditiilor prevazute pentru adoptarea hotararilor;
d) prelungirea duratei grupului dincolo de perioada stabilita in actul constitutiv;
e) modificarea aportului membrilor la capitalul grupului;
f) modificarea oricarei alte obligatii a membrilor, in cazul in care prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
g) orice alta modificare a actului constitutiv, in cazul in care prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
(5) Actul constitutiv poate stabili ca anumiti membri sa dispuna de un numar de voturi diferit de al celorlalti, dar fara ca prin aceasta un membru sa detina majoritatea voturilor. In lipsa unei asemenea stipulatii se considera ca fiecare membru dispune de cate un vot.

ART. 154
(1) La initiativa oricarui administrator sau la solicitarea oricarui membru, administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala a membrilor pentru adoptarea unei hotarari care intra in atributiile adunarii.
(2) Adunarea generala se va intruni in termenul prevazut de actul constitutiv, dar care nu poate fi mai scurt de 10 zile si mai lung de o luna de la data convocarii.
(3) La solicitarea oricarei persoane interesate si cu audierea partilor, instanta de la sediul grupului va putea ordona convocarea adunarii generale, daca aceasta nu este convocata de catre administratori; prin hotararea de convocare a adunarii generale instanta va desemna, dintre membrii grupului, persoana care va prezida adunarea generala.
(4) Toti membrii grupului vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

ART. 155
(1) Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa membrului, astfel cum figureaza in evidentele grupului.
Schimbarea adresei nu poate fi opusa grupului, daca nu i-a fost comunicata in scris de membru.
(2) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
(3) Daca in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

ART. 156
(1) Membrii au dreptul de a se informa asupra gestiunii grupului, consultand documentele prevazute in actul constitutiv, in conformitate cu art. 122 lit. h). Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. In urma consultarii membrii ii vor putea sesiza, in scris, pe administratori, care vor trebui sa le raspunda, tot in scris, in termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii.
(2) Daca administratorii nu raspund in termenul stabilit la alin. (1), membrii se vor putea adresa instantei competente, care va putea obliga grupul la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere.

ART. 157
(1) Membrii pot alege, prin vot unanim, unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le atributiile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, in afara de cazul in care prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
(2) Prin vot unanim membrii pot decide si asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, in afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.

ART. 158
(1) O persoana juridica poate fi numita sau aleasa administrator al unui grup de interes economic.
(2) Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc printr-un contract de administrare. In contract se va stipula, printre altele, ca persoana juridica este obligata sa isi desemneze unul sau mai multi reprezentanti permanenti, persoane fizice.
Reprezentantul este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi responsabilitate civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara.
(3) Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.

ART. 159
(1) Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa, prevazuta in actul constitutiv ori, in lipsa unei clauze in acesta, aprobata de adunarea generala. Garantia nu poate fi mai mica decat dublul remuneratiei lunare.
(2) Garantia se va depune inainte de preluarea functiei de catre administrator; ea poate fi depusa si de un tert.
(3) Daca garantia nu va fi depusa inainte de data preluarii functiei, administratorul este considerat demisionat.
(4) Garantia ramane la dispozitia grupului si nu va putea fi restituita administratorului decat dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.

ART. 160
Semnaturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comertului, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1), o data cu prezentarea certificatului eliberat de persoanele care indeplinesc atributia de cenzor din care rezulta depunerea garantiei.

ART. 161
(1) Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele operatiunilor obisnuite activitatii pe care o exercita grupul, acesta trebuie sa ii instiinteze pe ceilalti administratori, inainte de a o incheia, sub sanctiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.
(2) In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide membrii care reprezinta majoritatea.
(3) Operatiunea incheiata impotriva opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va fi comunicat aceasta opozitie.

ART. 162
(1) Membrul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale grupului, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune.
(2) Membrul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate grupului, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

ART. 163
Membrul care, fara consimtamantul scris al celorlalti membri, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul grupului in folosul sau ori in cel al unei alte persoane este obligat sa restituie grupului beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.

ART. 164
(1) Nici un membru nu poate lua din fondurile grupului mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul grupului.
(2) Membrul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.
(3) Se vor putea stipula, prin actul constitutiv, conditiile in care membrii pot lua din casa grupului anumite sume, cu titlu de imprumut, pentru cheltuielile lor particulare.

ART. 165
(1) Grupul nu poate avea drept scop obtinerea de profituri pentru sine.
(2) Daca din activitatea grupului rezulta profit potrivit situatiei financiare anuale, acesta va fi distribuit in totalitate, in mod obligatoriu, intre membrii grupului, cu titlu de dividende, in cotele prevazute in actul constitutiv sau, in lipsa unei asemenea clauze, in parti egale.
(3) Din profitul grupului nu se vor putea aloca, sub nici o forma, sume de bani pentru constituirea de fonduri de rezerva.
(4) In cazul in care cheltuielile depasesc veniturile grupului, diferenta va fi acoperita de membrii acestuia in cotele prevazute in actul constitutiv sau, in lipsa unei asemenea clauze, in parti egale.
(5) Sumele distribuite membrilor din profitul grupului, potrivit alin. (2), constituie dividende, care sunt supuse impozitarii, in conditiile legii.

ART. 166
Cand aportul la capitalul grupului apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar fata de grup si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgand din acest aport.

ART. 167
(1) Membrii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele grupului de persoanele care il reprezinta.
(2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva grupului este opozabila fiecarui membru.

ART. 168
Pentru aprobarea situatiei financiare si pentru deciziile referitoare la raspunderea administratorilor este necesar votul majoritatii membrilor.

ART. 169
(1) Cesiunea sau constituirea unei garantii asupra partii de interes catre membri sau terti este posibila cu acordul unanim al membrilor.
(2) Constituirea unei garantii asupra partii de interes catre membri sau terti este posibila si in cazul in care aceasta a fost permisa prin actul constitutiv al grupului. In acest caz insa, un tert nu poate deveni membru al grupului, prin dobandirea partii de interes respective, decat cu acordul unanim al celorlalti membri.
(3) Cesiunea nu libereaza pe membrul cedent de ceea ce mai datoreaza grupului din aportul sau de capital.
(4) Fata de terti cedentul ramane raspunzator potrivit dispozitiilor privind excluderea membrilor.
(5) Cand actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui membru, se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 182 si 186.

ART. 170
Dreptul de a reprezenta grupul apartine fiecarui administrator, in afara de cazul in care exista stipulatie contrara in actul constitutiv.

ART. 171
(1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, se va decide prin votul majoritatii membrilor.
(2) Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare grupului, poate decide un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administratie.

ART. 172
Grupului de interes economic ii sunt aplicabile, in mod corespunzator, prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

ART. 173
(1) Situatia financiara anuala a grupului de interes economic va fi intocmita dupa normele prevazute pentru societatea in nume colectiv. Dupa aprobarea de catre adunarea generala a membrilor, situatia financiara va fi depusa de administratori, in termen de 15 zile, la administratia finantelor publice. Un exemplar al situatiei financiare anuale va fi depus la oficiul registrului comertului.
(2) Aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor.

SECTIUNEA a 6-a
Modificarea actului constitutiv
ART. 174
(1) Actul constitutiv poate fi modificat de membri, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute pentru incheierea lui.
(2) Modificarile privind mutarea sediului grupului, schimbarea obiectului principal de activitate, fuziunea/divizarea, reducerea/prelungirea duratei grupului, dizolvarea si lichidarea acestuia se vor mentiona in registrul comertului in baza incheierii judecatorului-delegat. Celelalte modificari se vor mentiona, cu respectarea dispozitiilor legale, in baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului. Aceasta rezolutie are, in mod corespunzator, regimul legal al incheierii judecatorului-delegat.
(3) Actul aditional cuprinzand textul integral al prevederilor actului constitutiv, modificate, se depune la oficiul registrului comertului si se mentioneaza in acest registru. Actul modificator se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(4) Daca se aduc mai multe modificari actului constitutiv fie concomitent, fie succesiv, acesta va fi actualizat cu toate modificarile la zi si, in aceasta forma, va fi depus la oficiul registrului comertului.
(5) In forma actualizata potrivit alineatului precedent se pot omite numele sau denumirea si celelalte date de identificare ale fondatorilor si ale primilor membri ai organelor grupului.
(6) Omisiunea este permisa numai daca au trecut cel putin 5 ani de la data inmatricularii grupului si numai daca actul constitutiv nu prevede altfel.

ART. 175
(1) Creditorii personali ai membrilor grupului pot face opozitie, in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva hotararii adunarii membrilor de prelungire a duratei grupului peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii.
(2) Cand opozitia a fost admisa, membrii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din grup membrul debitor al oponentului.
(3) In acest din urma caz drepturile cuvenite membrului debitor vor fi calculate pe baza ultimei situatii financiare aprobate.
(4) In caz de contestatie asupra valorii drepturilor membrului grupului supuse rascumpararii, aceasta urmeaza sa fie determinata de catre un expert desemnat de parti sau in lipsa acordului acestora, de catre tribunal, prin incheiere irevocabila.

ART. 176
In cazul in care grupul s-a constituit cu capital, reducerea sau majorarea acestuia urmeaza a se realiza in mod corespunzator reducerii sau majorarii capitalului societatilor in nume colectiv.

SECTIUNEA a 7-a
Incetarea calitatii de membru. Excluderea si retragerea membrilor grupului de interes economic

ART. 177
(1) Calitatea de membru inceteaza, dupa caz, prin:
a) excludere;
b) retragere;
c) cesiune a partilor de interes, in conditiile legii si ale actului constitutiv;
d) deces, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii.
(2) Poate fi exclus din grupul de interes economic:
a) membrul care, pus in intarziere, nu efectueaza aportul la care s-a obligat;
b) membrul in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
c) membrul care se amesteca fara drept in administratie, contravine dispozitiilor art. 163 ori tulbura sau ameninta cu tulburarea grava a functionarii grupului;
d) membrul administrator care comite frauda in dauna grupului sau se serveste de semnatura grupului ori de capitalul acestuia in folosul sau sau al altora;
e) membrul impotriva caruia exista un titlu executoriu detinut de un tert care se opune la hotararea de prelungire a duratei grupului, in conditiile prevazute la art. 175.

ART. 178
(1) De indata ce un membru inceteaza sa apartina unui grup, administratorii ii vor informa pe ceilalti membri asupra faptului respectiv si vor depune diligentele necesare efectuarii mentiunii in registrul comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(2) In cazul in care administratorii nu intreprind masurile prevazute la alin. (1), orice persoana interesata poate actiona in vederea realizarii acestor masuri.

ART. 179
(1) Daca actul constitutiv nu prevede altfel, grupul continua sa existe dupa ce unui membru i-a incetat aceasta calitate, in conditiile prevazute in actul constitutiv sau stabiltie cu acordul unanim al membrilor ramasi.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere drepturilor dobandite de o persoana in conformitate cu dispozitiile art. 169 alin. (1), respectiv art. 186 alin. (2).

ART. 180
(1) Excluderea se pronunta, la cererea majoritatii membrilor grupului, in cazul in care actul constitutiv nu prevede altfel, prin hotarare judecatoreasca.
(2) La solutionarea cererii de excludere se vor cita grupul si membrul parat.
(3) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul grupului a celorlalti membri.
(4) Hotararea definitiva de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica, la cererea grupului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ART. 181
(1) Membrul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.
(2) Membrul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul grupului, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia la data excluderii sale cu caracter definitiv.

ART. 182
(1) Membrul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de grup pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.
(2) Daca, in momentul excluderii sunt operatiuni in curs de executare, membrul este obligat sa suporte consecintele si nu isi va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.
(3) Dreptul la actiune impotriva membrului exclus, prevazut la alin. (1), se prescrie in termen de 5 ani, care curge de la data publicarii mentiunii vizand excluderea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a.

ART. 183
(1) Orice membru al grupului se poate retrage din grup:
a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;
b) cu acordul tuturor celorlalti membri;
c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim, membrul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul grupului a celorlalti membri.
(3) Drepturile membrului retras, cuvenite pentru partile sale de interes, se stabilesc prin acordul membrilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal, prin incheiere irevocabila.
(4) Drepturile membrului retras, mentionate la alin. (3), nu vor putea fi stabilite in avans ca o suma forfetara.
(5) Prevederile art. 182 referitoare la raspunderea membrului exclus fata de obligatiile izvorate din activitatea grupului pana la data ramanerii definitive a hotararii de excludere se aplica in mod corespunzator membrului retras, precum si celui caruia ii inceteaza in alt mod aceasta calitate.

SECTIUNEA a 8-a
Dizolvarea, fuziunea si divizarea grupului de interes economic
ART. 184
(1) Grupul de interes economic se dizolva prin:
a) expirarea timpului stabilit pentru durata grupului;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al grupului sau realizarea acestuia;
c) declararea nulitatii grupului;
d) hotararea adunarii membrilor, adoptata cu votul unanim al acestora, cu exceptia cazului in care actul constitutiv dispune altfel;
e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui membru, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre membri, care impiedica functionarea grupului, precum si la cererea oricarei autoritati publice competente;
f) declararea falimentului grupului;
g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al grupului.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) membrii trebuie sa fie consultati, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei grupului, cu privire la eventuala prelungire a acestuia.
In lipsa, la cererea oricaruia dintre membri, tribunalul va putea dispune, prin incheiere irevocabila, efectuarea consultarii.

ART. 185
(1) Grupul se dizolva prin intrarea in faliment, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii, a unuia dintre membri, cand, datorita acestor cauze, numarul membrilor s-a redus la unul singur.
(2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii.

ART. 186
(1) Daca un membru decedeaza si daca nu exista conventie contrara, grupul trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultima situatie financiara aprobata, in termen de 3 luni de la notificarea decesului membrului, daca membrii ramasi nu decid, in unanimitate, sa continue grupul cu mostenitorii care consimt la aceasta.
(2) In cazul decesului unui membru, nici o alta persoana nu poate deveni membru in locul sau, cu exceptia cazului in care actul constitutiv dispune altfel sau, in lipsa unei dispozitii exprese in acest sens, numai cu acordul unanim al membrilor ramasi.
(3) Mostenitorii raman raspunzatori, potrivit art. 181, pana la publicarea schimbarilor intervenite.

ART. 187
(1) In caz de dizolvare a grupului prin hotarare a membrilor, acestia vor putea reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atata timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.
(2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala grupului.
(3) Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 188
(1) Dizolvarea grupului trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul prevazut la art. 184 alin. (1) lit. a).
(2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 174, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.
(3) In cazul prevazut la art. 184 alin. (1) lit. f), dizolvarea se pronunta de judecatorul-sindic prin aceeasi incheiere prin care se decide intrarea in faliment a grupului.

ART. 189
(1) Dizolvarea grupului are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a grupului sau in alte cazuri prevazute de lege.
(2) Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni; in caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins.
(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata grupului ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.
(4) Grupul isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

ART. 190
Dizolvarea grupului inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ART. 191
Membrii grupului pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a grupului, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului grupului si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

ART. 192
(1) La cererea oricarei persoane interesate, tribunalul va putea pronunta dizolvarea grupului in cazurile in care:
a) grupul nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) grupul nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
c) grupul si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediu sau membrii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta.
(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care grupul a fost in inactivitate temporara anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
(3) Dispozitivul hotararii tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand a se indrepta impotriva grupului.
(4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma unui tabel cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul grupului dizolvat, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare. In aceste cazuri tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei se reduc cu 50%.
(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii in conditiile alin. (3) si (4). Dispozitiile articolului 60 alin. (3) si (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(6) Pe data ramanerii definitive a hotararii tribunalului grupul va fi radiat din registrul comertului, din oficiu, in afara de cazul in care prin hotararea tribunalului s-a dispus altfel:

ART. 193
(1) Fuziunea se face prin absorbirea unui grup de catre un alt grup sau prin contopirea a doua ori mai multe grupuri pentru a alcatui un grup nou.
(2) Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unui grup care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe grupuri existente sau care iau astfel fiinta.
(3) Grupul nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din patrimoniul sau se desprinde si se transmite catre unul sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinta.
(4) Grupurile in lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai daca nu a inceput repartitia intre membri a partilor ce li s-ar cuveni din lichidare.

ART. 194
(1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare grup, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al grupului.
(2) Daca prin fuziune sau divizare se infiinteaza un nou grup, acesta se constituie in conditiile prevazute de prezentul titlu.

ART. 195
Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a grupului care isi inceteaza existenta si transmiterea universala sau cu titlu universal a patrimoniului sau catre grupul ori grupurile rezultate din fuziune/divizare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau a divizarii, in schimbul atribuirii de parti de interes ale acestora catre membrii grupului care inceteaza si, eventual, a unei sume in bani care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a partilor de interes atribuite.

ART. 196
In baza hotararii adunarii generale a membrilor fiecaruia dintre grupurile care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
a) denumirea si sediul tuturor grupurilor participante la operatiune;
b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit grupurilor beneficiare;
d) daca este cazul, modalitatile de predare a partilor de interes si data de la care acestea dau dreptul la dividende;
e) raportul de schimb al partilor de interes si, daca este cazul, cuantumul sultei;
f) data situatiei financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeasi pentru toate grupurile participante;
g) orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.

ART. 197
(1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii grupurilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculat fiecare grup, insotit de o declaratie a grupului care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.
(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii/divizarii.

ART. 198
(1) Oricare creditor al grupului care fuzioneaza sau se divide, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, in afara de cazul in care grupul debitor face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.
(3) Dispozitiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

ART. 199
(1) Administratorii grupurilor care fuzioneaza sau se divid vor pune la dispozitia membrilor, la sediul grupurilor, cu cel putin o luna inainte de data sedintei adunarii generale:
a) proiectul de fuziune sau de divizare;
b) darea de seama a administratorilor, in care se justifica din punct de vedere economic si juridic necesitatea fuziunii/divizarii, si se va stabili raportul de schimb al partilor de interes;
c) situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele trei exercitii financiare, precum si cu 3 luni inainte de data proiectului de fuziune sau de divizare;
d) raportul cenzorilor;
e) evidenta contractelor cu valori depasind 100.000.000 lei, in curs de executare, si repartizarea lor, in caz de divizare a grupului.
(2) Membrii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele.

ART. 200
In cazul fuziunii prin absorbire, administratorii grupului absorbit raspund civil fata de membrii grupului absorbit pentru pagubele pricinuite acestora, datorita erorilor comise in cadrul operatiunii de fuziune.

ART. 201
(1) In cel mult doua luni de la expirarea termenului prevazut la art. 198 sau, dupa caz, de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, adunarea generala a fiecaruia dintre grupurile participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.
(2) Actele constitutive ale grupurilor nou-infiintate prin fuziune sau divizare se aproba de adunarea generala a grupului sau a grupurilor care isi inceteaza existenta.

ART. 202
(1) Actul modificator al actului constitutiv al grupului absorbant se inregistreaza in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul grupul si, vizat de judecatorul-delegat, se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala grupului.
(2) Publicitatea pentru grupurile absorbite poate fi efectuata de grupul absorbant, in cazurile in care acele grupuri nu au efectuat-o in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al grupului absorbant de catre judecatorul-delegat.

ART. 203
Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:
a) in cazul constituirii unuia sau mai multor grupuri noi, la data inmatricularii in registrul comertului a noului grup sau a ultimului dintre ele;
b) in celelalte cazuri, la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al grupului absorbant.

ART. 204
In cazul fuziunii prin absorbtie, grupul absorbant dobandeste drepturile si este tinut de obligatiile grupului pe care il absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile grupurilor care isi inceteaza existenta trec asupra noului grup astfel infiintat.

ART. 205
(1) Grupurile care dobandesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile grupului care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, in afara de cazul in care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.
(2) Daca nu se poate stabili grupul raspunzator pentru o obligatie, grupurile care au dobandit bunuri prin divizare raspund solidar.
(3) Aportul unei parti din activul patrimoniului unui grup la unul sau mai multe grupuri existente sau care iau astfel fiinta, in schimbul partilor de interes ce se atribuie membrilor acelui grup la grupurile beneficiare, este supus, in mod corespunzator, dispozitiilor legale privind divizarea, daca are loc prin desprindere potrivit art. 193 alin. (3).

SECTIUNEA a 9-a
Lichidarea grupului de interes economic. Insolventa grupului de interes economic

ART. 206
(1) Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului grupului de interes economic, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:
a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua mandatul lor, cu exceptia prevazuta la art. 189;
b) actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(2) Numai dupa indeplinirea formalitatilor de la alin. (1) lichidatorii vor depune specimenul lor de semnatura in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.
(3) In urma efectuarii publicarii prevazute la alin. (2) nici o actiune nu se poate exercita pentru grup sau contra acestuia decat in numele lichidatorilor ori impotriva lor.
(4) In afara de dispozitiile prezentului capitol, se aplica grupurilor in lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv si prin lege, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea.
(5) Toate actele emanand de la grup trebuie sa arate ca acesta este in lichidare.

ART. 207
(1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti, persoane fizice ale societatii lichidatoare trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.
(2) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.
(3) Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu administratorii grupului sa faca un inventar si sa incheie o situatie financiara care sa constate situatia exacta a activului si pasivului grupului si sa le semneze.
(4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul grupului, registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele grupului. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.
(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul persoanelor care indeplinesc atributia de cenzor.

ART. 208
In cazul grupurilor a caror activitate s-a desfasurat in baza autorizatiei de mediu prevazute de Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu prevazut de aceasta lege si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale pentru protectia mediului.

ART. 209
(1) In afara de puterile conferite de membri, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:
a) sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
b) sa execute si sa termine operatiunile patrimoniale referitoare la lichidare;
c) sa vanda prin licitatie publica imobilele si orice avere mobiliara a grupului;
d) sa incheie tranzactii;
e) sa lichideze si sa incaseze creantele grupului, chiar in cazul in care debitorii sunt supusi procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, dand chitanta;
f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.
(2) Ei nu pot insa, in lipsa de dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, sa constituie ipoteci asupra bunurilor grupului, daca nu vor fi autorizati de instanta, cu avizul persoanelor care indeplinesc atributia de cenzor.
(3) Lichidatorii care intreprind noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.

ART. 210
(1) Lichidatorii nu pot plati membrilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor grupului.
(2) Membrii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o alta banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra partilor de interes chiar in timpul lichidarii, daca, in afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor grupului, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.
(3) Impotriva deciziilor lichidatorilor creditorii grupului pot face opozitie in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 211
Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare, ca fondurile de care dispune grupul nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil trebuie sa ceara sumele necesare membrilor.

ART. 212
Lichidatorii care au achitat datoriile grupului cu propriii lor bani nu vor putea sa exercite impotriva grupului drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.

ART. 213
(1) Creditorii grupului au dreptul de a exercita impotriva lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul grupului, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva membrilor.
(2) Dreptul la actiune impotriva membrilor grupului, prevazut la alin. (1), se prescrie in termen de 5 ani, care curge de la data publicarii mentiunii vizand terminarea lichidarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a.

ART. 214
(1) Lichidarea grupului trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
(2) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea grupului din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi civile de 1.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de judecatorul-delegat, in urma sesizarii oricarei parti interesate. Incheierea judecatorului-delegat va fi definitiva si executorie.
(3) Radierea se poate face si din oficiu.
(4) Lichidarea nu libereaza pe membri si nu impiedica deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment a grupului.

ART. 215
(1) Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei registrele si actele grupului, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre membri, se vor depune la membrul desemnat de majoritate sau, daca nici unul dintre acestia nu doreste, la oficiul registrului comertului, pe cheltuiala grupului.
(2) Registrele grupului vor fi pastrate timp de 5 ani si vor putea fi consultate de orice parte interesata, pe cheltuiala acesteia.

ART. 216
(1) Numirea lichidatorilor va fi facuta de toti membrii, daca in actul constitutiv nu se prevede altfel.
(2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui membru ori administrator, cu ascultarea tuturor membrilor si administratorilor.
(3) Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre membri sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare.

ART. 217
(1) Dupa terminarea lichidarii grupului, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara de lichidare si sa propuna repartizarea activului intre membri.
(2) Membrul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.
(3) Pentru solutionarea opozitiei problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.
(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizarea se considera aprobate si lichidatorii sunt liberati.

ART. 218
(1) Grupul de interes economic, aflat in stare de insolventa, va fi supus procedurii reorganizarii judiciare si falimentului, in conditiile stabilite de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica indiferent de calitatea de comerciant sau necomerciant a grupului de interes economic.

SECTIUNEA a 10-a
Interdictii. Sanctiuni
ART. 219
(1) Vor putea fi acordate administratorilor remuneratii si orice alte sume sau avantaje numai in baza unei hotarari a adunarii generale.
(2) Este interzisa creditarea de catre grup a administratorilor acestuia, prin intermediul unor operatiuni, precum:
a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre grup cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea, directa sau indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta sau ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea, directa sau indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros sau plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul, rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ai administratorului; de asemenea, prevederile alin. (2) sunt aplicabile daca operatiunile privesc o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura ori impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica:
a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;
b) in cazul in care operatiunea este incheiata de grup in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor mentionate la alin. (2) si (3) decat cele pe care, in mod obisnuit, grupul le practica fata de terte persoane.

ART. 220
(1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor grupului trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) va raspunde de daunele ce au rezultat pentru grup.

ART. 221
(1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art. 220 instrainarile, respectiv dobandirile de bunuri, efectuate de administratori catre sau de la grupul de interes economic inainte de obtinerea aprobarii adunarii generale, sunt lovite de nulitate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.
(3) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

ART. 222
(1) Nerespectarea de catre grupurile de interes economic a dispozitiilor legale si a termenelor prevazute pentru solicitarea inmatricularii, efectuarea de mentiuni, depunerea de semnaturi sau alte acte se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicata prin hotarare judecatoreasca, daca, potrivit legii penale, fapta nu constituie infractiune. Daca sunt mai multe persoane obligate la indeplinirea actelor mentionate, amenda se aplica fiecareia dintre ele.
(2) Amenda prevazuta la alin. (1) se aplica si reprezentantilor grupurilor de interes amendate, potrivit dispozitiilor acelui alineat.
(3) Sesizarea instantei pentru aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se poate face de orice persoana interesata.
(4) Amenzile judiciare prevazute la alin. (1) sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor civile, prevazut de Codul de procedura civila, si se aplica de catre instanta in a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta.

ART. 223
(1) Incalcarea obligatiilor prevazute la art. 152 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

ART. 224
(1) Persoana care, cu rea-credinta, a facut declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul comertului, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Prin hotararea pronuntata instanta va dispune si rectificarea sau radierea inmatricularii ori mentiunii inexacte.

ART. 225
Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul sau reprezentantul legal al grupului, care:
a) foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura grupul intr-un scop contrar intereselor acestuia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta persoana juridica in care are interese direct sau indirect;
b) se imprumuta, sub orice forma, in alte conditii decat cele expres permise de lege, direct sau printr-o persoana interpusa, de la grupul pe care il administreaza, de la o societate controlata de acesta sau face ca una dintre aceste persoane juridice sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;
c) incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara ori contrarii celor rezultate din aceasta;
d) incalca dispozitiile art. 165 alin. (3).

ART. 226
Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul ori reprezentantul legal al grupului, care:
a) indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului grupului, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;
b) indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului grupului fara ca membrii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare.

ART. 227
(1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul care:
a) incalca, direct ori prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 220;
b) nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege;
c) emite titluri negociabile reprezentand parti de interes ale unui grup de interes economic.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si membrul grupului de interes economic care incalca dispozitiile art. 162.

ART. 228
Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani fondatorul, administratorul si cenzorul care exercita functiile ori insarcinarile lor cu incalcarea dispozitiilor art. 120 alin. (3) si (4) referitoare la incompatibilitate.

ART. 229
Dispozitiile art. 223-227 se aplica si lichidatorului.

ART. 230
Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda lichidatorul care face plati asociatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 210.

ART. 231
Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 276 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si fapta persoanei care:
a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele unui grup de interes economic ori ascunde o parte din activul averii acestuia;
b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele unui grup de interes economic, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;
c) instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolventa a unui grup de interes economic, o parte insemnata din active. CAP. 2
Grupurile europene de interes economic
ART. 232
Grupurile europene de interes economic - G.E.I.E., constituite cu respectarea prevederilor prezentului capitol, sunt recunoscute si pot functiona, in conditiile legii, in Romania.

ART. 233
(1) Grupul european de interes economic este acea asociere dintre doua sau mai multe persoane fizice ori juridice, constituita pentru o perioada determinata sau nedeterminata, in scopul inlesnirii ori dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.
(2) Pot fi membrii unui grup european de interes economic doar:
a) companii sau firme, in sensul art. 165 alin. (2) din versiunea consolidata a Tratatului instituind Comunitatea Europeana, precum si alte persoane juridice de drept public sau privat, care au fost infiintate in conformitate cu legislatia unui stat membru al Uniunii Europene si care isi au sediul social, precum si centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana; daca, conform legislatiei unui stat membru, o companie, firma sau alta persoana juridica nu este obligata sa aiba un sediu social, este suficient ca centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare a acestei companii, firme sau a altei persoane juridice sa fie situat pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana;
b) persoanele fizice care desfasoara activitati industriale, comerciale, mestesugaresti sau agricole ori care furnizeaza servicii profesionale sau de alta natura pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana.
(3) Grupul european de interes economic trebuie sa fie alcatuit din minimum:
a) doua companii, firme sau alte persoane juridice, in sensul mentionat la alin. (2) lit. a), ale caror centre principale de conducere si de gestiune a activitatii statutare sunt situate in state membre diferite;
b) doua persoane fizice, din randul celor mentionate la alin. (2) lit. b), care isi desfasoara activitatea principala in state membre diferite; sau
c) o companie, firma sau alta persoana juridica, in sensul mentionat la alin. (2) lit. a), al carei centru principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare se gaseste intr-un stat membru, si o persoana fizica, din randul celor mentionate la alin. (2) lit. b), care isi desfasoara activitatea principala intr-un alt stat membru.

ART. 234
(1) Grupul european de interes economic se constituie in baza unui contract de asociere, denumit act constitutiv, si se inregistreaza in registrul special desemnat in acest scop de statul membru pe teritoriul caruia grupul isi stabileste sediul.
(2) Actul constitutiv al grupului stabileste modul de organizare a grupului si trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni obligatorii:
a) denumirea grupului, precedata sau succedata de expresia "Grup European de Interes Economic", sau de initialele "G.E.I.E.", daca aceste expresii sau initiale nu constituie deja o parte a denumirii;
b) sediul grupului;
c) obiectul de activitate al grupului;
d) numele/denumirea, firma, forma juridica, domiciliul/sediul si, daca este cazul, codul de inregistrare si locul inmatricularii fiecarui membru al grupului;
e) perioada pe care va functiona grupul, cu exceptia cazului cand aceasta este nedeterminata.

ART. 235
(1) Grupurile europene de interes economic pot infiinta in Romania filiale, precum si sucursale, reprezentante si alte unitati fara personalitate juridica.
(2) Infiintarea de sucursale sau filiale in Romania va fi supusa tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru grupurile de interes economic romane.
(3) Grupurile europene de interes economic nu sunt supuse autorizarii prevazute de Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Cererile de inmatriculare vor indica si:
a) denumirea sucursale/filialei si denumirea si sediul grupului european de interes economic;
b) obiectul de activitate al sucursalei/filialei, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si a naturii comerciale sau necomerciale a activitatii;
c) numele si calitatea persoanelor care pot reprezenta fata de terti si in justitie grupul european de interes economic, precum si ale celor dintre ele care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei/filialei;
d) puterile ce li s-au conferit reprezentantilor si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
e) documentele contabile ale grupului european de interes economic, verificate si publicate potrivit legislatiei statului in care acesta isi are sediul.
(5) Vor fi supuse inregistrarii si mentiunile referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra grupului european de interes economic;
b) dizolvarea grupului european de interes economic, numele/denumirea si puterile lichidatorilor acestuia;
c) inchiderea sucursalei/filialei.
(6) Toate aceste formalitati se vor face la oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei sau filialei.
(7) Daca un grup european de interes economic infiinteaza mai multe sucursale in Romania, documentele de constituire si alte acte ale aceluiasi grup european, necesare pentru inmatricularea unei sucursale, se depun numai la una dintre sucursale.

ART. 236
(1) Reprezentantul sau reprezentantii sucursalei unui grup european de interes economic raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de grup sau fata de terti, pentru incalcarea dispozitiilor legale reglementand grupurile de interes economic, pentru nerespectarea prevederilor actului constitutiv, fie pentru culpe in activitatea desfasurata, care au produs prejudicii grupului.
(2) In cazul in care mai multi reprezentanti pot fi tinuti responsabili pentru aceleasi fapte, tribunalul va stabili contributia fiecaruia la repararea prejudiciului.

ART. 237
Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impoziteaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, aprobata si modificata prin Legea nr. 29/1997, cu modificarile ulterioare.

CAP. 3
Dispozitii finale
ART. 238
Prezentul titlu intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei.


CARTEA II
Modificarea unor reglementari in scopul prevenirii si combaterii coruptiei

TITLUL I
Asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice, prevenirea si combaterea coruptiei

ART. 1
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5.
(1) In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni de coruptie infractiunile prevazute la art. 254-257 din Codul penal, la art. 6'1 si 8'2 din prezenta lege, precum si infractiunile prevazute in legi speciale, ca modalitati specifice ale infractiunilor prevazute la art. 254-257 din Codul penal, si la art. 6'1 si 8'2 din prezenta lege."

2. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene prevazute la art. 18'1-18'5, prin sanctionarea carora se asigura protectia fondurilor si a resurselor Comunitatilor Europene."

3. Dupa articolul 6 se introduce articolul 6'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 6'1.
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.
(2) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea fapta.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii prevazute la alin. (1) se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazul prevazut la alin. (2)."

4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca infractiunile prevazute la art. 256 si 257 din Codul penal, precum si infractiunile prevazute la art. 6'1 si 8'2 din prezenta lege au fost savarsite de una dintre persoanele mentionate la alin. (1) si (2), maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani."

5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8.
Constituie infractiunile prevazute la art. 254-257 din Codul penal, art. 6'1 si 8'2 din prezenta lege si faptele incriminate in aceste texte savarsite de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atributii de control la societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si la orice alti agenti economici."

6. Dupa articolul 8 se introduc articolele 8'1 si 8'2 cu urmatorul cuprins:
"Art. 8'1.
Prevederile art. 254-257 din Codul penal si ale art. 6'1 si 8'2 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si urmatoarelor persoane:
a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice internationale la care Romania este parte;
b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;
c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul Comunitatilor Europene;
d) persoanelor care exercita functii judiciare in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;
e) functionarilor unui stat strain;
f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.
Art. 8'2.
Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar al unui stat strain ori al unei organizatii publice internationale, pentru a indeplini sau a nu indeplini un act privitor la indatoririle sale de serviciu, in scopul obtinerii unui folos necuvenit in cadrul operatiunilor economice internationale, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani."

7. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13.
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."

8. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 13'1.
Infractiunea de santaj, prevazuta la art. 194 din Codul penal, in care este implicata o persoana dintre cele prevazute la art. 1, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 12 ani."

9. La articolul 17 , dupa litera d) se introduce litera d'1) cu urmatorul cuprins:
"d'1) santajul, savarsit in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;"

10. Litera e) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"e) infractiunile de spalare a banilor, prevazute in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;"

11. Litera g) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"g) infractiunile prevazute in Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, savarsite in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;"

12. Litera i) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"i) traficul de droguri, traficul de substante toxice si nerespectarea regimului armelor de foc si al munitiilor, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;"

13. La articolul 17 , dupa litera i) se introduc literele j) si k) cu urmatorul cuprins:
"j) infractiunile de trafic de persoane, prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;
k) infractiunea prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, savarsita in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a."

14. Alineatele (1) si (2) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 18.
(1) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. a)-d'1) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Codul penal pentru aceste infractiuni, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
(2) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. e) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, al caror maxim se majoreaza cu 3 ani."

15. Alineatul (4) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. g) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani."

16. Alineatul (6) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
"(6) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani, infractiunea privind traficul de substante toxice se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 312 din Codul penal, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani, iar infractiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor se sanctioneaza cu pedepsele prevazute la art. 279 din Codul penal al caror maxim se majoreaza cu 2 ani."

17. La articolul 18 se introduc alineatele (7) si (8) cu urmatorul cuprins:
"(7) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
(8) Infractiunea prevazuta la art. 17 lit. k) se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani."

18. La Capitolul III , dupa articolul 18 se introduce Sectiunea 4'1 cu urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 4'1
Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene
Art. 18'1.
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri.
(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 18'2.
(1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(3) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin. (1).
Art. 18'3.
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.
(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 18'4.
Tentativa infractiunilor prevazute la art. 18'1-18'3 se pedepseste.
Art. 18'5.
Incalcarea din culpa, de catre director, administrator sau persoana cu atributii de decizie sau de control in cadrul unui agent economic, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca a avut ca rezultat savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 18'1-18'3 sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor in legatura cu fondurile Comunitatilor Europene, de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in numele acelui agent economic, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi."

19. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22.
In cazul infractiunilor prevazute in prezenta lege, urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror."

20. Alineatul (3) al articolului 25 se abroga.

21. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26.
Secretul bancar si cel profesional, cu exceptia secretului profesional al avocatului exercitat in conditiile legii, nu sunt opozabile procurorului, dupa inceperea urmaririi penale, si nici instantei de judecata. Datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata se comunica la cererea scrisa a procurorului, in cursul urmaririi penale, sau a instantei, in cursul judecatii."

22. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27.
(1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute in prezenta lege, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului, procurorul poate sa autorizeze motivat, pe o durata de cel mult 30 de zile:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicatiilor;
c) accesul la sisteme informationale;
d) comunicarea de inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile.
(2) Pentru motive temeinice autorizarea prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita, in aceleasi conditii, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurilor prevazute la alin. (1) lit. a)-c) autorizate este de 4 luni.
(3) In cursul judecatii, instanta poate dispune prelungirea masurilor prevazute la alin. (1), prin incheiere motivata.
(4) Dispozitiile art. 91'1-91'5 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator."

23. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29.
(1) Pentru judecarea in prima instanta a infractiunilor prevazute in prezenta lege, se constituie complete specializate.
(2) La judecatorii, tribunale si curtile de apel, completele specializate sunt formate din 2 judecatori."

24. La articolul 31 , dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si prezentei legi, in masura in care aceasta nu prevede altfel."

25. Articolul 32 se abroga.


ART. 2
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 503/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Parchetul National Anticoruptie se organizeaza ca structura autonoma, cu personalitate juridica, in cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general si este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."

2. Litera a) a alineatului (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
"a) efectuarea urmaririi penale, in conditiile prevazute in Codul de procedura penala, in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si in prezenta ordonanta de urgenta, pentru infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, in competenta Parchetului National Anticoruptie;"

3. La articolul 3 , dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie emite ordine."

4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4.
(1) Parchetul National Anticoruptie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de un procuror general adjunct, asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."

5. La articolul 4 , dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1'1) cu urmatorul cuprins:
"(1'1) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilati procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."

6. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Parchetului National Anticoruptie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public. Fondurile alocate Parchetului National Anticoruptie se aproba distinct, de Parlament, ca anexa la bugetul Ministerului Public."

7. Alineatele (1) si (2) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5.
(1) La nivel central Parchetul National Anticoruptie se organizeaza in sectii conduse de procurori sefi de sectie, si anume:
a) sectia de combatare a coruptiei;
b) sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie;
c) sectia judiciara penala.
(2) In cadrul Parchetului National Anticoruptie la nivel central se pot organiza servicii si birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie."

8. La articolul 5 , dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) Ofiterii de politie judiciara sunt organizati intr-o brigada condusa de un chestor, subordonat procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, iar specialistii incadrati in Parchetul National Anticoruptie sunt organizati in servicii si birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie."

9. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7.
(1) La nivelul parchetelor de pe langa curtile de apel se infiinteaza servicii teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie."

10. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Numarul procurorilor, al ofiterilor de politie judiciara si al specialistilor mentionati la art. 6, incadrati in serviciile teritoriale prevazute la alin. (1), este stabilit de catre procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, pentru fiecare serviciu, in functie de volumul si de complexitatea activitatii de urmarire penala, in limita numarului total de posturi aprobat."

11. La articolul 7 , dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) In cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie se pot organiza birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie."

12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13.
(1) Sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie, care functioneaza la nivel central, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, savarsite in una dintre urmatoarele conditii:
a) daca, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de grava a activitatii unei autoritati publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 euro;
b) daca, indiferent de valoarea pagubei materiale sau de gravitatea perturbarii aduse unei autoritati publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de catre deputati, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat si asimilatii acestora, judecatorii Curtii Supreme de Justitie, ai Curtii Constitutionale, presedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, consilierii prezidentiali si consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, judecatorii, procurorii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi, guvernatorul si viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Consiliului Concurentei, ceilalti magistrati, ofiteri superiori, amirali, generali, maresali, chestori, chestori principali, chestori sefi adjuncti si chestori sefi, subcomisari, comisari si comisari sefi, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti si primarii si viceprimarii municipiilor resedinta de judet, prefecti, subprefecti, persoane cu functii de conducere si control in cadrul autoritatilor publice centrale, notarii publici, comisarul general al Garzii Financiare si comisarii sefi ai Garzii Financiare judetene, membrii consiliilor de administratie si persoanele care detin functii de conducere de la director inclusiv, in cadrul regiilor autonome de interes national, al companiilor si societatilor nationale, al bancilor si societatilor comerciale la care statul este actionar majoritar, institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare si al unitatilor centrale financiar-bancare, precum si persoanele prevazute la art. 8'1 din Legea nr. 78/2000.
(2) Sunt de competenta serviciilor teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie, care functioneaza la nivelul parchetelor de pe langa curtile de apel, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, savarsite in una dintre urmatoarele conditii:
a) daca, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 euro, dar nu mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decat echivalentul in lei a 3.000 euro, dar nu mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 euro;
b) daca, indiferent de valoarea pagubei materiale sau de valoarea sumei ori a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de catre lichidatori judiciari, comisari ai Garzii Financiare, subinspectori, inspectori, inspectori principali, agenti de politie, indiferent de gradul profesional, personal vamal, judecatorii, procurorii si controlorii financiari ai camerelor judetene de conturi, executorii judecatoresti, consilierii judeteni si locali, primarii si viceprimarii oraselor altii decat cei prevazuti la alin. (1) lit. b), persoane cu functii de conducere si control in cadrul autoritatilor publice locale.
(3) Procurorii specializati din cadrul Parchetului National Anticoruptie efectueaza in mod obligatoriu urmarirea penala pentru infractiunile prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Urmarirea penala in cauzele privind infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) savarsite de militari se efectueaza de procurori militari din cadrul Parchetului National Anticoruptie.
(5) Sunt de competenta parchetelor de pe langa instante, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 care nu sunt date, potrivit alin. (1) si (2), in competenta Parchetului National Anticoruptie."

13. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 13'1.
Competenta de judecata privind infractiunile savarsite de procurorii din Parchetul National Anticoruptie revine instantei competente sa judece, potrivit legii, infractiunile savarsite de procurorii de la parchetele de pe langa curtile de apel si de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie."

14. Dupa articolul 22 se introduce articolul 22'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 22'1.
Ordonantele prin care se dispune arestarea preventiva si rechizitoriile intocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie sunt confirmate de procurorii sefi ai acestor servicii, cele intocmite de catre procurorii sefi ai serviciilor teritoriale, precum si cele intocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Parchetului National Anticoruptie sunt confirmate de procurorii sefi ai sectiilor. Cand ordonantele prin care se dispune arestarea preventiva si rechizitoriile sunt intocmite de procurorii sefi ai sectiilor Parchetului National Anticoruptie, confirmarea se face de catre procurorul general al acestui parchet."

15. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23.
Persoanele arestate preventiv in cauzele de competenta Parchetului National Anticoruptie sunt detinute in locuri anume stabilite in cadrul Parchetului National Anticoruptie, deservite de personal detasat de la Directia Generala a Penitenciarelor sau, dupa caz, in sectiile de arest preventiv ale penitenciarelor."

16. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25.
In vederea consultarii reciproce in cazul infractiunilor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a schimbului de date si informatii cu privire la investigarea si urmarirea acestor infractiuni se constituie un birou de legatura cu institutii similare din alte state."

17. Articolul 26 se abroga.

18. Literele a), d) si e) ale articolului 27 vor avea urmatorul cuprins:
"a) 98 de posturi de procurori;
d) 70 de posturi de personal auxiliar de specialitate;
e) 63 de posturi de personal economic si administrativ."

19. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 28 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 28.
(1) Procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt salarizati cu indemnizatiile prevazute in anexa nr. 1, cap. A, nr. crt. 2-11 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor. (2) Specialistii prevazuti in art. 11 sunt salarizati cu indemnizatia prevazuta in anexa nr. 1, cap. B, nr. crt. 9 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aceasta fiind unica forma de salarizare. Specialistii care au functia de sef serviciu sau sef birou sunt salarizati cu indemnizatia corespunzatoare functiei de procuror sef serviciu si, respectiv, procuror sef birou din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel.
(3) Ofiterii de politie judiciara prevazuti la art. 10 sunt salarizati cu indemnizatia prevazuta in anexa nr. 1, cap. A, nr. crt. 18 la Ordonanta de urgenta nr. 177/2002, aceasta fiind unica forma de salarizare. Ofiterii de politie care au functia de sef serviciu si sef birou sunt salarizati cu indemnizatia corespunzatoare functiei de procuror sef si, respectiv, procuror sef birou din cadrul parchetelor de pe langa Curtile de apel."


ART. 3
Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
"LEGE pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.
Se instituie obligatia declararii averii pentru demnitari, magistrati si asimilatii acestora, persoane cu functii de conducere si de control prevazute in prezenta lege si pentru functionarii publici, precum si procedura controlului averilor acestora in cazul in care exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori nu au fost dobandite in mod licit."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2.
(1) Presedintele Romaniei, deputatii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum si asimilatii acestora, magistratii si asimilatii acestora, consilierii judeteni si locali, primarii, viceprimarii, prefectii, subprefectii, persoanele cu functii de conducere si de control si functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor publice centrale ori locale sau in cadrul institutiilor publice ori de interes public, personalul incadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administratie si persoanele care detin functii de conducere, de la director, inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome de interes national sau local, al companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea procesului de privatizare, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor la care statul este actionar majoritar, au obligatia sa isi declare averea, in conditiile prezentei legi.
(2) Obligatia privind declararea averii revine, in conditiile prezentei legi, si persoanelor care sunt numite in functie de catre Presedintele Romaniei, Parlament sau primul-ministru."

4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4.
(1) Declaratia de avere se depune dupa cum urmeaza:
a) Presedintele Romaniei, consilierii prezidentiali si consilierii de stat depun declaratia de avere la seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii depun declaratia de avere la secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;
c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru depun declaratia de avere la secretarul general al Guvernului;
d) magistratii si asimilatii acestora depun declaratia de avere la Consiliul Superior al Magistraturii;
e) persoanele prevazute la art. 2 alin. (2) depun declaratia de avere la secretariatele autoritatilor sau institutiilor publice din care fac parte;
f) consilierii judeteni si locali, precum si primarii si viceprimarii depun declaratia de avere la secretarii unitatilor administrativ-teritoriale;
g) prefectii si subprefectii depun declaratia de avere la secretarul general al prefecturii;
h) persoanele cu functii de conducere si de control prevazute la art. 2 alin. (1), functionarii publici si personalul incadrat la cabinetul demnitarului depun declaratia de avere la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau, dupa caz, al unitatilor din care fac parte.
(2) Declaratia de avere se publica pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritati ori institutii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judetene, dupa caz, ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in termen de 30 de zile de la data depunerii. Cheltuielile de publicare se suporta de catre persoanele juridice din care fac parte persoanele prevazute la art. 2.
(3) Persoana desemnata sa primeasca si sa pastreze declaratiile de avere elibereaza depunatorului o dovada de primire si ia masuri pentru asigurarea publicarii acestora, potrivit dispozitiilor alin. (2)."

5. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.

6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6.
(1) Persoanele prevazute la art. 2 au obligatia ca, anual, in situatia in care dobandesc bunuri de natura celor prevazute in anexa, sa isi actualizeze declaratia de avere. De asemenea, la incheierea mandatului sau la incetarea activitatii, ele au obligatia sa depuna o noua declaratie privind averea pe care o detin la data respectiva."

7. Alineatele (3) si (4) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele prevazute la art. 2, numite in functii pe perioade mai mari de 4 ani sau pe durata nedeterminata, au obligatia ca, din 4 in 4 ani, sa depuna o declaratie de avere actualizata.
(4) Neactualizarea declaratiei de avere, din motive imputabile, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, in situatia dobandirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaratii in termen de 15 zile de la incetarea activitatii ori, dupa caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declaratie conduce la declansarea din oficiu a procedurii de control."

8. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ordonanta de clasare se comunica partilor si parchetului de pe langa curtea de apel, in raza careia functioneaza comisia, precum si directiei generale judetene a finantelor publice in raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusa cercetarii."

9. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21.
(1) Cercetarea averii Presedintelui Romaniei, a deputatilor, senatorilor, membrilor Guvernului, secretarului general al Guvernului, conducatorilor autoritatilor publice numiti de Presedinte, de Parlament sau de primul-ministru, a judecatorilor Curtii Constitutionale, consilierilor de conturi, membrilor Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi si procurorilor financiari de pe langa aceasta, a magistratilor de la Curtea Suprema de Justitie si de la parchetul de pe langa aceasta, de la Parchetul National Anticoruptie, precum si de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa acestea, aflati in functie, se face de catre o comisie speciala formata din:
- doi judecatori de la Curtea Suprema de Justitie, desemnati de adunarea generala a acestei curti, dintre care unul in calitate de presedinte;
- un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."

10. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26.
(1) Dispozitivul hotararii judecatoresti, ramasa irevocabila, prin care se constata provenienta ilicita a unor bunuri, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se comunica organului de specialitate al Ministerului Finantelor Publice de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetata, in vederea executarii. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justitiei."

11. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32.
Ordonanta de clasare a comisiei de cercetare ramasa definitiva sau, dupa caz, hotararea instantei de judecata ramasa irevocabila, prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justitiei."

12. Articolul 37 se abroga.

13. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38.
Persoanele prevazute la art. 2, care au detinut functii publice similare celor mentionate la acest articol, dupa 1 ianuarie 1990, avand, potrivit reglementarilor legale in vigoare, obligatia declararii averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurilor stabilite prin prezenta lege, daca exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori, pe care le au in patrimoniu, nu au fost dobandite in mod licit."

14. Anexa privind declaratia de avere se inlocuieste cu anexa la prezentul titlu.

15. In tot cuprinsul Legii nr. 115/1996 urmatoarele sintagme vor fi inlocuite dupa cum urmeaza:
- Ministerul Finantelor cu Ministerul Finantelor Publice;
- Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii si Cultelor;
- Parchetul General cu Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
- Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
- primul-procuror al parchetului de pe langa curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel.


ART. 4
Articolul 16 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1'1) si (1'2) cu urmatorul cuprins:
"(1'1) Presedintele Romaniei este sesizat pentru a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului de catre primul-ministru, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie.
(1'2) Orice cetatean care are cunostinta despre savarsirea unei fapte penale de catre membrii Guvernului in exercitiul functiei lor se poate adresa primului-ministru, procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, pentru a solicita sesizarea Presedintelui Romaniei."

2. Alineatul (3) se completeaza cu doua teze cu urmatorul cuprins:
"Sedintele comisiei nu sunt publice. Membrul Guvernului pentru care s-a facut sesizarea are dreptul de a fi audiat de comisie inaintea intocmirii raportului acesteia."

3. Dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3'1) cu urmatorul cuprins:
"(3'1) Presedintele Romaniei hotaraste asupra raportului prezentat de comisia speciala prevazuta la alin. (3) si dispune comunicarea solutiei mijloacelor de informare in masa."


ART. 5
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va introduce modificarile corespunzatoare in structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe alineate, cu incadrarea in cheltuielile totale cu salariile aprobate in bugetul Ministerului Public pe anul 2003.

ART. 6
(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 115/1996 vor depune declaratia de avere, ce va fi publicata conform art. 4 alin. (2).
(2) Declaratiile de avere depuse pana la intrarea in vigoare a prezentului titlu isi pastreaza caracterul confidential. Divulgarea sau publicarea in orice mod, in tot sau in parte, a continutului acestora constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

ART. 7
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 503/2002 si Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, precum si Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezentul titlu, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA 1
la Titlul I

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul ........................................, avand functia de ...................................... la ..........................................,
declar, pe propria raspundere, ca impreuna cu familia*) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: Anul, Suprafata, Valoarea
Categorii de terenuri: dobandirii de impozitare
- agricole ..................................................................
- forestiere ................................................................
- intravilane ...............................................................
- luciu de apa ...........................................................

2. Cladiri ..................................................................

2.1. Spatii cu destinatia Nr. Anul Suprafata Valoarea
de locuinta: dobandirii construita de impozitare
- apartament ..................................................................
- casa de locuit ..............................................................
- casa de vacanta ..........................................................

2.2. Spatii comerciale sau
de productie..... .......... .......... ............

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:
Denumirea / Marca / Buc / Anul de fabricatie
.................... .................. ................ ....................
.................... .................. ................ ....................
.................... .................. ................ ....................
.................... .................. ................ ....................

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate,
a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:
Da [ ] Nu [ ]

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:
Da [ ] Nu [ ]

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:
Da [ ] Nu [ ]

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:
Da [ ] Nu [ ]

III. Asociat sau actionar la societati comerciale ,
daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:
Societati comerciale***):
Da [ ] Nu [ ]

IV. Alte activitati cu scop lucrativ ,
care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:
Da [ ] Nu [ ]

   *) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.
  **) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.
***) Inclusiv din alte tari.

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei ,
a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO
Da [ ] Nu [ ]

VI. Alte precizari ale declarantului
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura
............. ..............
............. ..............


TITLUL II
Asigurarea transparentei si stabilitatii in mediul de afaceri

ART. 8
Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.
(1) Comerciantii, inainte de inceperea comertului, precum si alte persoane fizice sau juridice, prevazute in mod expres de lege, inainte de inceperea activitatii acestora, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a activitatii respective, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege.
(2) In intelesul prezentei legi, comerciantii sunt persoanele fizice si asociatiile familiale care efectueaza in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste."

2. Dupa alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (2'1) cu urmatorul cuprins:
"(2'1) Potrivit prezentei legi, prin inregistrare se intelege atat inmatricularea comerciantului si inscrierea de mentiuni, precum si alte operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului."

3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6.
(1) Inregistrarile in registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti irevocabile, in afara de cazurile in care legea prevede altfel.
(2) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.
(3) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
(4) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
(5) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.
(6) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului."

4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7.
(1) Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita oficiului registrului comertului, in termen de 15 zile de la data cand au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotararile irevocabile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror inregistrare in registrul comertului o dispun, conform legii."

5. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12.
(1) Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale si un altul pentru inregistrarea comerciantilor persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se tin in sistem computerizat.

6. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13.
(1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant persoana fizica in registrul comertului va cuprinde:"

7. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"a) numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila si activitatea comerciala anterioara;"

8. Dupa alineatul (1) al articolului 13 , se introduce alineatul (1'1) cu urmatorul cuprins:
"(1'1) Cererea de inmatriculare a unei asociatii familiale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:
a) numele si prenumele fiecaruia dintre asociati, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, calitatea de membru al familiei, starea civila si activitatea comerciala anterioara;
b) datele de identificare a persoanei care reprezinta asociatia in relatiile cu tertii - membrul de familie din initiativa caruia s-a infiintat asociatia sau imputernicitul acestuia;
c) firma comerciala si sediul acesteia;
d) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;
e) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului."

9. Alineatul (3) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si, in cazul asociatiilor familiale, codul unic de inregistrare atribuit conform legii."

10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14.
(1) Cererea de inmatriculare a unei societati comerciale va cuprinde, dupa caz, datele continute in mod obligatoriu in actul sau constitutiv si va fi insotita de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii."
11. Partea introductiva a articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15.
Cererea de inmatriculare a unei regii autonome, companii nationale sau societati nationale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:"

12. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii."

13. La articolul 16 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii."

14. Literele a) si b) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
"a) pentru comercianti, persoane fizice si asociatii familiale, de la data autorizarii;
b) pentru societatile comerciale, de la data incheierii actului constitutiv;"

15. La articolul 18 , dupa alineatul (1) se introduce alinetul (1'1) cu urmatorul cuprins:
"(1'1) Cererea de inmatriculare a asociatiei familiale se face de membrul de familie din initiativa caruia s-a infiintat asociatia sau imputernicitul acestuia, cu procura speciala si autentica."

16. Alineatele (2) si (3) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul persoana fizica, respectiv reprezentantul asociatiei familiale, semneaza la oficiul registrului comertului, in prezenta judecatorului delegat sau a directorului oficiului sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.
(3) In absenta comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociatiei familiale, semnatura acestuia poate fi inlocuita prin prezentarea unui specimen de semnatura legalizat de notarul public."

17. Literele a), b) si c) ale articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
"a) donatia, vanzarea, locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert, precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in registrul comertului sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert;
b) numele si prenumele, cetatenia, codul numeric personal, pentru cetatenii romani, seria si numarul pasaportului, pentru cetatenii straini, data si locul nasterii imputernicitului sau a reprezentantului fiscal, daca este cazul; daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala, mentiunea se va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala, semnatura imputernicitului/reprezentantului fiscal va fi data in forma prevazuta la art. 18 alin. (2) si (3);
c) brevetele de inventii, marcile de fabrica, de comert si de serviciu, denumirile de origine, indicatiile de provenienta, firma, emblema si alte semne distinctive asupra carora societatea comerciala, regia autonoma, organizatia cooperatista sau comerciantul persoana fizica sau asociatie familiala are un drept;"

18. Litera g) a articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"g) hotararea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate;"

19. Alineatul (3) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Mentiunile se vor inregistra din oficiu, in termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotararii irevocabile referitoare la faptele si actele prevazute la art. 21 lit. e), f) si g)."

20. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24.
(1) Infiintarea in Romania a unei sucursale sau filiale de catre comerciantul care are sediul principal al comertului in strainatate este supusa tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru comerciantii din tara."

21. La articolul 24 , dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1'1) si (1'2) cu urmatorul cuprins:
"(1'1) Cererile de inmatriculare vor indica si:
a) denumirea sucursalei si numele/denumirea, forma si sediul comerciantului din strainatate;
b) numele si calitatea persoanelor care pot reprezenta fata de terti si in justitie comerciantul din strainatate, precum si ale celor dintre ele care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei;
c) ultima situatie financiara a comerciantului din strainatate aprobata, verificata sau publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul.
(1'2) Daca este cazul, se vor inregistra si mentiuni referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra comerciantului din strainatate;
b) dizolvarea societatii din strainatate, numele si puterile lichidatorilor;
c) inchiderea sucursalei."

22. Alineatul (2) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Toate aceste formalitati se vor face la sediul oficiului registrului comertului de la sediul sucursalei."

23. Alineatele (1), (3), (4) si (5) ale articolului 25 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 25.
(1) Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.
............................................................
(3) Tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului.
(4) Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.
(5) Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partii care a introdus cererea. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile."

24. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data incheierii judecatorului delegat, iar in cazul inmatricularii comerciantului, in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a inmatricularii."

25. Articolul 27 se abroga.

26. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29 - Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert, numele/denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si, daca este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu."

27. La articolul 31 , dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1'1) cu urmatorul cuprins:
"(1'1) Firma unei asociatii familiale trebuie sa cuprinda numele membrului de familie la initiativa caruia se infiinteaza asociatia familiala, cu mentiunea 'asociatie familiala', scrisa in intregime."

28. La articolul 39 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Firmele si emblemele radiate din registrul comertului nu sunt disponibile pentru o perioada de 2 ani de la data radierii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 41."

29. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41.
(1) Dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comert va putea sa continue activitatea sub firma anterioara, care cuprinde numele unui comerciant persoana fizica sau al unui asociat al unei asociatii familiale, societati in nume colectiv ori comandita simpla, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor."

30. Alineatele (1) si (2) ale articolului 44 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 44.
(1) Daca nu respecta dispozitiile legii si termenele prevazute, comerciantii care trebuie sa ceara inmatricularea sau inscrierea unei mentiuni sau sa depuna specimene de semnatura ori anumite acte vor fi obligati, prin incheiere pronuntata de judecatorul delegat, la plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune.
(2) In cazul in care inmatricularea, mentiunea, depunerea specimenului de semnatura sau a actului sunt in sarcina unei persoane juridice, amenda judiciara este de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune. Daca sunt mai multe persoane obligate la indeplinire, amenda se aplica fiecareia dintre ele."

31. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45.
Comerciantii persoane fizice si reprezentantii asociatiilor familiale si ai persoanelor juridice, care nu se conformeaza obligatiilor prevazute la art. 29, vor fi sanctionati de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar in cazul inscrierii unor date false, se vor aplica dispozitiile corespunzatoare din legea penala."

32. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46.
Sesizarea judecatorului delegat pentru aplicarea amenzilor prevazute la art. 44 se poate face de orice persoana interesata sau din oficiu."

33. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47.
Amenzile judiciare prevazute la art. 44 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor judiciare, prevazut de Codul de procedura civila."


ART. 9
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
[...]

ART. 10
Titlul VI "Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
[...]

ART. 11
Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
[...]

ART. 12
Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul VI "Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificarile ulterioare, si Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul titlu, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

TITLUL III
Reglementari privind functia publica si functionarii publici

ART. 13
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.
(1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala, denumite in continuare raporturi de serviciu.
(2) Scopul prezentei legi il constituie asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2.
(1) Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala.
(2) Functionarul public este persoana numita, in conditiile prezentei legi, intr-o functie publica. Persoana careia i-a incetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei isi pastreaza calitatea de functionar public, continuand sa faca parte din corpul de rezerva al functionarilor publici.
(3) Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt urmatoarele:
a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor, precum si a documentatiei privind aplicarea si executarea legilor, necesare pentru realizarea competentei autoritatii sau institutiei publice;
d) consilierea, controlul si auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
f) colectarea creantelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
(4) Functiile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege.
(5) In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici."

3. Articolul 3 se abroga.

4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4.
Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
b) transparenta;
c) eficienta si eficacitate;
d) responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale;
e) orientare catre cetatean;
f) stabilitate in exercitarea functiei publice;
g) subordonare ierarhica."

5. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 4'1.
(1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile legii.
(2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeterminata.
(3) Prin exceptie de la alin. (2), functiile publice pot fi ocupate pe perioada determinata, in conditiile expres prevazute de lege."

6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5.
(1) Pot beneficia de statute speciale, functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor servicii publice:
a) structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei;
b) structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
d) serviciile diplomatice si consulare;
e) autoritatea vamala;
f) politia si alte structuri ale Ministerului de Interne;
g) alte servicii publice stabilite prin lege."

7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6.
Prevederile prezentei legi nu se aplica:
a) personalului salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica;
b) personalului salariat incadrat, pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului;
c) corpului magistratilor;
d) cadrelor didactice;
e) persoanelor numite sau alese in functii de demnitate publica."

8. Capitolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Clasificarea functiilor publice.
Categorii de functionari publici
Art. 7.
(1) Functiile publice se clasifica dupa cum urmeaza:
a) functii publice generale si functii publice specifice;
b) functii publice din clasa I, functii publice din clasa a II-a, functii publice din clasa a III-a.
(2) Functiile publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor lor generale.
(3) Functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, in vederea realizarii competentelor lor specifice.
Art. 8.
Functiile publice se impart in trei clase, definite in raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice, dupa cum urmeaza:
a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii medii liceale, absolvite cu diploma.
Art. 9.
(1) Dupa nivelul atributiilor titularului functiei publice, functiile publice se impart in trei categorii dupa cum urmeaza:
a) functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici;
b) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere;
c) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de executie.
(2) Functionarii publici numiti in functiile publice din clasele a II-a si a III-a pot ocupa numai functii publice de executie, cu exceptiile prevazute de legile speciale.
Art. 10.
(1) Functionarii publici sunt debutanti sau definitivi.
(2) Pot fi numiti functionari publici debutanti persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice si nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea unei functii publice definitive.
(3) Pot fi numiti functionari publici definitivi: a) functionarii publici debutanti, care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultat corespunzator la evaluare;
b) persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea corespunzatoare functiei publice, de minimum 12 luni, 8 luni si, respectiv, 6 luni, in functie de nivelul studiilor absolvite;
c) persoanele care au promovat programe de formare si perfectionare in administratia publica.
Art. 11.
Categoria inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii publice:
a) secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
b) consilier de stat;
c) secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
d) prefect;
e) subprefect;
f) secretar general al prefecturii, secretar general al judetului si al municipiului Bucuresti;
g) director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
Art. 12 - (1) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele functii publice:
a) secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;
b) director general adjunct, director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
c) director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale;
d) sef serviciu;
e) sef birou.
(2) Functionarii publici de conducere organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatile prevazute la art. 2 alin. (3), sub autoritatea unui functionar public ierarhic superior sau a unui demnitar.
Art. 13.
(1) Sunt functionari publici de executie din clasa I, persoanele numite in urmatoarele functii publice: expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor.
(2) Sunt functionari publici de executie din clasa a II-a, persoanele numite in functia publica de referent de specialitate.
(3) Sunt functionari publici de executie din clasa a III-a, persoanele numite in functia publica de referent.
Art. 14.
Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale, dupa cum urmeaza:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant."

9. Articolele 15, 15'1, 16 si 17 se abroga.

10. Capitolul III va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III
Categoria inaltilor functionari publici
Art. 18.
(1) Poate face parte din categoria inaltilor functionari publici persoana care indeplineste cumulativ:
a) conditiile prevazute la art. 49;
b) are studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
c) a absolvit programe de formare specializata si perfectionare in administratia publica sau in alte domenii specifice de activitate, organizate, dupa caz, de Institutul National de Administratie sau de alte institutii specializate, organizate in tara sau in strainatate, ori a dobandit titlul stiintific de doctor in specialitatea functiei publice respective;
d) are cel putin 7 ani vechime in specialitatea functiei publice respective;
e) a promovat concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice prevazute la art. 11.
(2) In cazuri exceptionale, vechimea prevazuta la alin. (1) lit. d) poate fi redusa cu pana la 3 ani de persoana care are competenta legala de numire in functia publica.
Art. 19.
(1) Concursul de admitere la programele de formare specializata in administratia publica se organizeaza de catre Institutul National de Administratie, in baza Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului.
(2) Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie, se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.
Art. 19'1.
(1) Numirea inaltilor functionari publici se face de catre:
a) Guvern, pentru functiile publice prevazute la art. 11 lit. a) si d);
b) primul-ministru, pentru functiile publice prevazute la art. 11 lit. b), c) si e);
c) ministrul administratiei publice, pentru functiile publice prevazute la art. 11 lit. f);
d) ministrul sau, dupa caz, conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pentru functiile prevazute la art. 11 lit. g).
(2) Pentru numirea in functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se constituie o comisie de concurs, formata din cinci personalitati, recunoscute ca specialisti in administratia publica, numite prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice.
Art. 19'2.
Incetarea raporturilor de serviciu ale inaltilor functionari publici se face, in conditiile legii, potrivit art. 19'1 alin. (1)."

11. Alineatele (1) si (2) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20.
(1) Pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial se infiinteaza, in subordinea Ministerului Administratiei Publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.
(2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de catre primul-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice. In exercitarea atributiilor care ii revin, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ si individual."

12. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21.
(1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;
b) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici;
c) monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
d) elaboreaza reglementari comune, aplicabile tuturor autoritatilor si institutiilor publice, privind functiile publice, precum si instructiuni privind aplicarea unitara a legislatiei in domeniul functiei publice si al functionarilor publici;
e) elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici;
f) stabileste criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor publici;
g) centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;
h) colaboreaza cu Institutul National de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializata in administratia publica si de perfectionare a functionarilor publici;
i) intocmeste si administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;
j) aproba conditiile de participare si procedura de organizare a selectiei si recrutarii pentru functiile publice generale, avizeaza si monitorizeaza recrutarea pentru functiile publice specifice;
k) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
l) acorda asistenta de specialitate si coordoneaza metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;
m) participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Administratiei Publice;
n) colaboreaza cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul sau de activitate;
o) elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care il supune spre aprobare Guvernului;
p) intocmeste raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, pe care il prezinta Guvernului.
(2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
(3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are legitimare procesuala activa si poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta cu privire la:
a) actele prin care autoritatile sau institutiile publice incalca legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici, constatate ca umare a activitatii proprii de control;
b) refuzul autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legale in domeniul functiei publice si al functionarilor publici.
(4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept.
(5) Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici poate sesiza si prefectul in legatura cu actele ilegale emise de autoritatile sau institutiile publice locale.

13. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22.
(1) Planul de ocupare a functiilor publice stabileste:
a) numarul functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici care indeplinesc conditiile legale;
b) numarul functiilor publice care vor fi rezervate absolventilor programelor de formare specializata in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie sau de institutii similare din strainatate;
c) numarul functiilor publice care vor fi ocupate prin concurs;
d) numarul functiilor publice care vor fi infiintate;
e) numarul functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii;
f) numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale;
g) numarul maxim al functiilor publice de conducere.
(2) Planul prevazut la alin. (1) se elaboreaza de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national si se supune spre aprobare Guvernului."

14. Articolul 23 se abroga.

15. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24.
Gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice este organizata si realizata, in cadrul fiecarei autoritati si institutii publice, de catre un compartiment specializat, care colaboreaza direct cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici."

16. Sectiunea a 2-a a capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 2-a
Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici
Art. 25.
(1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici administreaza evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, pe baza datelor transmise de autoritatile si institutiile publice.
(2) Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice se tine de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
(3) In scopul asigurarii gestionarii eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmarirea carierei functionarului public, autoritatile si institutiile publice intocmesc dosarul profesional pentru fiecare functionar public.
(4) Formatul standard al evidentei functiilor publice si a functionarilor publici, precum si continutul dosarului profesional se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Art. 25'1.
(1) Autoritatile si institutiile publice raspund de intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici si asigura pastrarea acestora in conditii de siguranta.
(2) In cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publica pastreaza o copie a dosarului profesional si inmaneaza originalul functionarului public, pe baza de semnatura.
(3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici.
(4) Persoanele care au acces la datele cuprinse in evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, precum si la dosarul profesional al functionarului public au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal, in conditiile legii.
(5) La solicitarea functionarului public, autoritatea sau institutia publica este obligata sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in specialitate si in functia publica."

17. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Este interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura."

18. Dupa articolul 26 se introduce articolul 26'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 26'1.
Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care il vizeaza in mod direct."

19. Alineatele (1) si (2) ale articolului 27 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 27.
(1) Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici, cu exceptia celor care sunt numiti in categoria inaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si altor categorii de functionari publici carora le este interzis acest drept prin statute speciale.
(2) Functionarii publici, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora."

20. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28.
Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii, cu respectarea principiului continuitatii si celeritatii serviciului public."

21. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29.
(1) Pentru activitatea desfasurata functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de baza;
b) sporul pentru vechime in munca;
c) suplimentul postului;
d) suplimentul gradului.
(2) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.
(3) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici."

22. Articolul 30 se abroga.

23. Dupa articolul 31 se introduce articolul 31'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 31'1.
(1) Functionarii publici au dreptul de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala.
(2) Pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt:
a) organizate la initiativa sau in interesul autoritatii sau institutiei publice;
b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
c) organizate de Institutul National de Administratie, de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, in conditiile legii, sau de alte institutii specializate din tara sau strainatate.
(3) In cazul in care formarea si perfectionarea profesionala, in formele prevazute la alin. (2), se organizeaza in afara localitatii unde isi are sediul autoritatea sau institutia publica, functionarii publici beneficiaza de drepturile de delegare, in conditiile legii. (4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare si perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate in conditiile alin. (2) lit. a) si c), autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective."

24. Dupa articolul 32 se introduce articolul 32'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 32'1.
Functionarii publici, cu exceptia functionarilor publici civili din ministerele privind apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile legii."

25. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35.
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa asigure functionarilor publici conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica.
(2) Functionarilor publici li se poate aproba, in mod exceptional, pentru motive de sanatate, schimbarea compartimentului in care isi desfasoara activitatea. Schimbarea se poate face pe o functie publica corespunzatoare, daca functionarul public in cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atributii care ii revin."

26. Alineatul (2) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa asigure protectia functionarului public impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii."

27. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41.
(1) Functionarii publici au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea, indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.
(2) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
(3) Functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege."

28. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42.
(1) Functionarii publici au obligatia ca, in exercitatea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa faca parte din organele de conducere ale partidelor politice."

29. La articolul 43 , dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1'1) cu urmatorul cuprins:
"(1'1) Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici."

30. Alineatul (2) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Functionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala. Functionarul public are indatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia, astfel de situatii."

31. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44.
Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public."

32. Articolul 45 se abroga.

33. Alineatul (2) al articolului 46 va avea urmatorul cuprins:
"(2) La numirea intr-o functie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, functionarii publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile legii, conducatorului autoritatii sau institutiei publice, declaratia de avere. Declaratia de avere se actualizeaza anual, potrivit legii."

34. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47.
(1) Functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile repartizate.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri."

35. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48.
(1) Functionarii publici sunt obligati sa urmeze forme de perfectionare profesionala, organizate de Institutul National de Administratie sau alte institutii abilitate potrivit legii, a caror durata cumulata este de minimum 7 zile pe an.
(2) Functionarii publici care urmeaza programe de formare specializata in administratia publica, cu o durata mai mare de 90 de zile, organizate de Institutul National de Administratie sau de alte institutii similare din strainatate, finantate din bugetul de stat sau local, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica, cel putin 5 ani de la terminarea programelor.
(3) In cazul nerespectarii angajamentului, functionarii publici sunt obligati sa restituie institutiei sau autoritatii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, calculate in conditiile legii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul in care persoanele care au urmat o forma de perfectionare in conditiile alin. (2) si ale art. 31'1 alin. (2) si nu au absolvit-o din vina lor. In acest caz functionarii publici sunt obligati sa restituie drepturile salariale primite pe aceasta perioada.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplica in cazul in care functionarul public nu mai detine functia publica din motive neimputabile acestuia."

36. Dupa articolul 48 se introduce articolul 48'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 48'1.
Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii."

37. Capitolul VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VI
Cariera functionarilor publici

SECTIUNEA 1
Recrutarea functionarilor publici

Art. 49.
Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Art. 49'1.
(1) Ocuparea functiilor publice vacante se poate face prin promovare, transfer, redistribuire si concurs.
(2) Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului vor fi stabilite in conditiile prezentei legi, iar concursul va fi organizat si gestionat astfel:
a) de catre comisia de concurs prevazuta la art. 19'1 alin. (2), pentru inaltii functionari publici;
b) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, cu exceptia functiilor publice de sef birou si sef serviciu;
c) de catre autoritati si institutii publice din administratia publica centrala si locala, pentru ocuparea functiilor publice de sef birou si sef serviciu, precum si pentru ocuparea functiilor publice de executie si, respectiv, functiile publice specifice vacante, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
d) de catre Institutul National de Administratie, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru admiterea la programele de formare specializata in administratia publica, organizate in scopul numirii intr-o functie publica.
(3) Concursul are la baza principiul competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale.
(4) Conditiile de desfasurare a concursului vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului.
(5) Persoanele care participa la concursul organizat potrivit dispozitiilor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c) trebuie sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea functiilor publice, prevazute de prezenta lege.
(6) Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor in conditiile prezentului articol se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, conform principiilor si conditiilor stabilite prin prezenta lege.

SECTIUNEA a 2-a
Perioada de stagiu

Art. 50.
(1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.
(2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a III-a.
(3) Perioada in care o persoana a urmat si a promovat programe de formare specializata in administratia publica, pentru numirea intr-o functie publica definitiva, este asimilata perioadei de stagiu.
Art. 51.
(1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul public debutant va fi: a) numit functionar public de executie definitiv in clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in functiile publice prevazute la art. 13, in gradul profesional asistent;
b) eliberat din functia publica, in cazul in care a obtinut la evaluarea activitatii calificativul "necorespunzator".
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), precum si in situatia nepromovarii programelor de formare specializata in administratia publica, pentru numirea intr-o functie publica definitiva, perioada de stagiu nu constituie vechime in functia publica.

SECTIUNEA a 3-a
Numirea functionarilor publici

Art. 52.
(1) Numirea in functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se face in conformitate cu dispozitiile art. 19'1 alin. (1).
(2) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 49'1 alin. (2) lit. b) si d) se face prin actul administrativ emis de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 49'1 alin. (2) lit. c) se face prin actul administrativ emis de catre conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.
(4) Actul administrativ de numire are forma scrisa si trebuie sa contina temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmeaza sa exercite functia publica, drepturile salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.
(5) Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se inmaneaza functionarului public.
(6) La intrarea in corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramantul de credinta in termen de trei zile de la emiterea actului de numire in functia publica definitiva. Juramantul are urmatoarea formula: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. Asa sa-mi ajute Dumnezeu". Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(7) Refuzul depunerii juramantului prevazut la alin. (6) se consemneaza in scris si atrage revocarea actului administrativ de numire in functia publica.

SECTIUNEA a 4-a
Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale

Art. 53.
In cariera functionarul public beneficiaza de dreptul de a promova in functia publica si de a avansa in gradele de salarizare.
Art. 54.
(1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare vacante.
(2) Promovarea intr-o functie publica superioara vacanta se face prin concurs sau examen.
Art. 55.
(1) Pentru a participa la concursul pentru promovarea intr-o functie publica de executie din gradul profesional principal, functionarii publici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functiile publice de executie din gradul profesional asistent, in clasa corespunzatoare studiilor absolvite;
b) sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel putin calificativul "foarte bun";
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului.
(2) Pentru a participa la concursul pentru promovarea intr-o functie publica de executie din gradul profesional superior, functionarii publici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functiile publice de executie din gradul profesional principal sau 4 ani in functiile publice de executie din gradul profesional asistent, in clasa corespunzatoare studiilor absolvite;
b) sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel putin calificativul "foarte bun";
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului.
Art. 56.
(1) Au dreptul de a participa la concursul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de conducere vacante persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt absolvente ale programelor de formare specializata si perfectionare in administratia publica, organizate de catre Institutul National de Administratie, centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, precum si de alte institutii specializate, din tara sau strainatate;
b) au fost numite intr-o functie publica din clasa I;
c) indeplinesc cerintele specifice prevazute in fisa postului, precum si conditiile de vechime prevazute
la alin. (2).
(2) Pentru ocuparea functiilor de conducere vacante trebuie indeplinite urmatoarele conditii de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:
a) minimum 2 ani, pentru functiile publice de sef birou, sef serviciu si secretar al comunei;
b) minimum 5 ani, pentru functiile publice prevazute la art. 12, cu exceptia celor prevazute la lit. a).
Art. 57.
In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante intr-o clasa superioara celei in care sunt incadrati.
Art. 58.
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual.
(2) Procedura de evaluare are ca scop:
a) avansarea in gradele de salarizare;
b) retrogradarea in gradele de salarizare; c) promovarea intr-o functie publica superioara;
d) eliberarea din functia publica;
e) stabilirea cerintelor de formare profesionala a functionarilor publici.
(3) In urma evaluarii performantelor profesionale individuale functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative:
"exceptional", "foarte bun", "bun", "satisfacator", "nesatisfacator".
(4) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici se face de catre o comisie de evaluare, compusa din cinci personalitati, recunoscute ca specialisti in administratia publica, propuse de ministrul administratiei publice si numite prin decizie a primului-ministru.
(5) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national."

38. Capitolul VII va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VII
Acorduri colective. Comisii paritare
Art. 59.
(1) Autoritatile si institutiile publice pot incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, care sa cuprinda numai masuri referitoare la:
a) constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca;
b) sanatatea si securitatea in munca;
c) programul zilnic de lucru;
d) perfectionarea profesionala;
e) alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.
(2) In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, acordul se incheie cu reprezentantii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica, desemnati in conditiile legii.
(3) Autoritatea sau institutia publica va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentantilor functionarilor publici informatiile necesare pentru incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, in conditiile legii.
Art. 60.
(1) In cadrul autoritatilor si institutiilor publice se constituie comisii paritare. In functie de numarul functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice, comisia paritara se poate constitui in cadrul acesteia sau pentru mai multe autoritati sau institutii publice.
(2) In alcatuirea comisiei paritare intra un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice si de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii lor vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica.
(3) Reprezentantii functionarilor publici in comisia paritara pot sa fie desemnati din randul functionarilor publici alesi in organele de conducere ale sindicatului reprezentativ sau din randul reprezentantilor functionarilor publici alesi pentru negocierea acordurilor cu conducerea autoritatii sau institutiei publice.
(4) In cazul constituirii unei comisii paritare comune pentru mai multe autoritati sau institutii publice, aceasta va fi compusa dintr-un numar egal de reprezentanti ai acestor autoritati sau institutii publice, desemnati in conditiile alin. (2).
Art. 61.
(1) Comisiile paritare sunt consultate la negocierea de catre autoritatile si institutiile publice a acordurilor cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii acestora.
(2) Comisiile paritare participa la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor publice pentru care sunt constituite.
(3) Comisiile paritare urmaresc permanent realizarea acordurilor stabilite intre sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autoritatile sau institutiile publice.
(4) Comisia paritara intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor incheiate in conditiile legii, pe care le comunica conducerii autoritatii sau institutiei publice, precum si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici."

39. Articolele 62, 63, 64, 65, 66, 66'1, 67 si 68 se abroga.

40. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 70.
(1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
k) stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii in vederea solutionarii cererilor acestora. (3) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) trecerea intr-o functie publica inferioara pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;
e) destituirea din functia publica.
(4) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.
(5) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor."

41. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71.
(1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 70 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatoruui compartimentului in care functioneaza cel in cauza.
(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 70 alin. (3) lit. b)-e) se aplica de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea comisiei de disciplina.
(3) Sanctiunile disciplinare pentru inaltii functionari publici se aplica prin decizie a primului-ministru, prin ordin al ministrului ori, dupa caz, al conducatorului autoritatii sau institutiei publice centrale, pentru cei prevazuti la art. 11 lit. g), la propunerea comisiei de disciplina.
(4) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal."

42. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72.
(1) In cadrul autoritatilor sau institutiilor publice se constituie comisii de disciplina. In functie de numarul functionarilor publici din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, comisia de disciplina se poate constitui pentru o singura autoritate sau institutie publica sau pentru mai multe.
(2) In alcatuirea comisiei de disciplina intra un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice si de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica.
(3) Fiecare comisie de disciplina are un presedinte, care nu face parte din reprezentantii prevazuti
la alin. (2), desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, cu consultarea sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, a functionarilor publici.
(4) In cazul constituirii unei comisii de disciplina comune pentru mai multe autoritati sau institutii publice, aceasta va fi compusa dintr-un numar egal de reprezentanti ai acestor autoritati sau institutii publice, desemnati in conditiile alin. (2). In acest caz, presedintele comisiei de disciplina se desemneaza in conditiile alin. (3), pe baza propunerii comune a conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice.
(5) Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici este compusa din 7 inalti functionari publici.
(6) Comisiile de disciplina sunt competente sa cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare si sa propuna sanctiunea aplicabila functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice respective.
(7) Modul de constituire a comisiilor de disciplina, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici."

43. Articolul 73 se abroga.

44. Dupa articolul 74 se introduce articolul 74'1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 74'1.
(1) Pentru evidentierea situatiei disciplinare a functionarului public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administreaza.
(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului public si care nu au fost radiate in conditiile legii.
(3) Cazierul administrativ este necesar in urmatoarele cazuri:
a) desemnarea unui functionar public ca membru in comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici;
b) desemnarea unui functionar public in calitate de presedinte si membru in comisia de disciplina;
c) desemnarea unui functionar public ca membru in comisia paritara;
d) ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere;
e) in orice alte situatii prevazute de lege.
(4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
a) functionarului public interesat;
b) conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
c) presedintelui comisiei de disciplina;
d) altor persoane prevazute de lege."

45. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75.
(1) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:
a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 70 alin. (3) lit. a);
b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 70 alin. (3) lit. b)-d);
c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la art. 70 alin. (3) lit. e).
(2) Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se constata prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice."

46. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 79.
(1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.
(2) In cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 49 lit. h), conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.
(3) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale, precum si in cazul in care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv va fi reintegrat in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
(4) In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta."

47. Articolul 80 se abroga.

48. Capitolul IX va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IX
Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu

SECTIUNEA 1
Modificarea raportului de serviciu

Art. 81.
Modificarea raportului de serviciu are loc prin:
a) delegare;
b) detasare;
c) transfer;
d) mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
Art. 82.
(1) Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an.
(2) Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) graviditate;
b) isi creste singur copilul minor;
c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.
(3) Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public. Masura se poate dispune pentru o perioada de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an.
(4) Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul, iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare.
Art. 83.
(1) Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.
(2) Detasarea se poate dispune doar daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice pe care urmeaza sa fie detasat.
(3) Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) graviditate;
b) isi creste singur copilul minor;
c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;
d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
e) este singurul intretinator de familie;
f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
(4) Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.
Art. 84.
(1) Transferul, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc intre autoritatile sau institutiile publice dupa cum urmeaza:
a) in interesul serviciului;
b) la cererea functionarului public.
(2) Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.
(3) Transferul in interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului.
(4) Transferul in interesul serviciului se face intr-o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta de functionarul public.
(5) Transferul la cerere se face intr-o functie publica echivalenta, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul.
Art. 85.
(1) Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporara.
(2) Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment se aproba, cu acordul scris al functionarului public, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public.
(3) Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat, in interesul autoritatii sau institutiei publice, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an, cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public.
Art. 86.
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de maximum 6 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere al carei titular este suspendat in conditiile prezentei legi se realizeaza prin promovarea temporara, pe durata suspendarii titularului, a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice.
(4) Masura prevazuta la alin. (3) se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(5) Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este delegat sa o exercite este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.

SECTIUNEA a 2-a
Suspendarea raportului de serviciu

Art. 87.
(1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva;
b) este incadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru perioada respectiva;
d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea, in conditiile legii;
e) efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f) este arestat preventiv;
g) efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii;
h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii;
i) carantina, in conditiile legii;
j) concediu de maternitate, in conditiile legii;
k) este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
l) forta majora;
m) in alte cazuri expres prevazute de lege.
(2) In termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii motivului de suspendare de drept, functionarul public este obligat sa informeze in scris conducatorul autoritatii sau institutiei publice despre acest fapt.
(3) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia sa asigure, in termen de 5 zile, conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public.
Art. 88.
(1) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in urmatoarele situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
c) desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale, in alte situatii decat cele prevazute la art. 87 alin. (1) lit. c);
d) pentru participare la campania electorala;
e) pentru participarea la greva, in conditiile legii.
(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public.
(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea.
(4) Suspendarea raportului de serviciu se constata in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si la art. 87 alin. (1) lit. c), precum si in alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aproba in cazul prevazut la alin. (2), prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
(5) Dispozitiile art. 87 alin. (2) se aplica in mod corespunzator si pentru cazurile prevazute la alin. (1) si (2).
Art. 89.
(1) Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
(2) Actul administrativ prin care se constata, respectiv se aproba suspendarea raportului de serviciu, precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.
(3) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioada determinata, de un functionar public din corpul de rezerva. In situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice, postul poate fi ocupat in baza unui contract individual de munca pe o perioada egala cu perioada suspendarii raporturilor de serviciu.

SECTIUNEA a 3-a
Incetarea raportului de serviciu

Art. 90.
(1) Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici are loc in urmatoarele conditii:
a) de drept;
b) prin acordul partilor, consemnat in scris;
c) prin eliberare din functia publica;
d) prin destituire din functia publica;
e) prin demisie.
(2) Raportul de serviciu inceteaza de drept:
a) la data decesului functionarului public;
b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;
c) daca functionarul public nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 49 lit. a), d) si f);
d) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate a functionarului public;
e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;
f) cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o fapta prevazuta la art. 49 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;
g) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau a functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
h) la data expirarii termenului pe care a fost exercitata, cu caracter temporar, functia publica.
(3) Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face, in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Actul administrativ prin care s-a constatat intervenirea unui caz de incetare de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui.
(4) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, pentru motive neimputabile functionarului public, in urmatoarele cazuri:
a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze;
b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
d) pentru incompetenta profesionala in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea performantelor profesionale individuale;
e) functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 49 lit. g);
f) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute.
(5) Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, pentru motive imputabile functionarului public, in urmatoarele cazuri:
a) ca sanctiune disciplinara, aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;
b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
(6) Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata in scris conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.
(7) Reorganizarea activitatii, in sensul dispozitiilor prezentei legi, consta in mutarea autoritatii sau a institutiei publice in alta localitate ori, in cazul prevazut la alin. (4) lit. b), in modificarea substantiala a atributiilor autoritatii sau institutiei publice, precum si a structurii organizatorice a compartimentelor. Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv.
(8) La incetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu.
(9) La incetarea raportului de serviciu functionarul public isi pastreaza drepturile dobandite in cadrul carierei, cu exceptia cazului in care raportul de serviciu a incetat din motive imputabile acestuia.
(10) Functionarii publici beneficiaza de drepturi din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul in care raporturile de serviciu le-au incetat in conditiile prevazute la:
a) alin. (2) lit. c), cu exceptia cazului in care functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 49 lit. a);
b) alin. (2) lit. e) si h);
c) alin. (4).
Art. 91.
(1) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice, in cazul eliberarii din functia publica pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (4).
(2) In perioada de preaviz conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.
Art. 92.
(1) Functionarii publici pot fi eliberati din functia publica in situatiile prevazute la art. 90 alin. (4) lit. b), c) si e), in cazul in care nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice.
(2) In cazurile prevazute la art. 90 alin. (4) lit. a)-c) si e) autoritatea sau institutia publica are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante.
(3) In cazul in care exista o functie publica vacanta, identificata in perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.
Art. 93.
(1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, astfel:
a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de pana la 50 km de localitatea de domiciliu;
b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea functionarului public.
(2) Redistribuirea functionarilor publici se face pe o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta.
(3) Redistribuirea se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public.
(4) Agentia Nationala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective, Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza, in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla functia publica vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie redistribuit.
(5) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(6) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar.
(7) In cazul in care conducatorii autoritatilor si institutiilor publice refuza incadrarea functionarilor publici in conditiile alin. (6), functionarul public se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.
Art. 94.
(1) Corpul de rezerva este format din functionarii publici care au fost eliberati din functia publica in conditiile art. 90 alin. (4) lit. a)-c) si e) si este gestionat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
(2) Functionarii publici parasesc corpul de rezerva si pierd calitatea de functionar public in urmatoarele situatii:
a) dupa implinirea termenului de 2 ani de la data trecerii in corpul de rezerva;
b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuie intr-o functie publica vacanta corespunzatoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza;
c) angajarea in baza unui contract de munca pe o perioada mai mare de 12 luni;
d) la cererea functionarului public.
Art. 94'1.
(1) In cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, si plata de catre autoritatea sau institutia publica emitenta a actului administrativ a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si recalculate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public.
(2) La solicitarea functionarului public, instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia publica detinuta."

49. Articolele 95, 96 si 97 se abroga.

50. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 98.
Functiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate si institutie publica, in parte, de conducatorul acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici."

51. Articolele 100 si 101 se abroga.

52. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 103.
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, dupa caz, in masura in care nu contravin legislatiei specifice functiei publice."

53. Alineatul (1) al articolului 104 se abroga.

54. Anexa la Legea nr. 188/1999 , cu modificarile si completarile ulterioare, se inlocuieste cu anexa la prezentul titlu.

ART. 14
(1) Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a dispozitiilor prezentei legi.
(2) In termen de 60 de zile de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, autoritatile si institutiile publice vor transmite acesteia datele personale ale functionarilor publici, precum si functiile publice vacante.

ART. 15
(1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentului titlu, cu consultarea si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(2) Prin statutele speciale prevazute la alin. (1) se pot reglementa:
a) drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, altele decat cele prevazute de prezenta lege;
b) functii publice specifice.
(3) In cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice si consulare si politistilor, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevazute la alin. (2), precum si cu privire la cariera.

ART. 16
(1) Autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala au obligatia:
a) de a solicita avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru stabilirea functiilor publice, pana la data de 1 iunie 2003;
b) de a face modificarile corespunzatoare in structura organizatorica si in statele de functii, stabilirea numarului maxim de functii publice, cu respectarea prevederilor prezentei legi, pana la data de 1 iulie 2003;
c) de a face reincadrarea functionarilor publici, conform prevederilor prezentei legi, pana la data de 15 iulie 2003.
(2) Structura organizatorica a autoritatilor si institutiilor publice trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
a) pentru constituirea unui birou este necesar un numar de minimum 5 posturi de executie;
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un numar de minimum 7 posturi de executie;
c) pentru constituirea unei directii este necesar un numar de minimum 15 posturi de executie;
d) pentru constituirea unei directii generale este necesar un numar de minimum 25 de posturi de executie.
(3) In cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala numarul functiilor publice din clasa I este de minimum 70% din numarul total al functiilor publice.
(4) Numarul total al functiilor publice corespunzatoare, in mod cumulat, categoriei inaltilor functionari publici si categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice este de maximum 12% din numarul total al functiilor publice.
(5) La stabilirea numarului maxim al functiilor publice de executie din cadrul autoritatii sau institutiei publice se vor avea in vedere urmatoarele:
a) numarul functiilor publice de executie din grad profesional superior este de maximum 20%;
b) numarul functiilor publice de executie din grad profesional principal este de maximum 40%;
c) numarul functiilor publice de executie din grad profesional asistent este de maximum 30%;
d) numarul functiilor publice de executie din grad profesional debutant este de maximum 10%.
(6) Numarul maxim al functiilor publice de executie, stabilit conform alin. (5), poate fi majorat numai in situatii temeinic justificate de catre autoritatea sau institutia publica respectiva, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

ART. 17
(1) Functionarii publici numiti in functiile publice prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi:
a) numiti in functiile publice prevazute in anexa la prezentul titlu, daca desfasoara una dintre activitatile prevazute la art. 2 alin. (3) si indeplinesc conditiile prevazute la art. 49 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita functiilor publice stabilite conform art. XVI;
b) eliberati din functiile publice detinute, in cazul in care nu indeplinesc conditiile prevazute la lit. a) si conditiile de reincadrare. Acestia vor fi incadrati cu contract individual de munca, in conditiile legii.
(2) Reincadrarea in functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici si categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice se face astfel:
a) in limita functiilor publice prevazute potrivit structurii organizatorice;
b) cu respectarea conditiilor minime de vechime in specialitate si a studiilor necesare exercitarii functiei publice, prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Functionarii publici reincadrati in functii publice conform alin. (2) isi pastreaza functiile publice detinute, daca in termen de maximum 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi au absolvit programele de formare specializata si perfectionare in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie, sau o forma de invatamant postuniversitar, cu durata de minimum un an, in tara sau in strainatate, ori au dobandit titlul stiintific de doctor in specialitatea functiei publice respective.
(4) Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) pot fi reincadrati, potrivit studiilor absolvite, in functii publice de executie, daca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.
(5) Functionarii publici eliberati din functiile publice beneficiaza de drepturi din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

ART. 18
Pentru anul 2003 functionarii publici isi mentin drepturile salariale stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 949 din 24 decembrie 2002.

ART. 19
Functionarilor publici care au absolvit forme de invatamant postuniversitar in specialitatea administratie publica sau care, la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, urmeaza una dintre formele de invatamant mentionate le sunt echivalate aceste studii cu programele de formare si perfectionare in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie.

ART. 20
(1) In mod exceptional, la concursul pentru ocuparea functiei publice de secretar al comunei pot participa si persoane cu studii superioare de alta specialitate decat cea juridica sau administrativa si care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
(2) Daca la concurs nu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), pot candida si persoane care au studii liceale atestate prin diploma de bacalaureat. In aceasta situatie, anual, se va organiza concurs pentru ocuparea functiei de secretar al comunei de catre persoane care indeplinesc conditiile legii.
(3) Secretarii de comune care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare isi pot pastra functia publica, cu obligatia ca in termen de 6 ani sa absolveasca o forma de invatamant superior de lunga durata in specialitatea juridica sau administratie publica, sub sanctiunea eliberarii din functie.

ART. 21
In functiile de prefect si subprefect pot fi numite persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul titlu pentru numirea ca inalt functionar public, incepand cu anul 2006, in mod esalonat, in baza hotararii Guvernului. Pana la acea data functiilor de prefect si subprefect li se aplica regimul juridic prevazut de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 22
Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pana la data de 15 august 2003, datele cuprinse in dosarele profesionale ale functionarilor publici, precum si date privind functiile publice.

ART. 23
La propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin hotarare a Guvernului, se aproba:
a) normele privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
b) normele privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ART. 24
Comisiile de disciplina si comisiile paritare organizate in temeiul Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera legal constituite pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare. Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate, ale Hotararii Guvernului nr. 1.085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, conditiile de evaluare si regulile specifice aplicabile functionarilor publici debutanti si ale Hotararii Guvernului nr. 1.087/2001 privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice se aplica in mod corespunzator.

ART. 25
Prevederile art. 22, art. 29 alin. (1), art. 49'1, art. 52-56, art. 74'1, precum si ale art. 83 alin. (4), referitoare la acordarea indemnizatiei de detasare, din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004.

ART. 26
Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul titlu, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA 1
la titlul III

LISTA cuprinzand functiile publice
I. Functii publice generale:
1. secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
2. consilier de stat;
3. secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
4. prefect;
5. subprefect;
6. secretar general al prefecturii, secretar general al judetului si al municipiului Bucuresti;
7. director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
8. director general adjunct, director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
9. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;
10. director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale;
11. sef serviciu;
12. sef birou;
13. expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor;
14. referent de specialitate;
15. referent.

NOTA:
Functii publice generale, altele decat cele prevazute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

II. Functii publice specifice:
1. arhitect-sef;
2. inspector de concurenta;
3. inspector vamal;
4. inspector de munca;
5. controlor delegat;
6. comisar.

NOTA:
Functii publice specifice, altele decat cele prevazute la pct. II, se pot stabili de autoritatile si institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 113 din Constitutia Romaniei, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 31 martie 2003.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 19 aprilie 2003.
Nr. 161.