Legislatie

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*)
administraţiei publice locale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007
-----------
*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din
18 iulie 2006, şi rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
776 din 13 septembrie 2006, dându-se textelor o noua numerotare.
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 şi,
ulterior adoptării, a mai fost modificată şi completată prin:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art.
152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 738/2001, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;
- Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie 2002;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;
- Legea nr. 141/2004 pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, rectificata în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 410 din 7 mai 2004;
- Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.
CAP. I
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Regimul general al autonomiei locale
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale,
precum şi organizarea şi funcţionarea admnistratiei publice locale.
(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificatii:
a) activităţi de administraţie social-comunitara - acţiunile prin care se
concretizează relaţia autorităţilor administraţiei publice locale cu
asociaţiile de proprietari de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
b) aglomerari urbane - asociaţiile de dezvoltare intercomunitara
constituite pe baza de parteneriat între municipii, altele decât cele
prevăzute la lit. j), şi oraşe, împreună cu localităţile urbane şi rurale
aflate în zona de influenta;
c) asociaţii de dezvoltare intercomunitara - structurile de cooperare cu
personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de
unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun
a unor servicii publice;
d) autorităţi deliberative - consiliul local, consiliul judeţean,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
e) autorităţi executive - primării comunelor, oraşelor, municipiilor, ai
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general
al municipiului Bucureşti şi preşedintele consiliului judeţean;
f) consilii locale - consilii comunale, orăşeneşti, municipale şi
consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
g) organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de
interes local sau judeţean - denumirea generica ce include:
1. instituţii publice şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare instituţii şi
servicii publice de interes local sau judeţean;
2. societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau reorganizate
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare
societăţi comerciale şi regii autonome de interes local sau judeţean;
3. asociaţii de dezvoltare intercomunitara;
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acorda
servicii sociale în condiţiile prevăzute de lege;
5. asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate
publica, în condiţiile legii;
6. operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau
judeţene;
h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele
municipiului Bucureşti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale căror
delimitare şi organizare se fac prin lege;
i) unităţi administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi judeţe; în
condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate municipii;
j) zona metropolitana - asociaţia de dezvoltare intercomunitara
constituită pe baza de parteneriat între capitala României sau municipiile de
rangul I şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediata.
ART. 2
(1) Administraţia publica în unităţile administrativ-teritoriale se
organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării,
autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilităţii
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării
cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere
caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.
ART. 3
(1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a
autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona,
în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă,
treburile publice, în condiţiile legii.
(2) Acest drept se exercita de consiliile locale şi primari, precum şi de
consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin
vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitatii de a recurge la
consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de
participare directa a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.
(4) Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din
unitatea administrativ-teritorială.
ART. 4
(1) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind
exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege.
(2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competentele şi
atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin
comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz.
ART. 5
(1) Autorităţile administraţiei publice locale exercita, în condiţiile
legii, competente exclusive, competente partajate şi competente delegate.
(2) Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale
dreptul ca, în limitele legii, sa aibă iniţiative în toate domeniile, cu
excepţia celor care sunt date în mod expres în competenta altor autorităţi
publice.
ART. 6
(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din
comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel
judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii,
responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor
întregului judeţ.
(2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi
consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar,
pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
ART. 7
Descentralizarea competentelor către autorităţile administraţiei publice
locale se face cu respectarea principiilor şi regulilor prevăzute de Legeacadru
a descentralizării.*)
----
*) Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.
ART. 8
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de
adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod
direct, potrivit legii.
(2) Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice
locale sunt:
a) Asociaţia Comunelor din România;
b) Asociaţia Oraşelor din România;
c) Asociaţia Municipiilor din România;
d) Uniunea Nationala a Consiliilor Judeţene din România;
e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
ART. 9
(1) În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele,
municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care
autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi
le utilizează pentru îndeplinirea competentelor şi atribuţiilor ce le revin,
în condiţiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei
publice locale trebuie sa fie corelate cu competentele şi cu atribuţiile
prevăzute de lege.
ART. 10
Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz,
dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publica sau
privată ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate
cu principiul autonomiei locale.
ART. 11
(1) Doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca,
în limitele competentelor autorităţilor lor deliberative şi executive, sa
coopereze şi sa se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de
dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridică, de drept privat şi de
utilitate publica. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitara sunt de
utilitate publica, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.
(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitara se constituie în condiţiile
legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes
zonal sau regional ori al furnizarii în comun a unor servicii publice. Zonele
metropolitane şi aglomerarile urbane constituite cu acordul expres al
consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca
scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes
comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale componente isi păstrează autonomia locală, în
condiţiile legii.
(3) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele
competentelor autorităţilor lor deliberative şi executive, sa coopereze şi sa
se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, în
condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilor
judeţene, după caz.
(4) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile
administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi
internaţionale, în condiţiile legii.
ART. 12
(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitara se finanţează prin
contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
(2) Guvernul sprijină asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin
programe naţionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanţate anual prin
bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct în cadrul bugetului Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii privind finanţele publice
locale.
(3) Consiliile judeţene pot iniţia şi derula programe judeţene de
dezvoltare, finanţate din bugetul local al judeţului şi prevăzute distinct în
cadrul acestuia.
ART. 13
(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitara sunt conduse de un consiliu
de administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativteritoriale
componente, desemnaţi de consiliul local sau de consiliul
judeţean, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului
judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau judeţeni, după
caz.
(2) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul
majorităţii membrilor săi.
(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraţie
poate infiinta un aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de
dezvoltare intercomunitara.
(4) Organizarea şi modul de funcţionare a consiliului de administraţie şi
a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul
asociaţiei de dezvoltare intercomunitara, aprobate prin hotărârile
consiliilor locale, respectiv judeţene asociate.
ART. 14
Unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot
participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea
unor programe de dezvoltare zonala sau regionala, în baza hotărârilor
adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în condiţiile legii.
ART. 15
(1) Unităţile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontiera
pot încheia între ele înţelegeri de cooperare transfrontaliera cu structuri
similare din statele vecine, în condiţiile legii.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv
preşedinţii consiliilor judeţene, transmit Ministerului Afacerilor Externe,
spre avizare conformă, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care acestea
intenţionează sa le încheie cu unităţile administrativ-teritoriale din alte
tari, înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau
judeţene, după caz.
(3) Prin înţelegerile de cooperare transfrontaliera pot fi create şi pe
teritoriul României organisme care sa aibă, potrivit dreptului intern,
personalitate juridică. Aceste organisme nu au, în sensul prezentei legi,
competente administrativ-teritoriale.
(4) Unităţile administrativ-teritoriale care au încheiat înţelegeri de
cooperare transfrontaliera au dreptul sa participe în alte state la
organismele create prin respectivele înţelegeri, în limita competentelor ce
le revin, potrivit legii.
ART. 16
(1) Initiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a
se asocia cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de
a adera la o asociaţie internationala a unităţilor administrativ-teritoriale
va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
(2) Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care unităţile
administrativ-teritoriale intenţionează sa le încheie cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte tari vor fi transmise spre avizare
Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preşedinţii
consiliilor judeţene, înainte de supunerea lor spre adoptare de către
consiliile locale sau consiliile judeţene, după caz.
(3) Avizele prevăzute la alin. (2) trebuie emise în termen de 30 de zile
de la primirea solicitării. În caz contrar se va considera ca nu sunt
obiecţii şi proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului
local sau judeţean interesat.
(4) Responsabilitatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de
unităţile administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora.
ART. 17
Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării
cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale
pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor
organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes
local sau judeţean, în condiţiile legii.
ART. 18
Controlul administrativ şi controlul financiar al activităţii
autorităţilor administraţiei publice locale se exercita în limitele şi în
condiţiile prevăzute de lege.
ART. 19
În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând
minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor,
autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în
subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigura
folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu
prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale
la care România este parte.
ART. 20
(1) Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi
administrativ-teritoriale în care se exercita autonomia locală şi în care se
organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.
(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.
(3) Unele oraşe pot fi declarate municipii, în condiţiile legii.
(4) În municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale
căror delimitare şi organizare se fac potrivit legii.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale se pot constitui şi în
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autorităţi
exercita atribuţiile prevăzute la art. 81 şi, respectiv, la art. 83, care se
aplica în mod corespunzător.
ART. 21
(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept
public, cu capacitate juridică deplina şi patrimoniu propriu. Acestea sunt
subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare
fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie,
precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt
titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind
administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care
acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, în condiţiile legii.
(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate,
după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.
(3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate
imputernici o persoana cu studii superioare juridice de lungă durata din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului
judeţean, sau un avocat care sa reprezinte interesele unităţii administrativteritoriale,
precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale
respective, în justiţie.
(4) Unitatea administrativ-teritorială are dreptul sa beneficieze de
acoperirea cheltuielilor de judecata stabilite în baza hotărârii instanţei de
judecata, inclusiv în situaţia în care reprezentarea în justiţie este
asigurata de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului,
respectiv al consiliului judeţean.
(5) Despăgubirile primite de unităţile administrativ-teritoriale în urma
hotărârilor pronunţate de instanţele de judecata se constituie în venituri la
bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie sa le plătească unitatea
administrativ-teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanta de
judecata şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
ART. 22
Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor
se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale
acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea
prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective
prin referendum, care se organizează potrivit legii.
SECŢIUNEA a 2-a
Autorităţile administraţiei publice locale
ART. 23
(1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia
locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale,
orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primării, ca
autorităţi executive. Consiliile locale şi primării se aleg în condiţiile
prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale.
(2) Consiliile locale şi primării funcţionează ca autorităţi ale
administraţiei publice locale şi rezolva treburile publice din comune, oraşe
şi municipii, în condiţiile legii.
ART. 24
În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a
administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor
comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice
de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales în condiţiile legii pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
ART. 25
Alesii locali sunt primarul, consilierii locali şi consilierii judeţeni.
În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o
funcţie de autoritate publica, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu
privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul
autorităţii de stat.
ART. 26
(1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului
judeţean este de 4 ani. Mandatul se exercita în condiţiile legii.
(2) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul ales în
cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judeţean,
respectiv a vacantei postului de primar, încheie mandatul precedentei
autorităţi a administraţiei publice locale.
(3) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul, aleşi în
urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale sau în urma
dizolvării unor consilii, respectiv vacantarii unor posturi de primari, isi
exercita mandatul numai pana la organizarea următoarelor alegeri locale
generale.
ART. 27
În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei
publice locale au dreptul sa instituie şi sa perceapă impozite şi taxe
locale, sa elaboreze şi sa aprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii.
CAP. II
Consiliile locale
SECŢIUNEA 1
Constituirea consiliului local
ART. 28
Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de
legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
ART. 29
(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al
prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau
municipiului, raportat de Institutul Naţional de Statistica la data de 1
ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care
preceda alegerile, după cum urmează:
*T*
─────────────────────────────────────────────────────────
Numărul locuitorilor comunei, Numărul
oraşului sau ai municipiului consilierilor
─────────────────────────────────────────────────────────
- pana la 3.000 9
- între 3.001 şi 5.000 11
- între 5.001 şi 10.000 13
- între 10.001 şi 20.000 15
- între 20.001 şi 50.000 17
- între 50.001 şi 100.000 19
- între 100.001 şi 200.000 21
- între 200.001 şi 300.000 23
- între 300.001 şi 400.000 25
- peste 400.000 27
─────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
(2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 31 de
consilieri locali.
(3) Numărul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti se stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor sectoarelor
respective, potrivit alin. (1).
ART. 30
(1) Validarea alegerii consilierilor se face de către judecătoria în raza
căreia se afla unitatea administrativ-teritorială, de către un judecător
desemnat de preşedintele instanţei. Cererea de validare a consilierilor
locali se depune în termen de 3 zile de la data constatării rezultatelor
alegerilor, în condiţiile legii.
(2) Cererea introdusă potrivit alin. (1) se judeca în şedinţa publica,
fără citarea părţilor.
(3) Cererea se judeca de urgenta şi cu precădere, în termen de 10 zile de
la data depunerii, prin hotărâre executorie.
(4) Hotărârea prevăzută la alin. (3) estre supusă căilor de atac
prevăzute în cadrul procedurii contencioase, instanta pronunţându-se în
termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, după
caz.
(5) Invalidarea mandatului intervine în cazul în care se constata
încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a
făcut prin frauda electorală, constatată în condiţiile legii.
(6) Pentru validarea mandatelor candidaţilor declaraţi supleanţi este
aplicabilă aceeaşi procedura. Pot fi validati numai candidaţii declaraţi
supleanţi care, la data validării, fac dovada faptului ca sunt înscrişi în
partidul politic, alianta politica sau alianta electorală pe a carei lista au
candidat în alegeri.
ART. 31
(1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 25 de zile de la
data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor locali aleşi şi
validati în funcţie se face de către prefect, în maximum 5 zile de la
pronunţarea hotărârii de validare, în condiţiile art. 30. La şedinţa de
constituire participa prefectul sau reprezentantul sau, precum şi primarul
sau, după caz, candidatul declarat câştigător la alegerile pentru funcţia de
primar.
(2) Şedinţa se desfăşoară în condiţii legale dacă participa cel puţin
majoritatea consilierilor locali aleşi şi validati. În cazul în care nu se
poate asigura aceasta majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi
condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua
convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o noua
convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia
convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor locali, instanta va
declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor locali aleşi care au
lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocări. Sesizarea instanţei se
face de către prefect în maximum 3 zile de la data şedinţei, pe baza
procesului-verbal al şedinţei, întocmit de secretarul unităţii administrativteritoriale.
Hotărârea instanţei se pronunţa în maximum 3 zile de la primirea
sesizării din partea prefectului şi poate fi atacată cu recurs la instanta
competenta. În cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii
de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi
respective, potrivit legii, se organizează alegeri parţiale pentru
completare, în termen de 90 de zile.
(4) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în varsta
consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenta
de specialitate a secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care
întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei.
(5) Absenta consilierilor locali de la şedinţa de constituire este
considerată motivată dacă se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza
unei boli sau a unor evenimente de forta majoră care au făcut imposibila
prezenta acestora.
ART. 32
(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în fata
consiliului local următorul jurământ în limba romana: "Jur sa respect
Constituţia şi legile tarii şi sa fac, cu buna-credinţa, tot ceea ce sta în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului,
municipiului, judeţului)... Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Consilierii locali care refuza sa depună jurământul sunt consideraţi
demisionaţi de drept.
(3) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
ART. 33
În cazul în care consilierul local declarat ales renunţa la mandat
înainte de validare sau refuza sa depună jurământul, se supune validării
mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a aliantei
politice sau a aliantei electorale respective, dacă pana la validarea
mandatului partidele şi aliantele politice confirma în scris apartenenţa la
partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu
supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub
jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în
termen de 90 de zile.
ART. 34
(1) După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local,
consilierii locali depun jurământul prevăzut la art. 32.
(2) Consiliul local se declara legal constituit, dacă majoritatea
consilierilor locali validati au depus jurământul. Constituirea consiliului
local se constata prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor
locali validati.
ART. 35
(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre
membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii
consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţa, pe o perioada de
cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile
adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din
funcţie, la initiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor
locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile consiliului local
ART. 36
(1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege
în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau
centrale.
(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei,
oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al
comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi
extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul
local:
a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aproba, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea,
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum
şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la
societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul
local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin
emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale,
în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice
pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu
a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi
conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare
europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru
serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul
local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea
bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz,
precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în
condiţiile legii;
c) avizează sau aproba, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare
a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de străzi, de
pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul
local:
a) asigura, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri
aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situaţiile de urgenta;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor
naturale;
11. dezvoltarea urbana;
12. evidenta persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz
natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi
transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitara;
17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor
naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii,
personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la
şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de
interes local;
e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea
locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în
administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la
şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de
interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul
local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romane sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau
municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte
unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi
aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine
cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau
municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se
stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin
lege.
ART. 37
Persoanele împuternicite sa reprezinte interesele unităţii administrativteritoriale
în societăţi comerciale, regii autonome de interes local,
asociaţii de dezvoltare intercomunitara şi alte organisme de cooperare sau
parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile
legii, respectându-se configuraţia politica de la ultimele alegeri locale.
SECŢIUNEA a 3-a
Funcţionarea consiliului local
ART. 38
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofa.
(2) Consiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la
data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
ART. 39
(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la
convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la
cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor
consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul
secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte
şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele
extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie
consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.
(4) În caz de forta majoră şi de maxima urgenta pentru rezolvarea
intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte
situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.
(5) În invitaţia la şedinţa se vor preciza data, ora, locul desfăşurării
şi ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunostinta
locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt
mijloc de publicitate.
(7) În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi
naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se
aduce la cunostinta publica şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând
minorităţii respective.
(8) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al
şedinţei.
ART. 40
(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenta
majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(2) Prezenta consilierilor locali la şedinţa este obligatorie. Cazurile
în care absenta este motivată se stabilesc prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local. Consilierul local care absentează nemotivat
de doua ori consecutiv este sancţionat, în condiţiile regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliului local.
ART. 41
Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţa,
ales în condiţiile prevăzute la art. 35.
ART. 42
(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba romana.
În consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei
minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o cincime din numărul total, la
şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se
va asigura, prin grija primarului, traducerea în limba romana. În toate
cazurile, documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba romana.
(3) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care
şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un procesverbal,
semnat de preşedintele de şedinţa şi de secretarul unităţii
administrativ-teritoriale.
(4) Preşedintele de şedinţa, împreună cu secretarul unităţii
administrativ-teritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea
veridicitatii celor consemnate.
(5) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare
procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în
cadrul şedinţei, sa conteste conţinutul procesului-verbal şi sa ceara
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(6) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa se
depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat,
semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţa şi de secretar, după aprobarea
procesului-verbal.
(7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii
administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe
pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesuluiverbal
al şedinţei.
ART. 43
(1) Ordinea de zi a şedinţelor se aproba de consiliul local, la
propunerea celui care, în condiţiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului.
Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care
nu pot fi amânate pana la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii
consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe
proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă
acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 44.
(2) În cazul neaprobarii ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin.
(1), nu se acorda indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa
respectiva.
ART. 44
(1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei
consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea
proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu
excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4).
(2) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de
30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se considera implicit
favorabile.
ART. 45
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adopta
hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în
care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o
alta majoritate.
(2) Se adopta cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie
următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana,
regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistica a
localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi
publice, cu persoane juridice romane sau străine.
(3) Hotărârile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din
numărul total al consilierilor locali în funcţie.
(4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după doua şedinţe consecutive,
care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va
desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget,
dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri sa fie luate prin vot
secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate
întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de
votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local.
(6) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de
primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei
care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale
şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
ART. 46
(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor
consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, sotie, afini sau rude
pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema
supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor
alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de către instanta de
contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoana
interesată.
ART. 47
Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţa, ales
în condiţiile prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate,
de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţa lipseşte sau
refuza sa semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri
locali.
ART. 48
(1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna
hotărârea în cazul în care considera ca aceasta este ilegala. În acest caz,
va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată, care va
fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile
consiliului local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de
10 zile lucrătoare de la data adoptării.
(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la
legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un
registru special destinat acestui scop.
ART. 49
(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de
la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data
comunicării.
(2) Aducerea la cunostinta publica a hotărârilor cu caracter normativ se
face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
ART. 50
În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei
minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor
hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunostinta publica şi în limba
maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele cu caracter
individual se comunica, la cerere, şi în limba maternă.
ART. 51
(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul
colectivităţii locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al
aparatului de specialitate, sa pună la dispoziţie consilierilor locali, la
cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile
necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, sa
organizeze periodic intalniri cu cetăţenii şi sa acorde audiente.
(4) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi sa
prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija
secretarului.
(5) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor
de specialitate, consilierul local primeşte o indemnizaţie stabilită în
condiţiile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le
efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii.
(7) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei
prevăzute la alin. (5) şi a cotei în care se face decontarea conform
prevederilor alin. (6), în concordanta cu posibilităţile de finanţare.
ART. 52
La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de
vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii
acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului,
secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de
responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate,
invitate de primar.
ART. 53
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile
locale sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc.
(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local
de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei
familii, convocată şi organizată de primar şi desfasurata în prezenta
primarului sau viceprimarului.
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaţii săteşti
vor fi invitaţi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4) Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzător,
prevederile art. 51 alin. (5) şi (6).
ART. 54
(1) După constituire consiliul local isi organizează comisii de
specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate isi aleg câte un preşedinte şi un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de
hotărâre din domeniul lor de activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul
majorităţii membrilor lor.
(6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate
se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local, respectându-se configuraţia politica rezultată în urma alegerilor
locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau la
initiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiza şi verificare,
pe perioada determinata. Componenta comisiei speciale de analiza şi
verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia
se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează
în limitele stabilite prin hotărâre.
SECŢIUNEA a 4-a
Dizolvarea consiliului local
ART. 55
(1) Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local.
Consiliul local se dizolva de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de doua luni consecutiv;
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio
hotărâre;
c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub
jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale
sau orice alta persoana interesată sesizează instanta de contencios
administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanta
analizează situaţia de fapt şi se pronunţa cu privire la dizolvarea
consiliului local. Hotărârea instanţei este definitiva şi se comunica
prefectului.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în
condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în
acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de
vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3)
se suporta din bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o
comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al
prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al
consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a carei jurisdicţie
se afla unitatea administrativ-teritorială în cauza. Secretarul comisiei este
asigurat de instituţia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin
jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot.
Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat
în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor
valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se
face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen
de maximum 90 de zile de la rămânerea definitiva şi irevocabilă a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după
caz, de la validarea rezultatului referendumului.
(8) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenta
acestuia, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele
curente ale comunei, oraşului sau municipiului, potrivit competentelor şi
atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.
(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau din
initiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali,
funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioada determinata. Componenta
comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii
acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele
comisiilor mixte sunt publice.
SECŢIUNEA a 5-a
Suspendarea mandatului de consilier local
ART. 56
(1) Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai în cazul în
care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunica
de îndată de către instanta de judecata prefectului care, prin ordin,
constata suspendarea mandatului.
(2) Suspendarea durează pana la încetarea situaţiei prevăzute la alin.
(1). Ordinul de suspendare se comunica de îndată consilierului local.
(3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a
fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.
CAP. III
Primarul şi viceprimarul
ART. 57
(1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar,
iar municipiile resedinta de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în
condiţiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi inlocuitorul de drept al
acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în
funcţie, din rândul membrilor acestuia.*)
----
*) Sintagma "membrilor acestuia" se referă la consilierii locali, membri
ai consiliului local.
(4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul
local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie,
la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali
în funcţie.
(5) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie
lunară, ca unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei
de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru
stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul
salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în
munca şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime în munca şi în specialitatea
studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul isi păstrează statutul
de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
ART. 58
Validarea mandatului primarului se face potrivit prevederilor art. 30
alin. (1)-(5), care se aplica în mod corespunzător.
ART. 59
(1) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la
cunostinta prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului
local sau, după caz, într-o şedinţa extraordinară, de către un judecător
desemnat de preşedintele judecătoriei.
(2) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea
prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de
maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii
definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.
ART. 60
(1) Primarul depune în fata consiliului local jurământul prevăzut la art.
32 alin. (1).
(2) Primarul care refuza sa depună jurământul este considerat demisionat
de drept.
ART. 61
(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publica.
(2) Primarul asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a
legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor
Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi
acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter
normativ ale ministrilor, ale celorlalţi conducatori ai autorităţilor
administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor
consiliului judeţean, în condiţiile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenta sa prin
actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de
specialitate, pe care îl conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe
compartimente functionale, în condiţiile legii. Compartimentele functionale
ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
ART. 62
(1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile
cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori
străine, precum şi în justiţie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfa în culorile drapelului
naţional al României.
(3) Eşarfa va fi purtata, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii,
ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.
(4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
ART. 63
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în
condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer
de stare civilă şi de autoritate tutelara şi asigura funcţionarea serviciilor
publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor, referendumului şi a recensamantului. Primarul îndeplineşte şi
alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual
privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi
informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială
şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării
consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de
împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii
administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare
fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului
social principal, cat şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate
prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de
urgenta;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a
activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice,
inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local
prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din
patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în
condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate,
precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes
local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune
aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor
acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenta sa prin
lege şi alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformarii cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în
domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile
furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul
colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din
unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi
criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în
condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat
contractul de management.
ART. 64
(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelara şi de ofiţer de
stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la
recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor
de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege,
primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în
care a fost ales.
(2) În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în
condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce
îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 65
Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara pot fi
delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor
funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competente în acest
domeniu, potrivit legii.
ART. 66
(1) Primării comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi
aprobate, un consilier personal. Primării oraşelor, municipiilor şi ai
municipiilor resedinta de judeţ pot infiinta, în limita numărului maxim de
posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum 3 persoane la oraşe şi municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judeţ.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie
de către primar.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) isi desfăşoară activitatea în baza
unui contract individual de munca pe durata determinata, încheiat în
condiţiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin
dispoziţie a primarului.
ART. 67
(1) Primarul general al municipiului Bucureşti, asimilat demnitarului,
poate infiinta în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul
primarului general, compartiment distinct, care cuprinde următoarele funcţii
de execuţie de specialitate: directorul de cabinet, 3 asistenţi de cabinet, 8
consilieri personali, 2 secretari personali şi 2 curieri personali.
(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al
municipiului Bucureşti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la
Ordonanta Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda
în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza
pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat
potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 323/2006.
ART. 68
(1) În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu
caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt
aduse la cunostinta publica sau după ce au fost comunicate persoanelor
interesate, după caz.
(2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplica în mod
corespunzător.
ART. 69
(1) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercita pana la depunerea
jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi
prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturala,
dezastru sau sinistru deosebit de grav.
(2) Mandatul primarului încetează de drept în condiţiile legii statutului
aleşilor locali, precum şi în următoarele situaţii:
a) dacă acesta se afla în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită
unei boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în
bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
b) dacă acesta nu isi exercita, în mod nejustificat, mandatul timp de 45
de zile consecutiv.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de
încetarea mandatului primarului.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de
contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.
(5) Instanta de contencios administrativ este obligată sa se pronunţe în
termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai
efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitiva şi irevocabilă.
(6) Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de
Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizează în termen de
maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) sau de la
data pronunţării hotărârii instanţei, în condiţiile alin. (5).
ART. 70
(1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui
referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condiţiile
legii, conform procedurii prevăzute la art. 55 alin. (3)-(7).
(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca
urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei,
oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a
intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitarii
atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le
exercita ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi
prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale
cărţii de identitate şi semnatura olografă ale cetăţenilor care au solicitat
organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitată, în scris, de
cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie
realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau
municipiului.
ART. 71
(1) Mandatul primarului se supenda de drept numai în cazul în care acesta
a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunica de îndată
de către instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata
suspendarea mandatului.
(2) Ordinul de suspendare se comunica de îndată primarului.
(3) Suspendarea durează pana la încetarea situaţiei prevăzute la alin.
(1).
(4) Dacă primarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta
are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale
corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica şi viceprimarului.
ART. 72
(1) În caz de vacanta a funcţiei de primar, precum şi în caz de
suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin
prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul
dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al
majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega,
prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini
temporar atribuţiile viceprimarului.
(3) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp,
atât primarul, cat şi viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier
local care va îndeplini atât atribuţiile primarului, cat şi pe cele ale
viceprimarului, pana la încetarea suspendării.
(4) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cat şi
cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin.
(1) şi (2) aplicându-se pana la alegerea unui nou primar. Data organizării
alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de Guvern, la propunerea
prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la
vacantarea funcţiei de primar.
CAP. IV
Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de
specialitate al primarului
ART. 73
Consiliile locale pot infiinta şi organiza instituţii şi servicii publice
de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului
şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita
mijloacelor financiare de care dispun.
ART. 74
(1) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se fac de conducătorii
acestora, în condiţiile legii.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de
specialitate al primarului se fac de primar, în condiţiile legii.
ART. 75
Functionarii din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes
local şi din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucura de
stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
ART. 76
(1) În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice
locale se foloseşte limba romana.
(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând
unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor,
în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul
de specialitate şi organismele subordonate consiliului local, aceştia se pot
adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul
atât în limba romana, cat şi în limba maternă.
(3) În condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii
privind relaţii cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc limba
maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura
inscriptionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub
autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba
maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, în condiţiile
prevăzute la alin. (2).
(5) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba romana.
ART. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi
aparatul de specialitate al primarului constituie o structura funcţională cu
activitate permanenta, denumita primăria comunei, oraşului sau municipiului,
care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile
primarului, solutionand problemele curente ale colectivităţii locale.
CAP. V
Administraţia publica a municipiului Bucureşti
ART. 78
Municipiul Bucureşti este organizat în 6 subdiviziuni administrativteritoriale,
numite sectoare.
ART. 79
(1) Sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar şi un viceprimar,
iar municipiul Bucureşti are un primar general şi 2 viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureşti se
face de preşedintele Tribunalului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi.
ART. 80
Autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bucureşti sunt
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale
sectoarelor, ca autorităţi deliberative, precum şi primarul general al
municipiului Bucureşti şi primării sectoarelor, ca autorităţi executive,
alese în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale.
ART. 81
(1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se
constituie, funcţionează şi pot fi dizolvate în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplica în mod
corespunzător.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercita, în
principal, următoarele atribuţii:
a) aleg, din rândul consilierilor, consilierul care conduce şedinţele
consiliului, precum şi un viceprimar; aceştia isi păstrează calitatea de
consilier;
b) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
c) avizează studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială,
de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea
la programe de dezvoltare regionala şi zonala, în condiţiile legii, pe care
le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d) aproba bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de
utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exerciţiului
bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în
condiţiile legii;
e) aproba, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama,
statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate şi ale serviciilor publice de
interes local.
f) administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publica sau
privată a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului
General al Municipiului Bucureşti;
g) hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor
publice de sub autoritatea lor, în condiţiile legii;
h) înfiinţează instituţii, societăţi comerciale şi servicii publice;
instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de
organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice, precum
şi pentru societăţile comerciale pe care le înfiinţează sau care se afla sub
autoritatea lor; numesc şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii,
conducătorii instituţiilor publice şi ai serviciilor publice de interes
local;
i) aproba, în condiţiile legii, planurile urbanistice zonale şi de
detaliu ale sectoarelor, pe care le comunica Consiliului General al
Municipiului Bucureşti; aproba, în limitele competentelor lor, documentaţiile
tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigura
condiţiile necesare pentru realizarea lor, în concordanta cu prevederile
planului urbanistic general al municipiului Bucureşti şi ale regulamentului
aferent;
j) asigura, potrivit competentelor lor, condiţiile necesare bunei
funcţionari a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate,
cultura, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, de interes local;
urmăresc şi controlează activitatea acestora;
k) contribuie la organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale,
artistice, sportive şi de agrement;
l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea
Poliţiei Comunitare şi propune măsuri de imbunatatire a acesteia;
m) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului, în scopul creşterii
calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi
punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor şi
a rezervaţiilor naturale;
n) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenta socială,
asigura protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare;
aproba criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi
asigura funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
o) înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri
de distractie, baze sportive şi asigura buna funcţionare a acestora;
p) hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu autorităţi ale
administraţiei publice locale din ţara sau din străinătate, precum şi
aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
q) hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romane sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi
parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
r) asigura libertatea comerţului şi încurajează libera initiativa, în
condiţiile legii;
s) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.
(3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) pot fi
exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercita şi alte atribuţii
stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului
Bucureşti.
ART. 82
Consiliul General al Municipiului Bucureşti se constituie, funcţionează
şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru
consiliile locale, care se aplica în mod corespunzător.
ART. 83
(1) Primării şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti
funcţionează în condiţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru
primării şi viceprimarii comunelor şi oraşelor şi îndeplinesc atribuţiile
stabilite de lege pentru aceştia, cu excepţia celor referitoare la
consultarea populaţiei prin referendum, organizat pentru soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit, şi la măsurile prevăzute de lege
pentru desfăşurarea adunărilor publice, care se exercita numai de primarul
general al municipiului Bucureşti.
(2) Primarilor şi viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti li se
aplica în mod corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire la
suspendare şi demitere.
(3) Primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti funcţionează
şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru
primării şi viceprimarii comunelor şi oraşelor, care se aplica în mod
corespunzător.
(4) Primarului general şi viceprimarilor municipiului Bucureşti li se
aplica în mod corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire la
suspendare şi demitere.
ART. 84
Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi secretarului general
al municipiului Bucureşti le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile
cap. X.
ART. 85
Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile
cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii şi pentru
autorităţile administraţiei publice locale organizate în sectoarele
municipiului Bucureşti.
ART. 86
(1) Primarul general al municipiului Bucureşti împreună cu primării
sectoarelor municipiului Bucureşti se întrunesc cel puţin o data pe luna, la
convocarea primarului general sau la propunerea a cel puţin 3 primari de
sectoare. La şedinţe se analizează modul în care sunt duse la îndeplinire
hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu
caracter normativ ale primarului general şi se prezintă informări reciproce
privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avându-se în vedere
corelarea unor activităţi necesare în vederea bunei funcţionari a
administraţiei municipiului Bucureşti. La şedinţe participa de drept şi
prefectul municipiului Bucureşti.
(2) Primării sectoarelor participa de drept la şedinţele Consiliului
General al Municipiului Bucureşti şi pot avea intervenţii la dezbaterea
problemelor aflate pe ordinea de zi.
(3) La şedinţele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti
pot participa preşedinţii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale
de sector.
(4) Preşedinţii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de
sector au dreptul sa intervină la discuţii, fără a avea drept de vot.
CAP. VI
Consiliul judeţean
SECŢIUNEA 1
Constituirea şi componenta consiliului judeţean
ART. 87
(1) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale,
constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor
comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice
de interes judeţean.
(2) Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin
vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.
ART. 88
Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al
prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor judeţului, raportat de
Institutul Naţional de Statistica la data de 1 ianuarie a anului în curs sau,
după caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, după cum
urmează:
*T*
──────────────────────────────────────────────────────
Numărul Numărul
locuitorilor judeţului consilierilor
──────────────────────────────────────────────────────
- pana la 350.000 31
- între 350.001 - 500.000 33
- între 500.001 - 650.000 35
- peste 650.000 37
──────────────────────────────────────────────────────
*ST*
ART. 89
Pentru validarea mandatelor consilierilor judeţeni se aplica în mod
corespunzător procedura prevăzută la art. 30, instanta competenta fiind
tribunalul.
ART. 90
La constituirea consiliului judeţean se aplica în mod corespunzător
dispoziţiile art. 31-35.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile consiliului judeţean
ART. 91
(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de
atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala;
f) alte atribuţii prevăzute de lege.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul
judeţean:
a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, un preşedinte şi doi
vicepreşedinţi;
b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii
publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea
regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii;
c) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean;
d) exercita, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii
autonome, în condiţiile legii;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în
condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul
judeţean:
a) aproba, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul
propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aproba, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea
şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica
locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile
legii;
c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
d) adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială
şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile
locale; dispune, aproba şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile
administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile
necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a
teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistica generală a
acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte
modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei
publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate;
f) aproba documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii
de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul
judeţean:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea
bunurilor proprietate publica a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor
publice de interes judeţean, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii;
c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes
judeţean.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul
judeţean:
a) asigura, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri
aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situaţiile de urgenta;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor
naturale;
11. evidenta persoanelor;
12. podurile şi drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate publica de interes judeţean,
precum şi alimentarea cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenta sa prin
lege;
d) acorda consultanţa în domenii specifice, în condiţiile legii,
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul
judeţean:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romane ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii
sau proiecte de interes public judeţean;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, infratirea judeţului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte
unităţi administrativ-teritoriale din ţara ori din străinătate, precum şi
aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
ART. 92
Persoanele împuternicite sa reprezinte interesele unităţii administrativteritoriale
în societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean,
asociaţii de dezvoltare intercomunitara şi alte organisme de cooperare sau
parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, în
condiţiile legii, respectând configuraţia politica rezultată după alegerile
locale.
SECŢIUNEA a 3-a
Funcţionarea consiliului judeţean
ART. 93
(1) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofa.
(2) Consiliul judeţean isi exercita mandatul de la data constituirii pana
la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
ART. 94
(1) Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţa ordinară în fiecare luna,
la convocarea preşedintelui consiliului judeţean.
(2) Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori
de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei
treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului,
adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care
necesita adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau
înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor
sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.
(3) Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul
secretarului general al judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor
ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare.
(4) În caz de forta majoră şi de maxima urgenta pentru rezolvarea
intereselor locuitorilor judeţului convocarea consiliului judeţean se face de
îndată.
(5) În invitaţia la şedinţa se vor preciza data, ora, locul desfăşurării
şi ordinea de zi a acesteia.
(6) În situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se afla în
imposibilitatea de a convoca consiliul în şedinţa ordinară, aceasta se va
face de către vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107.
(7) Ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean se aduce la cunostinta
locuitorilor judeţului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de
publicitate.
(8) În judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au
o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la
cunostinta publica şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii
respective.
(9) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al
şedinţei.
ART. 95
(1) Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenta
majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(2) Prezenta consilierilor judeţeni la şedinţa este obligatorie. Cazurile
în care se considera ca absenta este determinata de motive temeinice se vor
stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
judeţean. În situaţia în care un consilier judeţean absentează de doua ori
consecutiv fără motive temeinice, el poate fi sancţionat în condiţiile
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean.
ART. 96
(1) Şedinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedinte sau, în
lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107.
(2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele
desemnat în condiţiile art. 107, şedinţa va fi condusă de celălalt
vicepreşedinte sau de un consilier judeţean, ales cu votul majorităţii
consilierilor judeţeni prezenţi.
ART. 97
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adopta
hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în
care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o
alta majoritate.
(2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean
sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun,
cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al
serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
(3) Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de
vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se
contrasemnează de secretarul judeţului.
ART. 98
Dispoziţiile art. 42-46, 48-52 şi ale art. 54 se aplica în mod
corespunzător.
ART. 99
(1) Consiliul judeţean se dizolva de drept în condiţiile art. 55 alin.
(1) sau prin referendum judeţean.
(2) Secretarul judeţului sau orice alta persoana interesată sesizează
instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la
alin. (1). Instanta analizează situaţia de fapt şi se pronunţa cu privire la
dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea instanţei este definitiva şi se
comunica prefectului.
(3) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin referendum judeţean,
organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a
cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 20% din numărul
cetăţenilor cu drept de vot, înscrişi pe listele electorale ale unităţii
administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3)
se suporta din bugetul judeţean.
(5) Referendumul judeţean este organizat, în condiţiile legii, de o
comisie compusa din prefect, un reprezentant al consiliului judeţean desemnat
prin hotărâre a consiliului judeţean şi un judecător de la tribunal.
Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin
jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot.
Activitatea consiliului judeţean încetează înainte de termen dacă s-au
pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al
voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean
se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în
termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitiva şi irevocabilă a
hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului
judeţean sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului.
(8) Pana la constituirea noului consiliu judeţean, problemele curente ale
administraţiei judeţului vor fi rezolvate de secretarul judeţului, pe baza
unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administraţiei şi
Internelor.
ART. 100
Mandatul de consilier judeţean se suspenda în condiţiile art. 56.
SECŢIUNEA a 4-a
Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean
ART. 101
(1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi un preşedinte şi doi
vicepreşedinţi.
(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al
majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(3) Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor
consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în
funcţie, la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul acestora.
Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului
judeţean nu se poate face în ultimele şase luni ale mandatului consiliului
judeţean.
(4) Pe durata mandatului, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului
judeţean primesc o indemnizaţie lunară, ca unica forma de remunerare a
activităţii corespunzătoare funcţiilor de preşedinte, respectiv de
vicepreşedinte al consiliului judeţean, care reprezintă baza de calcul pentru
stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul
salarial. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean nu beneficiază
de sporul de vechime în munca şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.
(5) Durata mandatului constituie vechime în munca şi în specialitatea
studiilor absolvite.
ART. 102
(1) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu
celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice romane şi
străine, precum şi în justiţie.
(2) Preşedintele răspunde în fata consiliului judeţean de buna
funcţionare a administraţiei publice judeţene.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat
preşedintelui acestuia. Functionarii din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean se bucura de stabilitate în funcţie, în condiţiile
legii.
ART. 103
(1) Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce.
Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi
delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean,
vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile legii.
(2) Preşedintele consiliului judeţean asigura respectarea prevederilor
Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului
judeţean, precum şi a altor acte normative.
ART. 104
(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii,
următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes
judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean;
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei
publice locale şi serviciile publice;
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul
judeţean.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a),
preşedintele consiliului judeţean:
a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul
de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate,
precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în
condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b),
preşedintele consiliului judeţean:
a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare
pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu
privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor
consiliului judeţean;
c) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi
încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în
condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c),
preşedintele consiliului judeţean:
a) exercita funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în
condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune
consiliului judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora
la termen;
d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru
contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele
judeţului.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d),
preşedintele consiliului judeţean:
a) indruma metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului
judeţean, activităţile de stare civilă şi autoritate tutelara desfăşurate în
comune şi oraşe;
b) poate acorda, fără plata, prin aparatul de specialitate al consiliului
judeţean, sprijin, asistenta tehnica, juridică şi de orice alta natura
consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e),
preşedintele consiliului judeţean:
a) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publica de
interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de
servicii publice şi de utilitate publica de interes judeţean;
b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a
activităţilor din domeniile prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);
c) ia măsuri pentru evidenta, statistica, inspecţia şi controlul
efectuării serviciilor publice şi de utilitate publica de interes judeţean
prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din
patrimoniul public şi privat al judeţului;
d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenta sa prin
lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean;
e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice
şi de utilitate publica de interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean
şi subordonate acestuia;
f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi
reabilitare a infrastructurii judeţene.
(7) Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor,
prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la alin. (6).
ART. 105
(1) Preşedintele consiliului judeţean poate infiinta, în limita numărului
maxim de posturi aprobate, cabinetul preşedintelui, compartiment distinct
format din maximum 5 persoane.
(2) Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui este numit şi
eliberat din funcţie de preşedintele consiliului judeţean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui consiliului judeţean
isi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de munca pe
durata determinata, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului
preşedintelui consiliului judeţean.
(4) Atribuţiile personalului compartimentului prevăzut la alin. (1) se
stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean.
ART. 106
(1) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele consiliului judeţean
emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin
executorii numai după ce sunt aduse la cunostinta publica sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate, după caz.
(2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplica în mod
corespunzător.
ART. 107
(1) În cazul suspendării preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi
exercitate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean prin
votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(2) În celelalte cazuri de absenta a preşedintelui atribuţiile sale vor
fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de
preşedinte prin dispoziţie.
ART. 108
(1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean isi păstrează
calitatea de consilier judeţean.
(2) Prevederile art. 69 şi 71 se aplica în mod corespunzător şi
preşedintelui consiliului judeţean.
CAP. VII
Initiativa cetateneasca
ART. 109
(1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a
căror raza domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi initiata de unul sau de
mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături
de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativteritoriale
respective.
ART. 110
(1) Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ-teritoriale
forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre
informare publica prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
(2) Iniţiatorii asigura întocmirea listelor de sustinatori pe formulare
puse la dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul,
seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
(4) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de
vot care au domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective,
al carei consiliu local sau judeţean urmează sa dezbata proiectul de hotărâre
în cauza.
ART. 111
După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul
unităţii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre va urma procedurile
regulamentare de lucru ale consiliului local sau judeţean, după caz.
CAP. VIII
Administratorul public
ART. 112
(1) La nivelul comunelor şi oraşelor, primarul poate propune consiliului
local înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim
de posturi aprobate.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac
de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate
de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe baza de concurs.
(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de
management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a
aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.
(4) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile
legii, calitatea de ordonator principal de credite.
ART. 113
(1) La nivelul judeţelor, preşedintele consiliului judeţean poate propune
consiliului judeţean înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita
numărului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac
de preşedintele consiliului judeţean, pe baza unor criterii, proceduri şi
atribuţii specifice, aprobate de consiliul judeţean. Numirea în funcţie se
face pe baza de concurs.
(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de
management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean,
atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor
publice de interes judeţean.
(4) Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul
public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
ART. 114
(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitara pot decide desemnarea unui
administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general care
fac obiectul asocierii.
(2) Recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului
public al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara se fac pe baza unei
proceduri specifice de către consiliile de administraţie ale acestora şi sunt
aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliilor judeţene
respective.
CAP. IX
Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea
acestora
ART. 115
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin:
a) primarul emite dispoziţii;
b) consiliul local adopta hotărâri;
c) consiliul judeţean adopta hotărâri.
(2) Dispoziţiile primarului se comunica în mod obligatoriu prefectului
judeţului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor.
(3) Hotărârile consiliului local se comunica în mod obligatoriu:
a) primarului unităţii administrativ-teritoriale;
b) prefectului judeţului.
(4) Hotărârile consiliului judeţean se comunica în mod obligatoriu
prefectului judeţului.
(5) Comunicarea actelor între autorităţile administraţiei publice locale
şi cu prefectul judeţului se efectuează prin intermediul secretarului
unităţii administrativ-teritoriale.
(6) Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la
cunostinta publica prin grija secretarului unităţii administrativteritoriale.
(7) Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile
consiliului judeţean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în
condiţiile legii care îi reglementează activitatea.
CAP. X
Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
ART. 116
(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune
administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din
bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului şi al
subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public
de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se
bucura de stabilitate în funcţie.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al
unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.
(3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, sotie
sau ruda de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu
preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea
eliberării din funcţie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor
de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativteritoriale
se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia
publica şi functionarii publici.
ART. 117
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile
legii, următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale
preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv
ale consiliului judeţean;
b) participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre
consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele
acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenta statistica a hotărârilor consiliului
local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului
judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigura transparenta şi comunicarea către autorităţile, instituţiile
publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în
condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a
consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunica
ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local,
respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului
local, respectiv ale consiliului judeţean;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a
consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul
local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului
judeţean, după caz.
CAP. XI
Contravenţii şi sancţiuni
ART. 118
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 1.000 lei
la 5.000 lei următoarele fapte:
a) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţa, a hotărârilor consiliului
local de către primar;
b) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţa, a hotărârilor consiliului
judeţean de către preşedintele consiliului judeţean;
c) neprezentarea în termenul prevăzut de Legea finanţelor publice locale
a proiectului bugetului unităţii administrativ-teritoriale de către primar,
respectiv preşedintele consiliului judeţean, din culpa lor;
d) neprezentarea de către primar sau preşedintele consiliului judeţean a
rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;
e) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar sau
preşedintele consiliului judeţean, în calitatea acestora de reprezentanţi ai
statului în unităţile administrativ-teritoriale.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către
prefect, în calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe
plan local.
(3) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP. XII
Bunuri şi lucrări publice
SECŢIUNEA 1
Administrarea bunurilor
ART. 119
Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile
mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativteritoriale,
domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi
obligaţiile cu caracter patrimonial.
ART. 120
(1) Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile
care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi
nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naţional.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile,
imprescriptibile şi insesizabile.
ART. 121
(1) Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit
din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la art. 120 alin.
(1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor
de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(3) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea
consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţii
consilierilor locali sau judeţeni, după caz, în funcţie.
(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale
se face în condiţiile legii, pe baza unui raport de evaluare,
insusit de consiliul local.
ART. 122
Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt
supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă
anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un
raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.
ART. 123
(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce
aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după
caz, sa fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice,
sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la
cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul
privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.
(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publica,
organizată în condiţiile legii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care
consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în
proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt
ridicate construcţii, constructorii de buna-credinţa ai acestora beneficiază
de un drept de preemptiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor.
Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de
consiliul local sau judeţean, după caz.
(4) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificati în
termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţean şi isi pot
exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea
notificării.
ART. 124
Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinta gratuita, pe
termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publica sau privată
locală ori judeteana, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care
desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor
publice.
SECŢIUNEA a 2-a
Lucrările publice
ART. 125
Consiliile locale sau consiliile judeţene pot contracta prin licitaţie
efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate publica, în limita sumelor
aprobate prin bugetul local, respectiv judeţean.
ART. 126
Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din
bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, se executa numai pe
baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de
consiliul local ori de consiliul judeţean şi numai pe baza unei licitaţii
publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.
ART. 127
Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind comuna,
oraşul, municipiul şi judeţul se elaborează, se aproba şi se finanţează în
conformitate cu prevederile legii.
CAP. XIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 128
Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primării, viceprimarii,
primarul general al municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii
subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii
consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi
personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al
consiliului judeţean, răspund, după caz, contraventional, administrativ,
civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le
revin, în condiţiile legii.
ART. 129
Judeţul Ilfov are resedinta în municipiul Bucureşti.
ART. 130
Prevederile art. 57 alin. (4) şi ale art. 101 alin. (3) privind
eliberarea din funcţie a viceprimarilor, a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor
consiliilor judeţene se aplica după alegerile autorităţilor administraţiei
publice locale din anul 2008.
ART. 131
Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) şi ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt
aplicabile şi în cazul în care, din diferite motive, după intrarea în vigoare
a prezentei legi, ponderea cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale
scade sub procentul prevăzut la art. 19.
ART. 132*)
Denumirea aparat propriu de specialitate se înlocuieşte, în cuprinsul
tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate.
Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se înlocuieşte,
în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de
specialitate al primarului. Denumirea servicii descentralizate ale
ministerelor se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în
vigoare, cu denumirea servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
----------
*) Fost art. 156^2, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.
ART. 133
(1) Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi data se abroga Legea administraţiei publice locale nr.
69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din
18 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) şi
art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind Statutul aleşilor
locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7
octombrie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii
contrare.
----------
**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) şi art. 18 alin. (2) teza II din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali a fost dispusă prin pct.
111 al art. I din Legea nr. 286/2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.
NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
care nu este incorporat în textul republicat al Legii nr. 215/2001 şi care se
aplica, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 286/2006:
"Art. II. - (1) Secretarii comunelor care, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, nu au studii superioare isi pot păstra funcţia publica cu
obligaţia ca, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, sa absolve o forma de învăţământ superior de lungă durata în
specialitatea ştiinţe juridice sau administraţie publica, sub sancţiunea
eliberării din funcţie.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2006, sub sancţiunea încetării
raportului de serviciu, aceştia vor prezenta documente care dovedesc situaţia
lor şcolară, care sa le permită îndeplinirea în termen a obligaţiei prevăzute
mai sus."
-------