Legislatie

Legea nr. 189 din 14 octombrie 1998 privind finantele publice locale
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL
LEGE
privind finantele publice locale
Parlamentul Romaniei adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - In sensul prezentei legi, prin termenii si expresiile de mai jos se intelege:
1. autoritãti ale administratiei publice locale - consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritãti
deliberative, si primarii, presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritãti executive;
2. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se
concretizeazã si care desemneazã natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se referã;
3. cheltuieli bugetare - cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele locale, din bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local si din
bugetele activitãtilor finantate integral din venituri extrabugetare, in limita si cu destinatia stabilite prin bugetele respective;
4. clasificatie bugetarã - gruparea, intr-o ordine obligatorie si dupã criterii unitare, precis determinate, a veniturilor si cheltuielilor cuprinse in
bugetele locale, bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local si bugetele activitãtilor finantate din venituri extrabugetare; se utilizeazã
atat in faza de elaborare si aprobare a bugetelor respective, cat si in executia acestora, servind la inscrierea in bugete a veniturilor in functie de
provenienta lor si a cheltuielilor in raport cu obiectivul sau cu functia cãreia ii sunt destinate aceste cheltuieli si cu caracterul economic al
operatiunilor in care acestea se concretizeazã;
5. credit bugetar - suma aprobatã in bugetele locale, in bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local si in bugetele activitãtilor
finantate integral din venituri extrabugetare, reprezentand limita maximã panã la care se pot angaja si efectua cheltuieli;
6. datorie publicã localã - totalitatea obligatiilor de platã la un moment dat ale autoritãtii administratiei publice locale, rezultate din acorduri si
contracte de imprumut interne si externe, prin care se stipuleazã termenii si conditiile imprumutului dintre beneficiar si creditor;
7. deficit bugetar - partea cheltuielilor ce nu poate fi acoperitã din veniturile bugetare ale anului respectiv, prezentate la art. 8 alin. (1), cu
exceptia veniturilor si a - cheltuielilor cu destinatie specialã;
8. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicatã trezoreriei statului de cãtre ordonatorul principal de credite, in limita cãreia se pot
efectua plãti de casã din bugetele locale;
9. dobandã - pretul folosirii temporare a capitalului imprumutat;
10. echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare si cheltuielile bugetare in cadrul unui exercitiu bugetar;
11. excedent bugetar - suma cu care veniturile bugetare depãsesc cheltuielile bugetare pe un an bugetar;
12. executie bugetarã - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a cheltuielilor aprobate prin buget;
13. executie de casã a bugetului - complex de operatiuni care se referã la incasarea, pãstrarea si eliberarea de resurse financiare pentru
efectuarea cheltuielilor publice locale. La baza executiei de casã a bugetului stau urmãtoarele principii: delimitarea atributiilor persoanelor care
dispun de utilizarea resurselor financiare de atributiile celor care executã incasarea acestora si unitatea de casã, potrivit cãreia veniturile fiecãrui
buget sunt concentrate in intregime in cont, de unde se elibereazã resurse financiare pentru efectuarea cheltuielilor, fiind interzisã efectuarea de
plãti direct din veniturile bugetare incasate;
14. fond de rezervã bugetarã - fond prevãzut la partea de cheltuieli a bugetelor locale. Cuantumul acestui fond se stabileste o datã cu
elaborarea si adoptarea bugetului respectiv, fiind destinat finantãrii unor actiuni sau sarcini intervenite in cursul anului, precum si inlãturãrii
efectelor unor calamitãti naturale;
15. impozit - prelevare a unei pãrti din veniturile si din averea persoanelor fizice si juridice, obligatorie, cu titlu nerambursabil si fãrã
contraprestatie;
16. imprumut - suma acordatã de un creditor unei autoritãti a administratiei publice locale, rambursabilã la un anumit termen (scadentã), cu
obtinerea unei sume in plus (dobandã) in favoarea creditorului;
17. taxã - suma plãtitã de o persoanã fizicã sau juridicã, de regulã pentru serviciile prestate acesteia de cãtre un agent economic, o institutie sau
un serviciu de utilitate publicã;
18. trezorerie - totalitatea operatiunilor bãnesti, financiare si bugetare, efectuate de cãtre autoritãtile executive pentru mobilizarea mijloacelor
bãnesti necesare indeplinirii sarcinilor si functiilor acestora;
19. vãrsãmant - plata unei sume, efectuatã de un agent economic sau de o institutie publicã ori financiarã in vederea stingerii unei obligatii
legale;
20. venituri bugetare - resursele bãnesti care se cuvin bugetelor locale, bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local, bugetelor
activitãtilor finantate integral din venituri extrabugetare, in baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe si alte vãrsãminte;
21. virare de credite bugetare - diminuarea creditului bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezintã disponibilitãti si
majorarea corespunzãtoare a unei alte subdiviziuni la care mijloacele financiare sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare
a operatiunilor respective;
22. fond de rulment - partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecãrei unitãti administrativteritoriale
si se utilizeazã potrivit prevederilor prezentei legi;
23. sume defalcate - parteadin unele venituri ale bugetului de stat, care se alocã unitãtilor administrativ-teritoriale in vederea echilibrãrii
bugetelor proprii ale acestora, potrivit prevederilor prezentei legi si ale legii bugetului de stat.
Art. 2. - (1) Prezenta lege stabileste normele privind formarea, administrarea, utilizarea si controlul resurselor financiare ale unitãtilor
administrativ-teritoriale si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local.
(2) Resursele financiare ale unitãtilor administrativ-teritoriale se constituie din impozite, taxe si alte venituri fiscale, venituri nefiscale, venituri din
capital, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor
locale, transferuri cu destinatie specialã de la bugetul de stat si venituri cu destinatie specialã.
(3) Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinatii si ordonatori de credite, se efectueazã in
concordantã cu atributiile care revin autoritãtilor administratiei publice locale si cu prioritãtile stabilite de acestea, in vederea functionãrii lor si in
interesul comunitãtii respective.
(4) Formarea si utilizarea resurselor financiare publice locale si contul de executie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curtii de Conturi,
potrivit legii.
Art. 3. - Trecerea de cãtre Guvern, in administrarea si finantarea autoritãtilor administratiei publice locale, a unor cheltuieli publice ca urmare a
descentralizãrii acestora si a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizãrii acestora.
Art. 4. - La baza elaborãrii, aprobãrii si executiei bugetare stau principiile autonomiei locale, echilibrului, realitãtii, anualitãtii si publicitãtii.
Art. 5. - Autoritãtile administratiei publice locale au urmãtoarele competente si rãspunderi in ceea ce priveste finantele publice locale:
1. elaborarea si aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;
2. stabilirea, incasarea si urmãrirea impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii;
3. urmãrirea executiei bugetelor locale si rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;
4. stabilirea si urmãrirea modului de prestare a servici- ilor publice locale, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor servicii in rãspunderea unor
agenti economici specializati sau servicii publice locale, urmãrindu-se eficientizarea acestora in beneficiul cetãtenilor;
5. administrarea eficientã a bunurilor din proprietatea publicã sau privatã a unitãtilor administrativ-teritoriale;
6. angajarea de imprumuturi pe termen scurt, mediu si lung si urmãrirea achitãrii la scadentã a obligatiilor de platã rezultate din acestea;
7. administrarea resurselor financiare pe parcursul executiei bugetare, in conditii de eficientã;
8. stabilirea optiunilor si a prioritãtilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor publice locale;
9. elaborarea, aprobarea, modificarea si urmãrirea realizãrii programelor de dezvoltare in perspectivã a unitãtilor administrativ-teritoriale ca bazã
a gestionãrii bugetelor locale anuale;
10. organizarea si urmãrirea efectuãrii controlului financiar de gestiune asupra gestiunilor proprii, gestiunilor institutiilor si serviciilor publice din
subordinea consiliilor locale, consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Art. 6. - (1) Prin bugete locale se intelege bugetele de venituri si cheltuieli ale unitãtilor administrativ-teritoriale.
(2) Bugetele locale si bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local se aprobã astfel:
1. bugetele locale, de cãtre consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz;
2. bugetele institutiilor si serviciilor publice, finantate integral sau partial din bugetele locale, de cãtre consiliile mentionate la pct. 1, in functie de
subordonarea acestora;
3. bugetele institutiilor si serviciilor publice, finantate integral din venituri extrabugetare, de cãtre organul de conducere a acestora, cu avizul
ordonatorului principal de credite.
(3) Fiecare comunã, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti, judet, respectiv municipiul Bucuresti, intocmeste bugetul local, in conditii
de autonomie, potrivit legii. Intre aceste bugete nu existã relatii de subordonare.
(4) Ordonatorii principali de credite elaboreazã si prezintã, o datã cu proiectul anual al bugetului local, o prognozã a acestuia pe urmãtorii 3 ani,
precum si programul de investitii publice, detaliat pe obiective si pe ani de executie.
(5) Institutiile publice, in intelesul prezentei legi, cuprind autoritãtile unitãtilor administrativ-teritoriale, institutiile publice si serviciile publice de
interes local, cu personalitate juridicã, indiferent de modul de finantare a activitãtii acestora.
Art. 7. - (1) Veniturile si cheltuielile publice locale se grupeazã conform clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, elaboratã de Ministerul
Finantelor.
(2) Clasificatia indicatorilor privind finantele publice cuprinde la venituri - capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pãrti, capitole, subcapitole, titluri
si articole, precum si alineate, dupã caz.
CAPITOLUL II
Veniturile si cheltuielile bugetelor locale
Art. 8. - (1) Veniturile bugetelor locale se formeazã din impozite, taxe, alte venituri si din venituri cu destinatie specialã, prevãzute in anexa nr. 1,
precum si din cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor
locale si din transferuri cu destinatie specialã de la bugetul de stat.
(2) Impozitele si taxele locale se stabilesc de cãtre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, in limitele
si in conditiile legii.
(3) Din impozitul pe salarii datorat bugetului de stat, unitatea plãtitoare vireazã, la data plãtii salariului, o cotã de 50% la bugetul de stat, 40% la
bugetul unitãtilor administrativ-teritoriale in a cãror razã se desfãsoarã activitatea si 10% la bugetul judetului respectiv. Pentru municipiul
Bucuresti cota este de 50% si se repartizeazã de cãtre Consiliul General al Municipiului Bucuresti pe bugetele fiecãrui sector, respectiv pe
bugetul municipiului Bucuresti. Aceste cote pot fi modificate anual prin legea bugetului de stat.
(4) Prin lege se vor stabili, incepand cu anul 1999, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale, care sã constituie
venituri ale bugetelor locale.
(5) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, stabilesc si aprobã cotele aditionale, prevãzute la alin. (4),
in cadrul limitelor maxime aprobate prin lege si in functie de necesitãtile functionãrii normale a serviciilor publice de interes local si de
indeplinirea atributiilor care revin autoritãtilor administratiei publice locale.
Art. 9. - (1) Sumele incasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate in urma demolãrii, dezmembrãrii sau dezafectãrii,
in conditiile prevãzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale care apartin institutiilor si serviciilor publice, finantate
integral din bugetele locale, dupã deducerea cheltuielilor efectuate pentru aceste operatiuni, constituie venituri ale bugetelor locale si se varsã la
acestea.
(2) Sumele incasate potrivit alin. (1) de cãtre celelalte institutii si servicii publice de interes local se retin de cãtre acestea, in vederea realizãrii de
investitii.
(3) Sumele incasate din concesionarea sau din inchirierea unor bunuri apartinand domeniului public sau privat, de interes local sau judetean,
constituie venituri ale bugetelor locale.
(4) Sumele incasate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitãtilor administrativ-teritoriale constituie venituri cu destinatie
specialã ale bugetelor locale si se utilizeazã pentru realizarea de investitii din competenta autoritãtilor administratiei publice locale.
(5) Sumele incasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul local, in functie de subordonarea institutiilor care au dispus
confiscarea acestora, in conditiile legii, dupã deducerea cheltuielilor legate de activitatea de valorificare.
Art. 10. - (1) Pentru asigurarea echilibrului bugetar al unor unitãti administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se pot stabili sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si criterii de repartizare a acestora pe unitãtile administrativ-teritoriale.
(2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile cu destinatie specialã din bugetul de stat se aprobã anual, prin legea
bugetului de stat, pe ansamblul fiecãrui judet, respectiv al municipiului Bucuresti.
(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate anual, o cotã de panã la 25% se alocã bugetului propriu al judetului,
iar diferenta se repartizeazã pe comune, orase si municipii, de cãtre consiliul judetean, prin hotãrare, dupã consultarea primarilor si cu asistenta
tehnicã de specialitate a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, in functie de criteriile de repartizare aprobate.
(4) In cadrul cotei mentionate la alin. (3), anual, prin legea bugetului de stat, se stabileste limita maximã pe fiecare judet.
(5) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale se vor acorda pentru investitii finantate din imprumuturi externe, la a cãror realizare
contribuie si Guvernul.
(6) Propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, formulate pe baza criteriilor aprobate, si de transferuri se cuprind in
proiectele de buget pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, care se prezintã Ministerului Finantelor, prin directiile generale
ale finantelor publice si controlului financiar de stat, pentru corelare cu proiectul bugetului de stat.
Art. 11. - Din bugetele locale se finanteazã actiuni social-culturale, sportive, de tineret, inclusiv ale cultelor, actiuni de interes local in beneficiul
colectivitãtii, cheltuieli de intretinere si functionare a administratiei publice locale, cheltuieli cu destinatie specialã, prezentate in anexa nr. 2,
precum si alte cheltuieli prevãzute prin dispozitii legale.
Art. 12. - (1) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupã caz, pot aproba colaborarea sau asocierea
pentru realizarea unor lucrãri si servicii de interes public local. Colaborarea sau asocierea se realizeazã pe bazã de conventii sau contracte de
asociere, in care se prevãd si resursele financiare reprezentand contributia fiecãrei autoritãti a administratiei publice locale implicate. Conventiile
sau contractele de asociere se incheie de cãtre ordonatorii principali de credite, in conditiile mandatelor aprobate de cãtre fiecare consiliu
implicat in colaborare sau asociere.
(2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot participa cu capital social sau cu bunuri la societãti
comerciale, pentru realizarea de lucrãri si servicii de interes public local sau - judetean, dupã caz.
(3) Fondurile necesare aplicãrii prevederilor alin. (1) si (2) se asigurã din bugetele locale.
Art. 13. - (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, vor crea, vor organiza si vor urmãri asigurarea
serviciilor publice de interes local, pe baza unor studii tehnico-economice, fie prin gestionarea directã a acestora, fie prin delegarea gestiunii lor
persoanelor fizice sau juridice prin incheierea de contracte corespunzãtoare.
(2) Prevederile alin. (1) nu absolvã autoritãtile administratiei publice locale de rãspunderile prevãzute la art. 5.
Art. 14. - (1) In bugetele locale se inscrie fondul de rezervã bugetarã la dispozitia consiliului local, judetean si al Consiliului General al
Municipiului Bucuresti, dupã caz, in cotã de panã la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se poate utiliza, pe baza hotãrarilor consiliilor respective,
- pentru finantarea actiunilor sau a sarcinilor intervenite in cursul anului, precum si pentru inlãturarea efectelor unor calamitãti naturale.
(2) Fondul de rezervã bugetarã prevãzut la alin. (1) poate fi majorat, in cursul anului, de cãtre consiliul local, judetean si Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, dupã caz, din disponibilitãtile de credite bugetare care nu mai sunt necesare panã la sfarsitul anului.
Art. 15. - Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz,pot aproba si pot utiliza, in intregime, sumele
incasate din veniturile proprii peste cele aprobate prin bugetele locale, pentru suplimentarea cheltuielilor prevãzute in aceste bugete, in
urmãtoarele conditii:
1. depãsirea incasãrilor sã fie realizatã pe total venituri proprii aprobate prin bugetul local respectiv si sã se mentinã panã la finele anului;
2. bugetele respective sã nu aibã imprumuturi restante, precum si dobanzi si comisioane neachitate, aferente imprumuturilor contractate.
Art. 16. - (1) Cheltuielile pentru investitiile judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, dupã caz, si ale institutiilor si serviciilor publice de
subordonare judeteanã si localã, care se finanteazã, potrivit legii, din bugetele locale si din imprumuturi, se inscriu in programul de investitii al
fiecãrei unitãti administrativ-teritoriale, care se aprobã ca anexã la bugetul local de cãtre consiliul local, judetean si Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, dupã caz.
(2) Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se inscriu in programul de investitii, numai dacã, in prealabil, documentatiile
tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuãrii cheltuielilor de investitii, au fost elaborate si
aprobate potrivit dispozitiilor legale.
(3) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritãtile in repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris in programul de investitii, in limita
fondurilor cuprinse in proiectul de buget cu aceastã destinatie, asigurand, totodatã, utilizarea rationalã si eficientã a acestor fonduri, precum si
realizarea obiectivelor de investitii in cadrul duratelor de executie aprobate.
(4) In programul de investitii se nominalizeazã obiectivele de investitii in continuare, precum si obiectivele de investitii noi. In programele de
investitii se cuprind intr-o pozitie globalã, sub denumirea alte cheltuieli de investitii: achizitiile de imobile; dotãrile independente; cheltuielile de
proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate, aferente obiectivelor de investitii noi; cheltuielile de
proiectare si de executie privind consolidãrile si interventiile pentru prevenirea sau inlãturarea efectelor produse de actiuni accidentale si
calamitãti naturale: cutremure, inundatii, alunecãri, prãbusiri si tasãri de teren, incendii, accidente tehnice, precum si alte cheltuieli legate de
realizarea investitiilor - lucrãri de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinãri seismologice, consultantã, asistentã tehnicã si alte
cheltuieli asimilate investitiilor -, potrivit legii. Pozitia globalã se detaliazã prin liste separate de cãtre ordonatorul principal de credite, pe bazã de
note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea si alti indicatori caracteristici unor asemenea
investitii, si se aprobã de cãtre consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, o datã cu bugetul local.
(5) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a cãror finantare se asigurã integral sau in completare din bugetele
locale, precum si cele din imprumuturi interne si externe, contractate direct de autoritãtile administratiei publice locale, se aprobã, dupã caz, de
cãtre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(6) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a cãror finantare se asigurã in completare din transferuri de la bugetul de
stat in conditiile prevederilor art. 10 alin. (5), precum si integral sau in completare din imprumuturi externe garantate de Guvern se aprobã, cu
acordul prealabil al Ministerului Finantelor, de cãtre:
1. consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru investitiile proprii si pentru cele ale institutiilor si serviciilor publice de
sub autoritatea lor, a cãror valoare este cuprinsã intre 2 miliarde lei si 80 miliarde lei;
2. consiliile locale ale municipiilor, pentru investitiile proprii si pentru cele ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea lor, a cãror
valoare este cuprinsã intre 2 miliarde lei si 45 miliarde lei;
3. consiliile locale ale oraselor, pentru investitiile proprii si pentru cele ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea lor, a cãror valoare
este cuprinsã intre 2 miliarde lei si 35 miliarde lei;
4. consiliile locale ale comunelor si cele ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru investitiile proprii si pentru cele ale institutiilor si serviciilor
publice de sub autoritatea lor, a cãror valoare este cuprinsã intre 2 miliarde lei si 25 miliarde lei.
(7) Ordonatorii principali de credite, conducãtorii institutiilor si serviciilor publice de subordonare localã, care au calitatea de ordonatori secundari
sau tertiari de credite pentru investitiile proprii a cãror valoare nu depãseste 2 miliarde lei, aprobã documentatiile tehnico-economice, cu avizul
prealabil al consiliului local, judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupã caz.
(8) Documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii noi, ale cãror valori depãsesc plafoanele maxime prevãzute la alin. (6), se
aprobã de cãtre Guvern.
(9) Documentatiile tehnico-economice pentru investitiile destinate prevenirii sau inlãturãrii efectelor produse de actiuni accidentale si de
calamitãti naturale, elaborate si avizate potrivit dispozitiilor legale, precum si notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investitii
cuprinse in pozitia globalã alte cheltuieli de investitii se aprobã de cãtre ordonatorii principali de credite.
(10) Dupã aprobarea documentatiilor tehnico-economice potrivit prevederilor alin. (5)-(9), actualizarea valorii totale a fiecãrei investitii, potrivit
evolutiei indicilor de preturi, se face pe rãspunderea si cu aprobarea fiecãrui ordonator de credite in calitate de investitor.
(11) Valoarea obiectivelor de investitii noi, dupã caz, a investitiilor destinate prevenirii sau inlãturãrii efectelor produse de actiuni accidentale si
de calamitãti naturale, ale cãror documentatii tehnico-economice au fost aprobate potrivit competentelor prevãzute in prezentul articol, este
estimativã panã la contractarea executiei lucrãrilor, conform prevederilor legale privind achizitiile publice.
(12) Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi se pot modifica prin
hotãrare a Guvernului, in functie de evolutia indicilor de preturi.
Art. 17. - (1) In bugetele locale nu se pot inscrie si nu se pot aproba cheltuieli fãrã asigurarea resurselor financiare corespunzãtoare.
(2) Cheltuielile prevãzute in capitolele si articolele de cheltuieli au destinatie precisã si limitatã.
(3) In cursul executiei bugetare, in cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor acte normative a cãror aplicare atrage micsorarea
veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin bugetele locale, initiatorii au obligatia sã prevadã si mijloacele necesare acoperirii golurilor
de venituri sau sporului de cheltuieli.
Art. 18. - (1) Alocatiile pentru cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virãri de credite bugetare.
(2) virãrile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare se aprobã de cãtre consiliul local, judetean si Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pe baza justificãrilor corespunzãtoare ale ordonatorilor principali de credite si se pot efectua inainte
de angajarea cheltuielilor, incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.
(3) Virãrile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar sunt in competenta fiecãrui ordonator principal de credite, pentru bugetul
propriu si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor, incepand cu trimestrul al IIIlea
al anului bugetar.
CAPITOLUL III
Elaborarea, aprobarea si executia bugetelor locale
Art. 19. - (1) Proiectele bugetelor locale se elaboreazã pe baza proiectelor de bugete proprii ale administratiei publice locale, ale institutiilor si
serviciilor publice de subordonare localã.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor initia actiuni de implementare a finantãrii bugetare, pe bazã de programe care vor fi
intocmite de cãtre institutiile si serviciile publice de interes local, in scopul finantãrii unor actiuni, obiective, proiecte.
(3) Programele analizate de cãtre ordonatorii principali de credite vor fi propuse spre aprobare ca anexe la bugetul local.
Art. 20. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintã proiectele bugetelor locale, echilibrate, directiilor generale ale finantelor
publice si controlului financiar de stat, panã la data de 15 mai a fiecãrui an, urmand ca acestea sã depunã la Ministerul Finantelor proiectele
bugetelor locale pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cel mai tarziu panã la data de 1 iunie a fiecãrui an.
(2) Ministerul Finantelor examineazã propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri cu destinatie
specialã, cuprinse in proiectele bugetelor locale, si, cu acordul Guvernului, comunicã, panã la data de 1 iulie, directiilor generale ale finantelor
publice si controlului financiar de stat limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si ale transferurilor cu destinatie specialã,
precum si criteriile de repartizare a acestora pe unitãtile administrativ-teritoriale, in vederea definitivãrii proiectelor bugetelor locale de cãtre
ordonatorii principali de credite. Limitele sumelor se transmit, pentru informare, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului
Bucuresti.
(3) Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor alin. (2), elaboreazã si depun la directiile generale ale
finantelor publice si controlului financiar de stat, panã la data de 20 iulie, noile propuneri pentru proiectul bugetului, urmand ca acestea sã
transmitã proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti la Ministerul Finantelor panã la data de 1 august a fiecãrui
an.
(4) Proiectele bugetelor locale se prezintã spre aprobare consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, in
termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat. Pe parcursul exercitiului bugetar, consiliile locale, judetene si
Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot aproba rectificarea bugetelor locale, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a
rectificãrii bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Art. 21. - (1) Proiectul bugetului local se publicã in presa localã sau se afiseazã la sediul primãriei, dupã care, in termen de 15 zile, este supus
aprobãrii consiliului local, judetean si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupã caz.
(2) Proiectul bugetului local este insotit de raportul primarului, al presedintelui consiliului judetean sau al primarului general al municipiului
Bucuresti, dupã caz, precum si de contestatiile depuse de cãtre locuitori, in termen de 15 zile de la data publicãrii sau afisãrii proiectului.
(3) Consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, se pronuntã asupra contestatiilor si adoptã proiectul
bugetului local, dupã ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, articole si anexe.
Art. 22. - Veniturile si cheltuielile prevãzute in bugetele locale se repartizeazã pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a
veniturilor si de perioada in care este necesarã efectuarea cheltuielilor, si se aprobã de cãtre:
1. Ministerul Finantelor, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile de la acest buget, pe baza
propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de
stat, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat;
2. ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele proprii si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate, in termen
de 15 zile de la aprobarea sumelor prevãzute la pct. 1.
Art. 23. - Pe baza bugetelor locale aprobate, in conditiile legii, de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã
caz, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat intocmesc si transmit Ministerului Finantelor bugetele pe ansamblul
fiecãrui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, cu repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor, grupate in cadrul fiecãrui judet si al
municipiului Bucuresti pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si bugetul propriu, pe structura clasificatiei bugetare
stabilitã de Ministerul Finantelor.
Art. 24. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti si
primarii celorlalte unitãti administrativ-teritoriale.
(2) Conducãtorii institutiilor sau serviciilor publice cu personalitate juridicã din subordinea fiecãrui consiliu local, judetean si a Consiliului General
al Municipiului Bucuresti sunt, dupã caz, ordonatori de credite secundari sau tertiari.
Art. 25. - (1) Ordonatorii principali de credite repartizeazã creditele bugetare, aprobate prin bugetele locale, pe unitãtile ierarhic inferioare, in
raport cu sarcinile acestora, cuprinse in bugetele respective, si aprobã efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor
legale.
(2) Ordonatorii secundari de credite repartizeazã creditele bugetare aprobate pe unitãti ierarhic inferioare, ai cãror conducãtori sunt ordonatori
tertiari de credite, si aprobã efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.
(3) Ordonatorii tertiari de credite utilizeazã creditele bugetare ce le-au fost repartizate, numai pentru nevoile unitãtilor pe care le conduc, potrivit
prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.
(4) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru
cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor sau serviciilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
(5) Ordonatorii de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea creditelor bugetare.
Art. 26. - (1) Ordonatorii principali, secundari si tertiari de credite rãspund de:
1. elaborarea proiectului de buget propriu;
2. urmãrirea modului de incasare a veniturilor;
3. necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajãrii si utilizãrii creditelor bugetare in limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu;
4. integritatea bunurilor aflate in administrare;
5. organizarea si tinerea la zi a contabilitãtii si prezentarea la termen a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetarã.
(2) Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se aprobã de ordonatorul de credite si se efectueazã numai cu
viza prealabilã de control financiar preventiv intern, care atestã respectarea dispozitiilor legale, incadrarea in creditele bugetare aprobate si
destinatia acestora.
(3) In situatia refuzului de vizã de control financiar preventiv intern, mentionatã la alin. (2), ordonatorul de credite poate dispune, pe propria
rãspundere, angajarea si efectuarea cheltuielilor respective.
Art. 27. - Transferurile cãtre bugetele locale, in cadrul limitelor prevãzute in bugetul de stat, se efectueazã de cãtre Ministerul Finantelor, prin
directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, la cererea ordonatorilor principali de credite, in functie de necesitãtile
executiei bugetare.
Art. 28. - Finantarea cheltuielilor din bugetele locale se asigurã prin deschideri de credite de cãtre ordonatorii principali ai acestora, in limita
creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale si potrivit destinatiei stabilite in raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior
si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeazã efectuarea cheltuielilor respective.
Art. 29. - (1) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bazã de documente justificative, care sã confirme angajamentele contractuale
sau din conventii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrãri, plata salariilor si a altor drepturi bãnesti, plata
obligatiilor bugetare, precum si a altor obligatii.
(2) Ordonatorii de credite pot efectua plãti in avans de panã la 30% pentru anumite categorii de cheltuieli, in conditiile dispozitiilor legale.
Art. 30. - Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintã spre aprobare, consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti
si consiliilor locale, dupã caz, panã la data de 31 mai a anului urmãtor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, in structura urmãtoare:
a) la venituri:
1. prevederi bugetare aprobate initial;
2. prevederi bugetare definitive;
3. incasãri realizate;
b) la cheltuieli:
1. credite aprobate initial;
2. credite definitive;
3. plãti efectuate.
Art. 31. - Trimestrial, ordonatorii principali de credite intocmesc dãri de seamã contabile asupra executiei bugetare, care se depun la directiile
generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat; dupã verificarea si centralizarea lor, acestea intocmesc si depun la Ministerul
Finantelor darea de seamã contabilã centralizatã asupra executiei bugetelor locale, pe ansamblu, la termenele si potrivit normelor stabilite de
acesta.
Art. 32. - (1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupã efectuarea regularizãrilor in limita transferurilor
din bugetul de stat, se utilizeazã, in ordine, pentru:
1. rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobanzilor si a comisioanelor aferente acestora;
2. constituirea fondului de rulment.
(2) Fondul de rulment se pãstreazã intr-un cont distinct, deschis fiecãrei unitãti administrativ-teritoriale, la unitãtile teritoriale ale trezoreriei
statului si poate fi utilizat, temporar, pentru acoperirea unor goluri de casã provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent,
precum si pentru acoperirea definitivã a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar.
(3) Fondul de rulment poate fi utilizat si pentru finantarea unor investitii din competenta autoritãtilor administratiei publice locale sau pentru
dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitãtii.
(4) Utilizarea fondului de rulment in conditiile alin. (2) si (3) se aprobã de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
dupã caz.
Art. 33. - Executia de casã a bugetelor locale se efectueazã prin unitãtile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte:
1. veniturile bugetare pe structura clasificatiei bugetare;
2. cheltuielile in limita creditelor bugetare aprobate si a destinatiei stabilite;
3. alte operatiuni financiare ale ordonatorilor de credite bugetare dispuse de acestia;
4. veniturile extrabugetare si cheltuielile dispuse din acestea, pe institutii publice locale si categorii de resurse.
Art. 34. - Metodologia de elaborare si de executie a bugetelor locale se stabileste de cãtre Ministerul Finantelor.
CAPITOLUL IV
Finantele institutiilor si serviciilor publice
Art. 35. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor si serviciilor publice de interes local se asigurã astfel:
1. integral din bugetul local, in functie de subordonare;
2. din venituri extrabugetare si din subventii acordate de la bugetul local, in functie de subordonare;
3. integral din venituri extrabugetare.
(2) Institutiile si serviciile publice, finantate integral din bugetul local, varsã veniturile realizate la acest buget.
Art. 36. - (1) Institutiile si serviciile publice de interes local mai pot folosi, pentru desfãsurarea si lãrgirea activitãtii lor, mijloace materiale si
bãnesti primite de la persoane juridice si fizice, sub formã de donatii si sponsorizãri, cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Fondurile acordate de persoanele juridice si fizice in vederea participãrii impreunã cu autoritãtile administratiei publice locale la finantarea
unor actiuni de interes public, precum si mijloacele bãnesti primite in conditiile alin. (1), in situatia institutiilor si serviciilor publice, finantate
integral de la buget, sunt vãrsate direct la bugetul local din care se finanteazã acestea. Cu aceste sume se majoreazã creditele bugetare ale
bugetului local, iar fondurile se vor utiliza potrivit prevederilor art. 28 si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitãtor.
Art. 37. - Finantarea cheltuielilor unor institutii publice, indiferent de subordonare, se asigurã atat din bugetul de stat, cat si din bugetele unor
unitãti administrativ-teritoriale, numai in cazurile in care, prin legea bugetarã anualã sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli
care se finanteazã prin fiecare buget.
Art. 38. - (1) Veniturile extrabugetare ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, finantate in conditiile art. 35 alin. (1) pct. 2 si 3, se
incaseazã, administreazã, utilizeazã si contabilizeazã de cãtre acestea.
(2) Veniturile proprii ale bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local, finantate potrivit art. 35 alin. (1) pct. 2 si 3, provin din taxe,
chirii, manifestãri culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificãri de produse din activitãti
proprii sau anexe, prestãri de servicii si altele.
Art. 39. - (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local, finantate in conditiile art. 35 alin. (1)
pct. 2, se regularizeazã la sfarsitul anului cu bugetele locale, in limita sumelor primite de la acestea, dacã legea nu prevede altfel.
(2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local, finantate integral din venituri extrabugetare,
rãman la dispozitia acestora, urmand a fi folosite in anul urmãtor cu aceeasi destinatie.
(3) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot hotãri ca soldurile anuale rezultate din executia
bugetelor institutiilor si serviciilor publice subordonate, finantate integral din venituri extrabugetare, sã se preia la bugetul local, dupã deducerea
sumelor incasate anticipat si a obligatiilor de platã.
Art. 40. - (1) Executia de casã a bugetelor institutiilor si serviciilor publice de interes local se efectueazã prin unitãtile teritoriale ale trezoreriei
statului.
(2) Plãtile pentru investitiile institutiilor publice de interes local, indiferent de forma de finantare, se efectueazã prin unitãtile teritoriale ale
trezoreriei statului, pe baza listei de investitii, a fondurilor aprobate pentru cheltuieli de capital si cu respectarea dispozitiilor legale privind
investitiile si decontarea acestora.
Art. 41. - Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot aproba infiintarea de activitãti integral finantate
din venituri extrabugetare pe langã unele institutii si servicii publice, stabilind, totodatã, domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura
cheltuielilor, sistemul de organizare si functionare a acestor activitãti.
Art. 42. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitãtile finantate integral din venituri extrabugetare se intocmesc o datã cu bugetul
institutiei sau serviciului public de interes local de care apartin si se aprobã o datã cu bugetul acestora, in conditiile art. 6 alin. (2) pct. 2.
(2) Veniturile si cheltuielile activitãtilor finantate integral din venituri extrabugetare se grupeazã pe baza clasificatiei indicatorilor privind finantele
publice, aprobatã de Ministerul Finantelor.
(3) In situatia nerealizãrii veniturilor prevãzute in bugetele activitãtilor finantate integral din venituri extrabugetare, cheltuielile vor fi efectuate in
limita veniturilor realizate.
(4) Soldurile anuale, rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitãtilor finantate integral din venituri extrabugetare, se
reporteazã in anul urmãtor cu aceeasi destinatie sau se preiau ca venit la bugetul local, in conditiile prevederilor art. 39 alin. (3).
Art. 43. - (1) In cazul in care, la infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitãti finantate integral din venituri
extrabugetare, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza unor documentatii temeinic fundamentate, consiliile locale, judetene si Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot acorda imprumuturi temporare din bugetul local, pe bazã de - conventie.
(2) Imprumuturile acordate in conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral in termen de un an de la data acordãrii.
Art. 44. - (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si
Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, stabilesc taxe speciale.
(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual si trebuie sã acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si
functionare a acestor servicii.
(3) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, constituie venituri cu destinatie specialã ale bugetelor locale, fiind utilizate in
scopurile pentru care au fost infiintate.
(4) Sumele rãmase neutilizate din taxele speciale, stabilite ca diferentã intre veniturile incasate si plãtile efectuate, se reporteazã in anul urmãtor
cu aceeasi destinatie, o datã cu incheierea exercitiului bugetar. Acelasi regim se aplicã si celorlalte venituri cu destinatie specialã.
Art. 45. - (1) Taxele speciale se incaseazã numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au
instituit taxele respective.
(2) Prin regulamentul aprobat de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, se vor determina conditiile in
care se pot percepe taxele speciale, modul in care se obtine acordul persoanelor fizice si juridice plãtitoare, precum si modul de repartizare a
acestora.
(3) Hotãrarile luate de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, in legãturã cu repartizarea taxelor
speciale pe persoanele fizice si juridice plãtitoare vor fi afisate la sediul acestora sau prin publicare.
(4) Impotriva acestor hotãrari orice persoanã interesatã poate face contestatie in termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupã
expirarea acestui termen consiliul care a adoptat hotãrarea se intruneste si delibereazã asupra contestatiilor primite.
Art. 46. - Constatarea, asezarea si urmãrirea incasãrii taxelor speciale se realizeazã prin compartimentele de specialitate ale primãriilor,
consiliilor judetene si ale Primãriei Municipiului Bucuresti, dupã caz.
Art. 47. - (1) Serviciile publice de interes local care desfãsoarã activitãti de naturã economicã au obligatia calculãrii, inregistrãrii si recuperãrii
uzurii fizice si morale a mijloacelor fixe aferente acestor activitãti, prin tarif sau pret, potrivit legii.
(2) Sumele reprezentand amortizarea calculatã pentru aceste mijloace fixe se utilizeazã pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se
evidentiazã distinct in programul de investitii, ca sursã de finantare a acestora.
(3) Activitãtile de naturã economicã, pentru care se calculeazã amortizarea mijloacelor fixe, se stabilesc prin hotãrare a Guvernului.
CAPITOLUL V
Imprumuturi contractate de autoritãtile administratiei publice locale
Art. 48. - (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot aproba contractarea de imprumuturi interne
sau externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de - interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice
locale, in conditiile respectãrii prevederilor prezentului - capitol.
(2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, hotãrãsc contractarea de imprumuturi, cu votul a cel putin
douã treimi din numãrul membrilor ce le compun.
(3) Datoria publicã localã, angajatã in conditiile alin. (1), reprezintã o obligatie generalã care trebuie rambursatã, conform acordurilor incheiate,
din resursele aflate la dispozitia unitãtii administrativ-teritoriale, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie specialã.
(4) Instrumentele datoriei publice locale sunt, in principal, urmãtoarele:
1. titluri de valoare;
2. imprumuturi de la bãncile comerciale sau de la alte institutii de credit.
(5) Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de cãtre autoritãtile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii
sau al altor institutii specializate.
(6) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot angaja imprumuturi interne fãrã garantia Guvernului,
potrivit prevederilor prezentului capitol, cu conditia informãrii prealabile a Ministerului Finantelor.
(7) Imprumuturile externe se vor contracta numai cu aprobarea comisiei de autorizare a acestor imprumuturi, constituitã din reprezentanti ai
autoritãtilor administratiei publice locale, ai Guvernului si ai Bãncii Nationale a Romaniei, a cãrei componentã se aprobã prin hotãrare a
Guvernului.
Art. 49. - (1) Ratele scadente aferente imprumuturilor contractate, dobanzile si comisioanele datorate de unitãtile administrativ-teritoriale se
prevãd in bugetul local.
(2) Imprumuturile contractate de unitãtile administrativ-teritoriale pot fi garantate de cãtre autoritatea administratiei publice locale prin orice sursã
de venituri, cu exceptia prevãzutã la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabilã si se aplicã din momentul acordãrii garantiei;
veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va
aplica cu prioritate fatã de orice revendicãri ale unor terti cãtre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent dacã aceste terte
pãrti cunosc sau nu cunosc acordul de garantare. Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la
primãrie sau, dupã caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutãtor.
(3) Toate acordurile de imprumut incheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui
obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective.
Art. 50. - (1) Datoria publicã localã nu reprezintã obligatii sau rãspunderi ale Guvernului si aceasta va fi rambursatã exclusiv din veniturile prin
care s-a garantat imprumutul respectiv de cãtre autoritãtile administratiei publice locale.
(2) Documentele care fac dovada datoriei publice locale vor include o clauzã prin care unitatea administrativ-teritorialã se obligã sã ramburseze
datoria si sã plãteascã dobanzile si comisioanele aferente acestei datorii numai din veniturile autoritãtii administratiei publice locale respective,
fãrã ca Guvernul sã aibã vreo obligatie de platã si fãrã ca credibilitatea sau capacitatea de impozitare a Guvernului sã fie folositã pentru
garantarea rambursãrii datoriei unitãtii administrativ-teritoriale, a plãtii dobanzilor si comisioanelor aferente.
(3) Documentele care fac dovada datoriei publice locale, care nu respectã prevederile alin. (2), nu vor fi considerate valabile.
Art. 51. - (1) Autoritãtilor administratiei publice locale li se interzice accesul la orice fel de imprumut, dacã totalul datoriilor anuale reprezentand
ratele scadente la imprumuturile contractate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeazã sã fie angajat
in anul respectiv, depãseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din
impozitul pe salarii.
(2) In scopul calculãrii acestei limite, pentru imprumuturile contractate cu o ratã variabilã a dobanzii se va lua in calcul valoarea datoriei la rata
dobanzii valabile la data efectuãrii calculului.
(3) In scopul calculãrii acestei limite, imprumuturile acordate in valutã vor fi luate in calcul la valoarea cursului de schimb comunicat de Banca
Nationalã a Romaniei la data efectuãrii calculului.
Art. 52. - (1) Valoarea totalã a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisã in registruldeevidentãa datoriei
publice locale al acestei autoritãti si se raporteazã anual prin dãrile de seamã contabile.
(2) Registrul de evidentã a datoriei publice locale va include informatii care sã specifice suma totalã a datoriilor autoritãtilor administratiei publice
locale, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidentã a datoriei publice locale,
emise de Ministerul Finantelor.
Art. 53. - (1) In situatia in care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casã ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile
bugetului local, acestea pot fi acoperite prin imprumuturi fãrã dobandã din disponibilitãtile contului general al trezoreriei statului, numai dupã
utilizarea fondului de rulment.
(2) Valoarea totalã a imprumutului care poate fi angajat de autoritãtile administratiei publice locale potrivit prevederilor alin. (1) este supusã
urmãtoarelor limite:
1. nu va depãsi 5% din totalul veniturilor estimate a fi incasate pe durata anului fiscal in care se face imprumutul;
2. in conditiile prevederilor pct. 1, autoritãtile administratiei publice locale nu pot angaja imprumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot
rambursa pe durata aceluiasi an fiscal.
(3) Rambursarea fondurilor imprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantatã cu veniturile estimate a fi incasate in anul fiscal
respectiv, in conditiile respectãrii garantãrii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale.
Art. 54. - (1) Activitatea autoritãtilor administratiei publice locale va fi supusã unei verificãri exceptionale de cãtre Curtea de Conturi, potrivit
prevederilor prezentului articol, in urmãtoarele situatii:
1. autoritatea administratiei publice locale nu isi ramburseazã toate obligatiile de platã pe termen scurt panã la sfarsitul anului fiscal in care au
fost angajate - imprumuturile;
2. dacã, la un anumit moment pe durata anului fiscal, datoriile pe termen scurt ale autoritãtii administratiei publice locale depãsesc limita stabilitã
la art. 53 alin. (2) pct. 1.
(2) Curtea de Conturi va solicita autoritãtilor administratiei publice locale care se aflã intr-una dintre situatiile specificate la alin. (1) sã
intocmeascã si sã depunã un plan de redresare, prin care aceasta se obligã sã se supunã prevederilor art. 53 alin. (2) in termen de 12 luni.
(3) Ministerul Finantelor poate acorda din disponibilitãtile contului general al trezoreriei statului imprumuturi cu dobandã autoritãtilor
administratiei publice locale, in cadrul planului de redresare, cu conditia ca acestea sã se angajeze la rambursarea acestor fonduri intr-un
termen stabilit de Ministerul Finantelor, dar care nu poate depãsi 2 ani.
CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 55. - Guvernul poate acorda garantii la imprumuturileexterne contractate de autoritãtile administratiei publice locale, in conditiile prevederilor
Legii privind datoria publicã.
Art. 56. - (1) Exercitiul bugetar este anual, coincide cu anul calendaristic si se incheie pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor.
(2) Executia bugetarã se incheie la data de 31 decembrie a fiecãrui an. Orice venit neincasat si orice cheltuialã neefectuatã panã la data de 31
decembrie se vor incasa sau se vor efectua, dupã caz, in contul bugetului local pe anul urmãtor.
(3) Creditele bugetare neutilizate panã la inchiderea anului sunt anulate de drept.
(4) Toate operatiunile de incasãri si plãti, efectuate in cursul unui an in contul bugetului local sau judetean, apartin exercitiului corespunzãtor de
executie a bugetului respectiv.
Art. 57. - (1) Este interzisã efectuarea de plãti direct din veniturile incasate, cu exceptia cazurilor cand legea prevede altfel.
(2) Nici o cheltuialã nu poate fi inscrisã in bugetul local si nici nu poate fi efectuatã din acest buget, dacã nu existã bazã legalã pentru asemenea
cheltuieli.
Art. 58. - Obligatiile financiare rezultate din acordurile de colaborare, cooperare, asociere, infrãtire, precum si din aderarea la asociatii interne si
internationale de autoritãti ale administratiei publice locale, hotãrate de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
dupã caz, in conditiile legii, se suportã din bugetele locale ale acestora.
Art. 59. - (1) Prin bugetele locale si bugetele institutiilor si serviciilor publice locale sunt aprobate credite bugetare in limita cãrora se pot angaja
si efectua cheltuieli si reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãsite.
(2) Utilizarea creditelor bugetare pentru alte destinatii decat cele aprobate atrage, in conditiile legii, rãspunderea celor vinovati.
Art. 60. - Este interzis institutiilor publice locale sã efectueze operatiunile de incasãri si plãti prin bãncile comerciale.
Art. 61. - Soldul fondului de tezaur constituit la nivelul consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti se va utiliza, panã la
lichidare, pentru realizarea de investitii publice de interes judetean, cu aprobarea consiliului judetean si, respectiv, a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti.
Art. 62. - Dacã bugetele locale nu au fost aprobate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplicã in continuare bugetele
locale ale anului precedent, panã la aprobarea noilor bugete, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat.
Art. 63. - (1) Constituie contraventii urmãtoarele fapte dacã, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
1. nerespectareadispozitiilorart.15, art. 16 si ale art. 30;
2. nerespectarea dispozitiilor art. 17, art. 18, art. 31 si ale art. 59;
3. nerespectarea dispozitiilor art. 20, art. 25 alin. (4), art. 26, art. 28, art. 51 alin. (1), art. 57 si ale art. 60.
(2) Contraventiile prevãzute la pct. 1 se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, cele de la pct. 2, cu amendã de la 1.000.000
lei la 2.000.000 lei, iar cele de la pct. 3, cu amendã de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei. Nivelul acestor amenzi poate fi actualizat prin hotãrare a
Guvernului.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de cãtre Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor si de cãtre alte organe
imputernicite prin lege.
Art. 64. - Contraventiilor prevãzute la art. 63 li se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu
exceptia art. 25-27.
Art. 65. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta lege.
Art. 66. - (1) Prezenta lege intrã in vigoare la data de 1 ianuarie 1999.
(2) Pe data intrãrii in vigoare a prezentei legi se abrogã: capitolul III „Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor locale“ si
alte prevederi referitoare la bugetele locale din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, publicatã in Monitorul Oficial al
Romaniei,ParteaI,nr.152din17 iulie 1996; capitolul VIII „Administrarea finantelor publice“ din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996; Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinantarea
unor activitãti ale institutiilor de stat - pentru prevederile referitoare la institutiile publice si activitãtile de subordonare localã -, publicat in Buletinul
Oficial nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum si orice alte dispozitii contrare.Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor in sedinta din
14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat in sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucuresti, 14 octombrie 1998.
Nr. 189.
ANEXA Nr. 1
LISTA
impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale
Nr.
crt. Denumirea veniturilor
CAPITOLUL I
Veniturile proprii care se prevãd in bugetele proprii ale judetelor
A. VENITURI CURENTE
1. Impozitul pe profit
2. Alte impozite directe
2.1. Alte incasãri din impozite directe
3. Vãrsãminte din profitul net
4. Vãrsãminte de la institutiile publice
4.1. Alte venituri de la institutiile publice
5. Diverse venituri
5.1. Venituri din amenzile si sanctiunile aplicate, potrivit dispozitiilor legale, de organele proprii
5.2. Restituiri de fonduri din finantarea bugetarã localã a anilor precedenti
5.3. Venituri din concesiuni si inchirieri
5.4. Incasãri din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit l legii
5.5. Incasãri din alte surse
B. VENITURI DIN CAPITAL
6. Venituri din valorificarea unor bunuri
6.1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
C. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALÃ
7. Taxe speciale
8. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
9. Venituri din fondul pentru drumurile publice
10. Venituri din fondul de interventie
11. Venituri din fondul pentru locuinte
12. Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
13. Donatii si sponsorizãri
14. Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participãrii la finantarea unor actiuni de interes public
CAPITOLUL II
Veniturile proprii care se prevãd in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al
municipiului Bucuresti
A. VENITURI CURENTE
1. Impozitul pe profit
2. Impozite si taxe de la populatie
2.1. Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale
2.2. Impozitul pe clãdiri si terenuri de la persoane fizice
2.3. Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
2.4. Impozitul pe veniturile din inchirieri de imobile
2.5. Alte impozite si taxe de la populatie
3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, folosite in alte scopuri decat pentru agriculturã sau silviculturã
4. Impozitul pe clãdiri si terenuri de la persoane juridice
5. Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
6. Alte impozite directe
6.1. Alte incasãri din impozite directe
7. Impozitul pe spectacole
8. Alte impozite indirecte
8.1. Alte incasãri din impozite indirecte
Nr.
crt. Denumirea veniturilor
9. Vãrsãminte din profitul net
10. Vãrsãminte de la institutiile publice
10.1. Taxe pentru examinarea conducãtorilor de autovehicule,
eliberarea permiselor de conducere si alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
10.2. Venituri din incasarea contravalorii lucrãrilor de combatere a dãunãtorilor si bolilor in sectorul vegetal - de la centrele locale pentru
protectia plantelor
10.3. Veniturile punctelor de insãmantãri artificiale
10.4. Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
10.5. Vãrsãminte din disponibilitãtile institutiilor publice si ale activitãtilor autofinantate
10.6. Alte venituri de la institutiile publice
11. Diverse venituri
11.1. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã, imputatii si despãgubiri
11.2. Venituri din amenzile si sanctiunile aplicate, potrivit dispozitiilor legale, de organele proprii
11.3. Restituiri de fonduri din finantarea bugetarã localã a anilor precedenti
11.4. Venituri din concesiuni si inchirieri
11.5. Incasãri din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
11.6. Incasãri din alte surse
B. VENITURI DIN CAPITAL
12. Venituri din valorificarea de bunuri
12.1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
12.2. Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
C. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALÃ
13. Taxe speciale
14. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
15. Venituri din fondul pentru drumurile publice
16. Venituri din fondul de interventie
17. Venituri din fondul pentru locuinte
18. Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
19. Donatii si sponsorizãri
20. Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participãrii la finantarea unor actiuni de interes public
NOTÃ:
Lista impozitelor locale, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale poate fi actualizatã ca urmare a perfectionãrii legislatiei fiscale, precum si
prin legile bugetare anuale, in concordantã cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitãtilor administrativ-teritoriale si de
descentralizare a serviciilor publice.
ANEXA Nr. 2
LISTA
cheltuielilor care se prevãd in bugetele locale
Nr.
crt. Denumirea veniturilor
CAPITOLUL I
Cheltuieli care se prevãd in bugetele proprii ale judetelor
1. Autoritãti executive
2. Culturã si religie
2.1. Biblioteci judetene
2.2. Muzee
2.3. Institutii profesioniste de spectacol si concerte
2.4. Scoli populare de artã
2.5. Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei populare
2.6. Culte religioase
2.7. Alte institutii si actiuni privind cultura
Nr.
crt. Denumirea veniturilor
3. Asistentã socialã, ajutoare si indemnizatii
3.1. Serviciu public specializat pentru protectia copilului
3.2. Alte actiuni privind asistenta socialã, ajutoare si indemnizatii
4. Servicii, dezvoltare publicã si locuinte
4.1. Alimentãri cu apã, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare
4.2. Retele, centrale si puncte termice
4.3. Canalizare
4.4. Amenajãri hidrotehnice de interes local, in intravilan
4.5. Alte actiuni privind serviciile, dezvoltarea publicã si locuinte
5. Transporturi
5.1. Drumuri si poduri
5.2. Aeroporturi
5.3. Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
6. Alte actiuni
6.1. Comandamente militare
6.2. Protectie civilã
6.3. Alte cheltuieli
7. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente
8. Plãti de dobanzi si comisioane
9. Rambursãri imprumuturi
9.1. Rambursare imprumuturi pentru investitii
9.2. Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
10. Fonduri de rezervã
10.1. Fond de rezervã bugetarã la dispozitia consiliilor judetene
11. Cheltuieli cu destinatie specialã
11.1. Servicii publice finantate din taxe speciale
11.2. Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
11.3. Cheltuieli din fondul de interventie
11.4. Cheltuieli din fondul pentru locuinte
11.5. Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
11.6. Cheltuieli din donatii
11.7. Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participãrii la finantarea unor actiuni de interes public
CAPITOLUL II
Cheltuieli care se prevãd in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al
municipiului Bucuresti
1. Autoritãti executive
2. Invãtãmant*)
2.1. Invãtãmant prescolar
2.2. Invãtãmant primar si gimnazial
2.3. Invãtãmant liceal
2.4. Invãtãmant profesional
2.5. Invãtãmant postliceal
2.6. Internate, cãmine si cantine pentru elevi (alocatii de la bugetele locale in completarea veniturilor proprii)
Nr.
crt. Denumirea veniturilor
3. Sãnãtate
3.1. Crese
3.2. Alte institutii si actiuni sanitare
4. Culturã si religie
4.1. Biblioteci publice
4.2. Muzee
4.3. Institutii profesioniste de spectacole si concerte
4.4. Case de culturã
4.5. Cãmine culturale
4.6. Culte religioase
4.7. Alte institutii si actiuni privind cultura
5. Asistentã socialã, ajutoare si indemnizatii
5.1. Cãmine de bãtrani si pensionari
5.2. Cãmine-spital pentru invalizi si bolnavi cronici
5.3. Cantine de ajutor social
5.4. Cãmine pentru copii infirmi si cãmine-atelier
5.5. Ajutor social
5.6. Serviciu public specializat pentru protectia copilului
5.7. Indemnizatii de nastere
5.8. Alte actiuni privind asistenta socialã, ajutoare si indemnizatii
6. Servicii, dezvoltare publicã si locuinte
6.1. Strãzi
6.2. Iluminat public
6.3. Salubritate
6.4. Grãdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
6.5. Locuinte
6.6. Alimentãri cu apã, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare
6.7. Retele, centrale si puncte termice
6.8. Canalizare
6.9. Amenajãri hidrotehnice de interes local, in intravilan
6.10. Introducere de gaze naturale in localitãti
6.11. Alte actiuni privind serviciile, dezvoltarea publicã si locuinte
7. Transporturi
7.1. Drumuri si poduri
7.2. Transport in comun
7.3. Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
8. Agriculturã**)
8.1. Combaterea dãunãtorilor si bolilor in sectorul vegetal - centre locale pentru protectia plantelor
8.2. Puncte de insãmantãri artificiale
8.3. Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
9. Alte actiuni economice
9.1. Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor
9.2. Alte cheltuieli pentru actiuni economice
10. Alte actiuni
10.1. Comandamente militare
10.2. Protectie civilã
10.3. Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente
12. Plãti de dobanzi si comisioane
Nr.
crt. Denumirea veniturilor
13. Rambursãri imprumuturi
13.1. Rambursare imprumuturi pentru investitii
13.2. Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
14. Fonduri de rezervã
14.1. Fond de rezervã bugetarã la dispozitia consiliilor locale
15. Cheltuieli cu destinatie specialã
15.1. Servicii publice finantate din taxe speciale
15.2. Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
15.3. Cheltuieli din fondul de interventie
15.4. Cheltuieli din fondul pentru locuinte
15.5. Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
15.6. Cheltuieli din donatii
15.7. Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participãrii la finantarea unor actiuni de interes public.
*) Din bugetele locale se finanteazã cheltuielile de intretinere si gospodãrie, reparatii curente si reparatii capitale, unele
cheltuieli de investitii, aprobate potrivit legii, pentru racordãri la reteaua de gaze naturale, alimentãri cu apã sau alte
lucrãri privind imbunãtãtirea instalatiilor de incãlzire la unitãti ale invãtãmantului preuniversitar de stat, precum si alte
cheltuieli prevãzute de dispozitiile legale.
**) Cheltuielile care se finanteazã din bugetele locale sunt urmãtoarele: cheltuieli de personal, materiale si servicii si
cheltuieli de capital.
NOTÃ:
Lista cheltuielilor care se prevãd in bugetele locale poate fi actualizatã ca urmare a perfectionãrii legislatiei, precum si prin legile bugetare
anuale, in concordantã cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitãtilor administrativ-teritoriale si de descentralizare a serviciilor
publice.
Data adoptãrii in Senat: 09/14/98
Data adoptãrii in Camera Deputatilor: 09/14/98
Data promulgãrii: 10/14/98
Data intrãrii in vigoare: