Culicencu Adrian

Secretarul comunei Sacele
Domiciliul:
Str. Randunelelor, Nr. 16, bl. 1SUD, ap. 70,
Localitatea Navodari, judetul Constanta
Telefon: 0723.322269

 
Data nasterii:

Experienta profesionala:

1998 pana  in 1999, tehnician Centrul de calcul, S.C. Fertilchim S.A., Navodari, judetul Constanta.
1999 pana in 2000, secretar-tehnoredactor, BNP Veronica Petrescu, Constanta.
2002 pana in 2003, referent tehnic, S.C. Pet Communications S.R.L. Constanta.
2003, director comercial, S.C. Lyon Computers S.R.L., Navodari, judetul Constanta.
2003 pana in 2005, consultant juridic, S.C. LPG Prest S.R.L., Bucuresti.
2005 pana in iunie 2008, manager, S.C. Alex Culli S.R.L. Navodari, judetul Constanta.
Septembrie 2008 pana in prezent, consilier juridic, Primaria comunei Sacele, jud. Constanta.

Educatie si formare:
1991-1995 Grup  Scolar Industrial, Navodari, profil electrotehnica, meseria electrician
1998 Curs operare sisteme informatice, International Computer School, Navodari, jud. Constanta
1999 Conferinta si cursuri de specializare - ONG, Central European University Budapesta si Unicef Romania
2003 Curs tehnici de negociere, comunicare si vanzari, Commercial Union Filiala Constanta
2007 Licentiat in stiinte juridice, Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Drept
Septembrie 2008 - curs perfectionare, Secretar unitate administrativ-teritoriala, Centru National de Pregatire Continua a Adultilor

Limbi straine :
Limba engleza : avansat
Limba franceza : mediu
Limba italiana : mediu

Aptitudini si competente sociale :
Comunicare, adaptabilitate, lucru în echipa

Aptitudini si competemte tehnice:
Office, Web Design, AutoCad, cunostinte temeinice industrie IT

Permis de conducere:
Categoria B
Declaratia de avere       Declaratia de interese       Contact

Atributiile secretarului

Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic.
Secretarul este functionar public, numit de catre Prefect, pe baza propunerilor Consiliului local, la initiativa Primarului, pe baza de concurs sau de examen. Acesta se bucura de stabilitate în functie si se supune regulilor cuprinse în statutul functionarului public.
Secretarul îndeplineste atributiile prevazute de Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata, coordoneaza compartimentele prevazute în organigrama Primariei comunei Sacele, jud.Constanta.
Indruma si coordoneaza activitatea de aplicarea legilor, hotarârilor Guvernului si ale celorlalte organe centrale ale administratiei publice, sau a hotarârilor Consiliului Local, primite de la conducerea institutiei.
Asigura asistenta de specialitate consiliului local si primarului pentru elaborarea, revocarea, modificarea în mod corespunzator a hotarârilor si dispozitiilor , dupa caz, conform prevederilor legale, respectiv avizeaza pentru legalitate proiectele de hotarâre, dispozitiile primarului si contrasemneaza hotarârile consiliului local.
Colaboreaza cu celelalte compartimente,din cadrul aparatului propriu în vederea îndrumarii activitatii serviciilor publice locale.
Initiaza si organizeaza actiunile de cunoastere a legilor si a celorlalte acte normative ale administratiei publice centrale sau locale.
Coordoneaza activitatile legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatiile publice.
Coordoneaza activitatile legate de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.
Intocmeste rapoarte, referate de specialitate si le sustine în comisiile de specialitate ale consiliului sau în cadrul sedintelor Cosiliului local.
Conduce evidenta numerotarii hotarârilor, dispozitiilor, asigurând comunicarea acestora celor interesati în termenele legale.
Coordoneaza întocmirea lucrarilor necesare convocarii Consiliului local, a pregatirii si desfasurarii acestora si face convocarea consilierilor si invitatilor la sedinta.
Raspunde de întocmirea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local si de pastrarea dosarelor de sedinta ale Consiliului.
Raspunde de tinerea la zi a lucrarilor privind evidenta militara a tinerilor si a angajatilor;
se îngrijste de formarea si pastrarea bibliotecii juridice, a Monitoarelor Oficiale, colectiilor de legi si alte reviste de specialitate.
Indruma activitatea de ordonare, inventariere si selectionare a arhivei institutiei si pastrarea acesteia de catre persoana împuternicita cu gestiunea fondului arhivistic.
Indeplineste, în baza dispozitiei primarului, obligatiile ofiterului de stare civila.
Elibereaza copii sau extras de pe orice act din arhiva Consiliului, în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii.
Coordoneaza efectuarea anchetelor sociale, elaboreaza dispozitii de instituirea curatelei.
Coordoneaza elaborarea proiectului de sistem informatic al Consiliului local raportat la cerintele directiilor si organelor decizionale, în vederea aprobarii acestuia.
Coordoneaza realizarea efectiva a sistemului informatic în colaborare cu personalul de specialitate în domeniu, prin proiectare de aplicatii si achizitie.
Elaboreaza studii de oportunitate în domeniul achizitiilor de tehnica de calcul pe baza solicitarilor emise de compartimente, corelate cu sistemul informatic.
Asigura exploatarea eficienta a serviciilor internet si de posta electronica, tinând cont de protectia datelor.
Întretine periodic pagina de prezentare a institutiei pe internet în colaborare cu firma care asigura întretinerea paginii de internet a institutiei.
Îndeplineste si alte atributii stabilite expres prin lege sau alte acte normative precum si cele dispuse de primar.
Deleaga din atributiile sale personalului de executie cu aprobarea primarului.