Legislatie

Legea 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia
Publicat in Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998
Emitent: Parlamentul
Parlamentul Romaniei adopata prezenta lege:
CAPITOLUL I : Dispozitii generale
Art. 1
Dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, asupra
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt
de uz sau de interes public.
Art. 2
Statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra
bunurilor care, in limitele si in conditiile legii.
Art. 3
(1) Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie,
din cele stabilite in anexa care face parte integranta
din prezenta lege si din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau
de interes public si sunt dobandite de stat sau de
unitatile administrativ-teritoariale prin modurile prevazute de lege.
(2) Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din
Constitutie, din cele prevazute la pct. I din anexa,
precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national, declarate ca atare prin lege.
(3) Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. II din anexa si din
alte bunuri de uz sau de interes public natioanal.
(4) Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile
prevauzute la pct. III din anexa si din alte bunuri de uz sau
de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt
declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public
national ori judetean.
Art. 4
Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri
aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din
domeniul public.
Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au dreptul de proprietate
privata.
Art. 5
(1) Regimul juridic al dreptului de proprietate publica este reglementat de prezenta lege, daca
prin legi organice speciale nu se dispune altfel.
(2) Dreptul de proprietate privata al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale asupra
bunurilor din domeniul privat este supus regimului
juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel.
Art. 6
(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale
si bunurile dobandite de stat in perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989, daca au intrat in proprietatea statului in temeiul unui titlu valabil, cu
respectarea Constitutiei, a tratatelor
internatioanele la care Romania este parte si a legilor in vigoare la data preluarii lor de catre
stat.
(2) Bunurile preluate de stat fara un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea
consimtamantului, pot fi revendicate de fosti proprietari sau de
succesorii acestora, daca nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie.
(3) Instantele judecatoresti sunt competente sa stabileasca valabilitatea titlului.
CAPITOLUL II : Regimul juridic al proprietatii publice
Art. 7
Dreptul de proprietate publica se dobandeste;
a) pe cale naturala;
b) prin achizitii publice efectuate in conditiile legeii;
c) prin expropriere pentru cauza de utilitate publica;
d) prin acte de donatie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judetean sau de consiliul
local, dupa caz, daca bunul in cauza intra in
domeniul public
e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale
in domeniul public al acestora, pentru cauza de
utilitate publica;
f) prin alte moduri prevazute de lege.
Art. 8
(1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
in domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se
face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului
General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local.
(2) Hotararea de trecere a bunurilor poate fi atacata, in conditiile legii, in instanta de
contencios administrativ competenta in a carei raza
tetitoriala se afla bunul.
(3) Trecerea in domeniul public a unor bunuri a unor bunuri din patrimoniul societatilor
comerciale, la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar, se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii
generale a actionarilor societati comerciale respective
In lipsa acordului mentionat bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute in
domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza
de utilitate publica si dupa o justa si prealabiIa despagubire.
Art. 9
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati
administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliu lui local, dupa caz,
prin hotarare a Guvernului.
(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul
public al statului se face, la cererea Guvernului, prin
hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a
consiliului local.
Art. 10
(1) Dreptul de proprietate publica inceteaza, daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul
privat.
(2) Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a
Guvernutui, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului
General al Municipaului Bucuresti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege
nu se dispune altfel.
(3) Hotararea de trecere a bunului in domemul privat poate fi atacata in conditiile art. 8 alin.
(2).
Art. 11
(1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, indesizabile si imprescriptibile dupa cum
urmeaza:
a) nu pot fi instrainate; ele pot fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate, in
conditiile legii;
b) nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale;
c) nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bunacredinta
asupra bunurilor mobile.
(2) Actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al
bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate
absoluta.
Art. 12
(1) Bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome a
prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice
centrale si locale a altor institutii, publice de interes national, judetean sau local.
(2) Darea in administrare se realizeaza, dupa caz prin hotarare a Guvernului sau a consiliului
judetean, respectiv a Gonsiliului General al Municipiului
Bucuresti sau a consiliului local.
(3) Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de
acesta, in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul
in administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai daca titulaiul sau nu-si
exercita drepturile si nu-si executa obligatiile nascute din
actul de transmitere.
(4) In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in
nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de
proprietate asupra bunului, titularului dreptului de administrare are obIigatia sa arate instantei
cine este titularul dreptului de proprietate potrivit
prevederilor Codului de procedura civila.
Titularul dreptutui de administrare raspunde in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca
urmare a neindeplinirii acestei obligatii. De asemenea,
neindeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
(5) In litigiile prevazute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finantelor, iar
unitatile administrativ-teritoriale, de catre consiliile
judetene, de Consiliul General al Mumcipiului Bucuresti sau de consiliile locale, care dau
mandat scris in fiecare caz, presedintelui consiliului
judetean sau primarului. Acesta poate desemna un alt functionar de stat sau un avocat care sa-
I.reprezinte in fata instantei.
(6) Dispozitiile alin. (4) si (5) sunt aplicabile si in litigiile privitoare la dreptul de concesiune,
inchiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor
concesionate sau inchiriate.
Art. 13
(1) Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai in rnasura in care
aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul;
public caruia ii sunt destinate bunurile afectate:
(2) Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului in domeniul public se mentin in
conditiile prevazute la alin (1)
Art. 14
(1) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor, administrativteritoriale,
se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a
consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiIiului local;
iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de natura sa
asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia.
(2) Contractul de inchiriere se poate incheia; dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica,
rornana sau straina, de catre titularul dreptului de
proprietate sau de administrare.
Art. 15
Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in
Conditiile legii.
Art. 16
(1) Sumele incasate din inchirierea; sau din concesionarea bunurilor proprietate publica se fac,
dupa caz venit la bugetul de stat sau la bugetete
locaIe
(2) In cazul in care contractul de inchiriere se incheie de catre titularul dreptului de
administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o
cota-parte intre 20-50%, stabilita dupa caz; prin hotarare a Guvernului a consiliului judetean,
a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a
consiliului local prin care s-a aprobat inchirierea.
Art. 17
Statul si unitatile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, in folosinta
gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop
lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor
publice.
CAPITOLUL III : Dispozitii finale
Art. 18
Evidenta contabil-financiara a bunurilor care alcatuiesc domeniul pub!ic al statului si al
unitatilor administrativ-teritoriale se tine distinct in
contabilitate potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor,.si aprobate
prin hotarare a Guvernutui.
Art. 19
(1) Inventarul bunurilor din domeniul public se intocmeste in termen de 9 luni de la data
intrarii in vigoare a prezentei legi. '
(2) In termen de 45 de zile de la data intratii in vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru
Administratie Publica Locala va elabora, pe baza
propunerilor consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale
consiliilor locale dupa caz, normele tehnice pentru intocmirea
inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.
Art. 20
(1) Inventarul bunurilor din dorneniul public al statului se intocmeste, dupa caz, de ministere,
de celelalte organe de specialitate ale administratiei
publice centrale, precum si de autoritatile publice centrale care au in administrare asemenea
bunuri.
(2) Centralizarea inventarului mentionat la alin. (1) se realizeaza de catre Ministerul
Finantelor si se supune spre aprobare Guvernului.
Art. 21
(1) Inventarul bunurilor care alcatuiesc dome niul public al unitatilor administrativ-teritoriale
se intocmeste, dupa caz, de comisii special
constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al
municipiului Bucuresti sau de primari.
(2) lnventarele intocmite potrivit prevederilor alin. (1) se insusesc, dupa caz, de consiliile
judetene, de Consiliul General al M.unicipiului Bucuresti
sau de consiliile locale.
(3) Inventarele astfel insusite se centratizeaza de consiliul judetean, respectiv de Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, si se trimit Guvernului;
pentru ca prin hotarare, sa se. ateste apartenenta bunurilor la domeniul public judetean sau de
interes local.
Art. 22
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale.administratiei .publice centrale, autoritatile
publice centrale , consiliile judetene, Gonsiliul General al
Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz, sunt obligate sa faca inregistrarea
operatiunilor de modificare a regiinului juridic al bunurilor din
domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
Art. 23
Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judetelor; comunelor, oraselor
sau al municipiilor sunt de competenta instantelor de
contencios administrativ.
Art. 24
In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei,
Ministerul Finantelor va elabora normele Metodologice
prevazute la art. 18, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.
Art. 25
In acceptiunea prezentei legi prin sintagma domeniu public, cuprinsa in .art. 47 din Codul
civil se inte lege domeniul privat al statului sau al
unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz.
Art. 26
In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un
proiect de lege privind restituirea in natura sau in
echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv de stat in perioada 6 martie 1945-22 decembrie
1989.
Art. 27
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al
Romaniei. Pe aceeasi data se abroga orice dispozitie
contrara.
-****-
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI
ULM SPINEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 septembrie 1998, cu
respectarea prevederiior art. 74 alin. (1) din Constitutia
Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI CHILIMAN
ANEXA: LISTA cuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al
unitatitor administrativ-teritoriale*)
I. Domeniul public al statului este alcatuit din urmatoarele bunuri:
1. bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant;
2. spatiul aerian;
3. apele de suprafata, cu albiile lor minore malurile si cuvetele lacurilor, apele subterane,
apele; maritime interioare, faleza si plaja marii; cu
bogatiile lor naturale si cu potentialul energetic valorificabil, marea teritoriala si fundul apelor
maritime, caile navigabile interioare;
4. padurile si terenurile destinate impaduririi, cele. care servesc nevoilor de cultura, de
productie ori de administratie silvica, iazurile; albiile
paraielor, precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice, care fac parte
din fondul forestier national si nu sunt proprietate
privata;
5. terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie 1945; terenurile
obtinute prin lucrari de indiguiri, de desecari si de
combatere a eroziunii soluiui; terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice si ale
unitatilor de invatamant agricol si silvic, destinate
cercetarii si producerii de seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale
de rasa;
6. parcurile nationale;
7. rezervariile naturale si monumentele naturii;
8. patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii."
9. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental; impreuna cu platoul
continental;
10. infrastructura cailor ferate, inclusiv tunelele si lucrarile de arta;
11. tunelele si casetele de metrou, precum si instalatiile aferente acestuia;
12. drumurile nationale - autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene, principale,
secundare;
13. canalele navigabile, cuvetele canalului, constructiile hidrotehnice aferente canalului,
ecluzele; apararile si conso lidarile de maluri si de taluzuri,
zonele de siguranta de pe malurile canalului, drumurile de acces si teritoriile pe care sunt
realizate acestea;
14. retelele de transport al energiei electrice
15. spectre de frecventa si retele de transport si de distributie de telecomunicatii
16. canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii, cu prizele aferente
17. conductele de transport al titeiului, al produselor petroliere si al gazelor naturale;
18. lacurile de acumulare si barajele acestora, in cazul in care activitatea de producere a
energiei electrice este racordata la sistemul energetic
national, sau cele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura
19. digurile de aparare impotriva inundatiilor;
20. lucrarile de regularizare a cursurilor de ape;
21. cantoanele hidrotehnice, stafiie hidrologice, meteorologice si de catitate a apelor;
22. porturile maritime si fluviale, civile si militare - terenurile pe care sunt situate acestea,
diguri, cheiuri, pereuri si alte constructii hidrotehnice
pentru acostarea navelor si pentru alte activitati din navigatia civila, bazine, acvatorii si senale
de acces, drumuri tehnologice in porturi
monumente istorice aflate in porturi, cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile, in
afara incintelor portuare destinate activitatilor de
navigatie
23. terenurile destinate exclusiv instructiei militare;
24. pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii
25. pistele de decolare, aterizare, caile de rulare si platformele pentru imbarcare-debarcare
situate pe acestea si terenurile pe care sunt
amplasate;
26. statuile si monumentele declarate de interes public national;
27. ansamblurile si siturile istorice si arheologice;
28. muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national
29. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea: Parlamentul, Presedintia, Guvernul,
ministerele si celelalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale si institutiile publice subordonate acestora; instantele
judecatoresti si parchetele de pe langa acestea; unitati ale
Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de
informatii, precum si cele ale Directiei generale a
penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale, precum
si prefecturile, cu exceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare, care constituie
proprietatea privata a acestora.
II. Domeniul public judetean este alcatuit din urmatoarele bunuri
1. drumurile judetene;
2. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul judetean si aparatul propriu
al acestuia, precum si institutiile publice de interes
judetean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judetene si alte asemenea bunuri; daca nu au
fost declarate de uz sau interes public national sau
local;
3. retelele de alimentare cu apa realizate in sistem zonal sau microzonal, precum si statiile de
tratare cu instalatiile, constructiile si terenurile
aferente acestora.
III. DomeniuI pubIic local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din urmatoarele
bunuri:
1. drumurile comunale, vicinale si strazile;
2. pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile publice, precum si zonele de
agrement;
3. lacurile si plajele care nu sunt declarate de interes public national sau judetean;
4. retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, gaze, statiile de tratare si epurare a
apelor uzate, cu instalatiiIe, constructiile si
terenurile aferente;
5. terenurile si cladirile in care isi desfasoara- activitatea consiliul local si primaria, precum si
institutiile publice de interes local, cum sunt: teatrele,
bibliotecile; muzeele, spitalele, policlinicile si altele asemenea;
6. locuintele sociale;
7. statuile si monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national;
8. bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de
interes public national;
9. terenurile cu destinatie forestiera, daca, nu fac parte din domeniul privat al statului si daca
nu ,sunt proprietatea persoanelor fizice ori a
persoanelor juridice de drept privat;
10. cimitirele orasenesti si comunale.